torsdag 10. juni 2021

Årsmøte 2020 for Sør-Varanger historielag.

 

Årsmøtet avholdes den 24.juni 2021 kl.18.00 

på Pensjonisten.

 

Saksliste:

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste.

2.   Valg av ordstyrer og referent.

3.   Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.

4.   Regnskap med revisorrapport.

5.   Innkomne saker.

6.   Fastsettelse av kontingent for 2021.

7.   Valg.

10.06.2021

1.      Godkjenning av innkalling og saksliste

 

2.      Valg av ordstyrer og referent

 

3.      Årsberetning for 2020

Styret har i perioden bestått av:

Leder:                                     Knut Kristoffersen

Nestleder:                              Kjell Vidar Ryeng

Økonomiansvarlig:                 Sissel Wollmann

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen

Styremedlem:                        Knut Wisløff

Styremedlem:                        Ingse Wollmann

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng

Varamedlemmer:                  Jon Bertelsen, Magne Nordlie og Rune Sotkajervi.

 

Valgkomité: Karin Johnsen og Kjell Vidar Ryeng.

 

3.2           Medlemstallet ved slutten av perioden ble 110 - stabilt.

I tillegg har vi ca.2500 følgere på Facebook.

 

3.3              Styrets møter.

·         Styret har i 2020 hatt 9 styremøter.

·         Grunnet koronasituasjonen er det ikke avholdt medlemsmøte.

·         Til sammen er det behandlet 77 saker.

·         De viktigste sakene:

o   Krigsminneplan for Sør-Varanger – ferdigstillelse mai-2022.

o   Nyutgivelse av Sør-Varanger bok nr.4 – Sør-Varanger 1945-1960, gjenreisning og kald krig – tekst og billeddelen.

o   Gjenreisingen av Finnmark – en lokal, regional og nasjonal dugnad av

dimensjoner.

o   Utgivelse av heftet «Tysk virksomhet 1940-1944 og leirer opprettet av Den Røde Armé 1944/45» av Siira/Kosnes.

o   Krigsetterlatenskaper – statseiendom?

o   Seminar – «Petsamo 1920-1944».

o   Foredrag - «Kina – et mulighetenes land» (Kjell Bjørka) – avlyst.

o   Samefestivalen 7.-15.mars - 3 møter, Knut K og Ingse.

o   Administrering av hjemmesiden og facebook.

o   StyreWeb, administrasjonsplattform for historielaget.

o   Søknader om tilskudd/støtte.

o   Lokalhistorisk fond – søknader om støtte til lokalhistorisk arbeid.

o   Partisanhjelpermonumentet på Skytterhusfjell, inngjerding?

o   Historisk turorientering – KIF: Poster med kort presentasjon av gatenavn.

o   Samarbeid med Snøhotellet og VisitKirkenes om lokalhistoriske tematurer.

o   Diverse henvendelser av lokalhistorisk art.

o   Aktivitetsplanen.

 

3.4              Arrangement, møter, konferanser, boklanseringer

·         14.01.: Tildeling av 20.000 kr. fra VarangerKraft-fondet i Andersgrotta.

·         23.01.: Møte ang. Sivilforsvarets historiske arkiv.

·         14.02.: Boklansering under «Barents Spektakel» - Due & Drone – v/Kjartan Fløgstad.

·         21.02.: Møte i prosjektgruppa for minnesmerke over sydpolfarerne Savio & Must.

·         04.03.: Årsmøte i Varanger Årbok i Varangerbotn.

·         18.03.: Samefestivalen – historier fra samebygda Bugøyfjord – avlyst.

·         03.06.: Møte ang. SVK’s krigsminneplan. Også 20.11. og 18.12.

·         08.06.: Møte i Samarbeidsforum for historielagene i Øst-Finnmark i Vadsø.

·         13.06.: Årsmøtet i fortidsminneforeningen i Karasjok.

·         18.08.: Minnestund ved partisanhjelpermonumentet på Skytterhusfjell.

·         22.10.: Boklansering – «Jevnet med Jorden» v/Per Kristian Olsen – 40 tilhørere.

·         27.10.: Seminar om Petsamo 1920-1944 på Svanhovd.

·         10.11.: Møte i Samarbeidsforum for historielagene i Øst-Finnmark, Varangerbotn.

·         16.11.: Presentasjon av artikkel om Gråbergaksjonen, Grenselandmuséet.

·         19.11.: Presentasjon av Varanger Årbok 2020 på biblioteket – 7 forfattere.

·         21.11.: Avduking av «Malmsteinen» ved Grenselandmuséet – utsatt.

·         24.-25.11.: Seminar om utgivelse av lokalhistorisk litteratur i Vadsø.

