onsdag 12. juni 2019

REFERAT fra styremøte i Sør-Varanger historielag onsdag 24.april 2019 kl.1800 på «Basen».
Tilstede:          Sissel Wollmann, Knut Wisløff, Gunnar Reinholdtsen, Liv-Toril Labahå, Kjell Vidar Ryeng, Ingse Wollmann.Forfall:            Jon Bertelsen, Magne Nordlie.

           Saksliste:25/19  -           Godkjenning av referat fra styremøte 07.03.2019.

                       

Vedtak:            Referatet godkjent.26/19  -           Konstituering av styret.                        Vedtak:            Nestleder – Kjell Vidar Ryeng, for øvrig ingen endring.27/19  -           Frigjøringsjubiléet – henvendelse fra NRK.·         Kan historielaget bidra med bilder fra krigstiden?

·         Historielagets bidrag til et 2-3 timers direktesendt TV-program om krigen og frigjøringa?

·         Strategi – krigsminner, hva var spesielt for Sør-Varanger?

·         Kontaktgruppe – Knut Wisløff, Harald Sunde, Rune Ratio.Vedtak:            Historielaget bidrar med tilgjengelig billeddokumentasjon.

Liste over tidsvitner er presentert NRK.

Historielaget anbefaler overfor NRK at det opprettes en kontaktgruppe med lokalhistorisk kompetanse, som kan bistå i planleggingen av programmet.         28/19  -           Minneplate ++ på Signalhøyden ved Langøra.                        Harald Sunde organiserer dette og ber om bistand fra historielaget ved behov.Vedtak:            Harald har utarbeidet tekst til minneplaten og informasjons-tavlen og kvalitetssikret denne med leder i historielagets + + .

                        Leder følger opp med Harald. 29/19  -           «Sør-Varanger under 2.verdenskrig»                        Eivind Kosnes har levert kommentarer/ny informasjon angående fangeleirene.

                        Avventer korreksjoner fra Rune Rautio.

                        Når dette er på plass bes DHT iverksette nytt opptrykk av 200 eks.Vedtak:            Når pris og Rune Rautios korreksjoner/kommentarer foreligger iverksettes nytt opptrykk av 200 eks.

                        DHT har «vasket» manus ihht. dagens standard.30/19  -           Fangeleirene i Sør-Varanger under 2.verdenskrig.                        Eivind Kosnes har levert tillegg til dette heftet.

                        Skal vi trykke opp ny utgave av heftet, og evt. hvor mange eksemplarer?

                        DHT anbefaler min. 100 eks.Vedtak:            Historielaget ber DHT om pris på 100 eksemplarer av fangeleir-heftet. Avgjørelse tas når pris foreligger.31/19  -           «Fritt ord» - tilskudd til foredrag, seminarer, debatter og forfattermøte med                   tema 2. verdenskrig – samarbeidsprosjekt med biblioteket?Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling og debatt med utgangs-punkt i norsk og utenlandsk sakprosa, skjønnlitteratur og tegneserier om krig.


Vedtak:            Historielaget er positivt til et slikt samarbeid, og har tatt kontakt med UIT for mulige kandidater til foredrag.

                                               Avventer nærmere detaljer fra biblioteket og evt. svar fra UIT.32/19  -           «Kirkenesdagene» 1.-4.august.                        Skal historielaget delta?Vedtak:            Historielaget tar kontakt med biblioteket og spør om det er mulig å arrangere et «bokverksted» for lokalhistorie i 1.etasje på biblioteket under Kirkenesdagene?

Dette kunne være et samarbeid mellom biblioteket, Grenseland-muséet, historielaget og evt. forfattere med presentasjon av bøker med lokalhistorisk tema for salg eller utlån.

Vi kan kanskje invitere andre f.eks. Geir Wollmann med bøkene «Hvem var hvor».                  33/19  -           Aktivitetskalenderen                        Status på aktivitetskalenderen ble presentert.

Historielaget bør fokusere på gjenreisingstiden etter at frigjørings-jubiléet er gjennomført.

                       

34/19  -           Orienteringssaker

·         Kr. 10.000 i støtte fra «Den kulturelle spaserstokk», overføre etter rapportering av aktiviteter.

·         Avslag på støtte fra Landslaget – «Lokalhistorie i skolesekken»

·         Varanger Kraft Fondet – søknadsfrist september 2019.


o    Foreløpig program presentert.

o    Minnemarkering på Signalhøyden kl.1200.

o    Komitéen etterlyser forslag til kulturelle aktiviteter for HMK etter hoved-arrangement på torget fram til avreise.

§  Møte den russiske befolkningen i Sør-Varanger.

§  Besøke Andersgrotta.

§  Møte frivillige fra Sør-Varanger som meldte seg til militærtjeneste.

§  Møte Norges «yngste» soldat – Alf Rafaelsen.

§  Besøke Østsamisk museum i Neiden.

o    Jonas Karlsbakk er pressekontakt for jubiléet

·         Krigsminneplan for Sør-Varanger kommune (SVK)

o    Ingen initiativ fra SVK.

o    Storfjords temaplan konvertert til Word.

·         Varanger Årbok, årsmøtet 27.februar.

o    Årets tema: «Varanger opp av asken – gjenoppbygging, samfunnsutvikling og kulturreising» - forslag fra KW om bidrag.

·         «Den kalde krigen» - utstilling på Grenselandmuséet oktober-november 2019.

o    Gunnar forventer en utstillingsplan på plass i løpet av juni.

o    E-tjenestens utstilling på Akershus presentert.

o    Evt. kostnader som tilfaller historielaget behandles etter hvert.

·         «Kulturarv og mobilisering» - seminar i Vadsø 10.-11.april.

o    Kortfattet referat kommer senere.

·         Samarbeid med turlaget 2019.

o    Vårt foreløpige repertoar er Trifonhula og Namdalen, nye (?):

§  Flyvrak – Sagvannet, Flymyra, Sandnesdalen, Kosin …

(Yngve Grønvik)

§  Fangeleirer langs Tårnetveien (Eivind Kosnes)

§  Toppenfjellet

·         «Hvordan bygge og bevare?» - byggesaksbehandling i kommunene.

o    Hvordan bygger og bevarer vi på en god måte?

o    Hvordan tar vi vare på verdiene?

o    Hva sier lovverket, hvordan gjør kommunen det, hvor finnes kompetansen og finnes det finansieringsmuligheter?

o    Grenselandmuséet 15.mai 2019 kl.0930-1715 v/Riksantikvaren.

o    Påmelding innen 8.mai via www.riksantikvaren.no

·         Fotografisk arkiv av aktivitetskalenderen?

o    Fotoklubben vil kunne bistå ved etablering av fotografisk arkiv.

                       Neste styremøte onsdag 22.mai 2019.