·         03.12.: Minnestund ved partisanhjelpermonumentet i Langøra

·         07.12.: Juletradisjoner – «I godstolen med Evelyn Olsen Lid og Agnes Ackermann».

·         08.12.: Juletradisjoner – «I godstolen med Reidun Pedersen og Svea Andersen».

 

3.5              Foredrag

·         21.01.: «Angiveri, dødsstraff og svik» - skjebnen til Harry Jensen under 2.verdenskrig – biblioteket - v/Kåre Tannvik.

·         05.02.: «Den kalde krigen» - GSV – v/Gunnar Reinholdtsen.

·         07.04.: «Pernille Tollefsdatter» - Sør-Varangers første kolonist – biblioteket (streamet) - v/Knut Kristoffersen.

·         19.05.: «Sagbruk ved Pasvikelvas munning» - biblioteket (streamet) – v/Knut Kristoffersen.

·         02.06.: «Øvre Pasvik nasjonalpark 50 år» - Svanhovd – v/Gunnar Reinholdtsen.

·         23.06.: «Idretten i gjenreisingstiden» - Basen (streamet) – v/Arne Ulvang.

·         19.09.: Skjebnen til russiske krigsfanger - minnesmerket i Skafferhullet – v/Knut Kristoffersen.

3.6              Turer

·         29.08.: Historietur til Skogerøya

·         04.-06-09.: Fortidsminneforeningens tur til Seiland.

 

3.7              Varanger årbok

·         Varanger Årbok er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Varanger og Vadsø historielag, Vardøhus museumsforening og historieinteresserte personer i Nesseby.

·         Opplaget er på 2500 og hadde i 2020-utgaven hele 518 sider, med stiv perm og med tema «Nye tider i Varanger», historielaget deltar i distribusjon og salg.

·         Sør-Varanger historielag har 2 medlemmer i redaksjonskomitéen, Knut Wisløff og Trond Hansen.

 

3.8              Landslaget for lokalhistorie

·         Sør-Varanger historielag er medlem av landslaget og mottar informasjon og evt. bistand fra Landslaget.

·         Levert artikkel om frigjøringsjubiléet 2019 til Landslagets magasin 3/2020.

·         Via Landslaget abonnerer vi på StyreWeb som er et nettbasert program for administrasjon av laget.

 

3.9              Fortidsminneforeningen

·         Sør-Varanger historielag er medlem av Fortidsminneforeningen avd. Finnmark.

·         Det er avholdt 4 styremøter, nettbasert, de fleste i Vadsø.

·         «Lokale» saker 2020: Bevaring av Piipolabuene på Bugøynes, Utnes tollstasjon på Svanvik og tårnet «Nabben» på Høyde 212.

·         Gir uttalelse til kulturminneplanene for kommuner.

 

3.10          Økonomi – salg og støtte

·         Historielaget har mottatt kr. 20.000 i kulturmidler fra Sør-Varanger kommune.

·         Kr. 20.000 i støtte til seminaret «Petsamo 1920-1944» fra fylkeskommunen.

·         Kr. 7.000 i aktivitetsstøtte ifm. «Den kulturelle spaserstokken».

·         Kr. 15.000 i støtte fra Varanger Kraft-fondet til nyutgivelse av bok 4 i Sør-Varanger serien – grunnlag: «Formidling av lokal kulturarv til barn og unge».

o   Vi fikk også kr. 5.000 til kommunikasjonsmidler mot skoler.

·         Kontingent:

  

4.      Regnskap, budsjett og revisjonsrapport

·         Egen presentasjon på årsmøtet.

·         Hovedtall i årsregnskapet for 2020:

o   Inntekter:                         kr.

o   Driftskostnader:               kr.

o   Resultat:                           kr.

o   Beholdning drift               kr.   12.000

o   Beholdning fond:              kr. 350.000

           ·         Største inntektspost er kr. 20.000 fra SVK og Fylkeskommunen.

·         Største utgiftspost er kr. 71.000 for trykking av heftet «Tysk virksomhet 1940-1944 og leirer opprettet av Den Røde Armé 1944/45».

·         Revisjonsrapport vedlagt regnskapet.

 

5.      Innkomne saker

           Fra styret:        Revisjon av vedtektene for historielagets lokalhistoriske fond.

           Ref. aktivitetsplanen for 2021.

 

6.      Fastsettelse av kontingent for 2021

             Styrets forslag:           Ingen endring             -           kr. 200 pr. medlem

 

7.      Valg

 Valgkomitéens innstilling.


Årsberetning for Lokalhistorisk fond 2020

Styret for Sør-Varanger historielag er også styre for lokalhistorisk fond.

Fondsaker behandles i ordinære styremøter.

Saldo for lokalhistorisk fond er kr. 350.000.

Det ble foreslått utdeling av 2 stipend á kr. 10.000 til lokalhistoriske prosjekter i 2020, men styret valgte ikke å lyse ut midler i påvente av økonomisk status/tilskudd.

Alf Salangi har imidlertid fått kr. 5000 i støtte i forbindelse med utgivelse av heftet om partisanhjelperen Richard Johansen.

Forslag om reviderte vedtekter fremmes årsmøtet til behandling. 

tirsdag 25. mai 2021

Velkommen til avduking av kulturminne onsdag 8. september 2021 kl 17.00 ved Grenselandmuseet i Kirkenes.TIL MINNE OM

ARBEIDSPLASSENE
I SØR-VARANGER
Avgått ved st.prp. nr. 44
1986
Grubeforeningen Nordens Klippe 

17. mars 1986 plasserte Grubeforeningen Nordens Klippe denne flere tonn tunge malmsteinen foran Stortinget i Oslo i protest mot et forslag fra regjeringen om å bygge ned og avvikle gruvedriften ved A/S Sydvaranger. 

Fagforeningene ved Sydvaranger og et samlet lokalsamfunn hadde i lang tid kjempet for å opprettholde gruvevirksomheten. Våren 1985 ble det gjennomført en 5 uker lang aksjon mot Stortingets vedtak om å stanse gråbergbrytinga på Østmalmen. En stans i klargjøring av malmressursene ville føre til en akutt stans i all produksjon ved bedriften allerede i 1987. 

Malmsteinen representerer en viktig del av arbeiderkulturen i kommunen. Den er et symbol på den langvarige kampen Grubeforeningen Nordens Klippe og andre ansatte førte for å opprettholde gruvevirksomheten og dermed arbeidsplassene og bosetting i kommunen. 

Malmsteinen ble fjernet av Oslo-politiet, fraktet tilbake til Kirkenes og plassert ved den gamle hovedinngangen til Sydvarangers område i Kirkenes. Etter noen år ble stålplaten stjålet og malmsteinen fjernet. Den er nå gjenfunnet og en ny stålplate med den originale teksten er sveiset av den samme personen som gjordet det i 1986. 

Kulturminnet er dermed gjenskapt og plassert ved Grenselandmuseet i Kirkenes av tidligere tillitsvalgte i Grubeforeningen Nordens Klippe. 

Onsdag 8. september 2021 kl. 17.00 vil vi gjennomføre en ny avduking av malmsteinen og overføre den til Grenselandmuseet, som vil overta ansvaret for dette historiske kulturminnet. Det vil bli taler, appeller og kulturelle innslag. 

Vi håper mange i lokalsamfunnet møter opp og deltar i markeringen. Ikke bare tidligere medlemmer og tillitsvalgte i Grubeforeningen Nordens Klippe og de andre fagforeningene ved bedriften, som NFATF og HK, men alle som støttet kampen eller som nå vil hedre de ansattes kamp for arbeidsplassene og bosettinga i Sør-Varanger. PROGRAM:
Konferansier: Knut Kristoffersen, leder i Sør-Varanger historielag.
• Trommemarsjer - Bjørnevatn Trommekorps
• Sangkoret Crescendo - Sør-Varanger sangen
• Åpning - Faneborg Nordens Klippe
• Appell ved Trond Hansen - historiker
• Sangkoret Crescendo - Ta stilling til hvem du er / There is power in a union
• Hilsen fra gruvearbeiderne i Sulitjelma ved Per-Gunnar Skotåm, tidligere leder for underjordsarbeiderne og nestleder i Gruvearbeiderforeningen i Sulis
• Tale ved Stein Larsen, tidligere hovedtillitsmann i Grubeforeningen Nordens Klippe
• Montering av stålplata - Per Kåven, tidligere sveiser ved A/S Sydvaranger
        • Fanfare ved Bjørnevatn Trommekorps
• Sangkoret Crescendo - Sangen om organisering
• Overrekkelse av malmsteinen til Grenselandmuseet
• Sangkoret Crescendo - Ellinors vise
Avslutning:
• Sangkoret Crescendo - Internasjonalen
• Gruvemarsjen - Bjørnevatn Trommekorps

Arrangementskomiteen 

Charles Mortensen, Halle Mikkelborg og Stein Larsen
(Tidligere tillitsvalgte i Grubeforeningen Nordens Klippe)

tirsdag 8. desember 2020

Tyske anlegg og russiske leirer - ny bok til salgs.

Eivind Kosnes og Johan B. Siira er ute med ny bok fra andre verdenskrig i Sør-Varanger. 

Boka «Tysk virksomhet 1940-1944 og leirer opprettet av den Røde Armé 1944/45» er på i alt 140 sider og utgis av Sør-Varanger historielag.


I alt 72 tyske anlegg og 75 russiske leirer beskrevet.

Boka koster kr 300,- og er til salgs på Narvesen (Kirkenes) og Grenselandmuséet.

mandag 30. november 2020

Minnemarkering i Langøra torsdag 3. desember kl 1800.

 Historielaget inviterer til markering ved minnesmerket i Langøra den 3/12 kl 18. 

Minnesmerket ble avduket under 75-års frigjøringsjubileet 25. oktober 2019. Det er satt opp til minne om Arne M. Pedersen, Frans Osvald Wærriø og Håkon Einar Berg Pettersen som ble henrettet her den 3. desember 1943. De tre hadde vært informanter og hjelpere for partisanene som hadde ligget i Gallok samme sommer. 

Det vil bli holdt en kort tale. 

Minnesmerket ligger på toppen av Langørbakken ved Kirkenes og så 200 meter innover til høyre (vestover). Fakler vil vise veien. 

torsdag 12. november 2020

Presentasjon av Varanger årbok 2020 19. november. kl 1800.

 Varanger årbok presenteres på Sør-Varanger bibliotek torsdag 19. november kl 1800. 


Syv lokale "forfattere" gir en kort presentasjon av sine artikler. 
Begrenset antall plasser. Billetter bestilles på www.ticketco.no - gratis. 
Streames på kommunens facebook-side. 

mandag 26. oktober 2020

Avduking av kulturminne er utsatt - tidspunkt blir bestemt seinere.

 

17. mars 1986 plasserte Grubeforeningen Nordens Klippe denne flere tonn tunge malmsteinen foran Stortinget i Oslo i protest mot et forslag fra regjeringen om å bygge ned og avvikle gruvedriften ved A/S Sydvaranger. 


Foto: Odd Harald Kvammen. 

Fagforeningene ved Sydvaranger og et samlet lokalsamfunn hadde i lang tid kjempet for å opprettholde gruvevirksomheten. Våren 1985 ble det gjennomført en 5 uker lang aksjon mot regjeringa sitt vedtak om å stanse gråbergbrytinga på Østmalmen. En stans i klargjøring av malmressursene ville føre til en akutt stans i all produksjon ved bedriften allerede i 1987.

Malmsteinen representerer en viktig del av arbeiderkulturen i kommunen. Den er et symbol på den langvarige kampen Grubeforeningen Nordens Klippe og andre ansatte førte for å opprettholde gruvevirksomheten og dermed arbeidsplassene og bosetting i kommunen. 

Malmsteinen ble fjernet av Oslo-politiet, fraktet tilbake og plassert ved den gamle hovedinngangen til Sydvarangers område i Kirkenes. Etter noen år ble stålplaten stjålet og malmsteinen fjernet. Den er nå gjenfunnet og en ny stålplate med den originale teksten er sveiset av den samme personen som gjorde det i 1986. 

Kulturminnet er dermed gjenskapt og plassert ved Grenselandmuseet i Kirkenes av tidligere tillitsvalgte i Grubeforeningen Nordens Klippe. 


Foto: Per Kristian Olsen, Sør-Varanger avis. 

Det planlegges å gjennomføre en ny avduking av malmsteinen og overføre den til Grenselandmuseet, som vil overta ansvaret for dette historiske kulturminnet. Det vil bli taler, appeller og kulturelle innslag. 

Vi håper mange i lokalsamfunnet møter opp og deltar i markeringen. Ikke bare tidligere medlemmer av Grubeforeningen Nordens Klippe og de andre fagforeningene ved bedriften, som NFATF og HK, men alle som støttet kampen eller som nå vil hedre de ansattes kamp for arbeidsplassene og bosettinga i Sør-Varanger. 

Arrangementskomiteen
Charles Mortensen, Halle Mikkelborg og Stein Larsen
(Tidligere tillitsvalgte i Grubeforeningen Nordens Klippe)


Foto: Sør-Varanger avis. 

Program:

Konferansier: Knut Kristoffersen, leder i Sør-Varanger historielag

 •  Trommemarsjer - Bjørnevatn Trommekorps 
 •  Sangkoret Crescendo - Sør-Varanger sangen
 •  Åpning - Faneborg Nordens Klippe
 •  Appell ved Trond Hansen - historiker
 •  Sangkoret Crescendo - Ta stilling til hvem du er / There is  power in a union
 •  Tale ved Stein Larsen, tidligere hovedtillitsmann i Grubeforeningen Nordens Klippe
 •  Montering av stålplata - Per Kåven, sveiser Sydvaranger     
 •  Fanfare ved Bjørnevatn Trommekorps
 •  Sangkoret Crescendo - Sangen om organisering
 •  Overrekkelse av malmsteinen til Grenselandmuseet 
 •  Sangkoret Crescendo - Ellinors vise
 •  Avslutning 
 •  Sangkoret Crescendo - Internasjonalen
 •  Gruvemarsjen - Bjørnevatn Trommekorps