søndag 19. mars 2023

Årsmøtet i Sør-Varanger historielag onsdag 29. mars l 19 på Brunosten.

 


Saksliste:

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste.

2.   Valg av ordstyrer og referent.

3.   Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.

4.   Regnskap med revisorrapport og budsjett.

5.   Innkomne saker.

6.   Fastsettelse av kontingent for 2023.

7.   Valg.


Sør-Varanger Historielags årsberetning for 2022

Årsberetning for 2022

 

3.1              Styret.                                                                                                                                                           

            Styret har i perioden bestått av:

Leder:                                    Knut Kristoffersen

Nestleder:                              Kjell Vidar Ryeng

Økonomiansvarlig:                Hanne Bentsen

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen

Styremedlem:                        Knut Wisløff

Styremedlem:                        Ingse Wollmann

Studieveileder:                      Kjell Vidar Ryeng

Varamedlemmer:                  Jon Bertelsen, Magne Nordlie og Rune Sotkajervi.

 

Valgkomité: Hanne Ulvang og Rolf Randa

 

3.2         Medlemstallet.                                                                                                                                                 Medlemstallet ved slutten av perioden ble 112.

              Vi har ca. 3000 følgere på Facebook.

 

3.3              Styrets møter.

·         Styret har i 2022 hatt 9 styremøter.

·         Det ble avholdt medlemsmøte på Pensjonisten 16.03. med tema krigsminner.

·         Til sammen er det behandlet 68 saker.

·         De viktigste sakene:

o   Aktivitets-/handlingsplanen 2022 og 2023.

o   Økonomi.

o   Krigsminneplan for Sør-Varanger – 26 møter – ferdig april 2023.

§  Ukas krigsminne – artikler (32) i SVA.

o   80-års markering for partisanhjelperne.

o   Nyutgivelse av Sør-Varanger bok nr.4 – Sør-Varanger 1945-1960, gjenreisning og kald krig.

o   Årsmøtet 2022.

o   Salgsavtaler for historielagets bøker.

o   Samarbeid med Fortidsminneforeningen.

o   Samefestivalen 11.-20.mars.

o   Minnesmerke over fagforeningen Nordens Klippe.

o   Administrering av hjemmesiden og facebook.

o   Søknader om tilskudd/støtte.

o   Lokalhistorisk fond – støtte til lokalhistorisk arbeid.

o   Etablering og vedlikehold av kulturhistoriske informasjonstavler.

o   Masterplan for reiselivet, VisitKirkenes:

§  Samarbeid om lokalhistoriske tematurer.

o   Diverse henvendelser av lokalhistorisk art; navnesaker, slekt etc.

 

3.4              Arrangement, møter, konferanser, boklanseringer

·         03.01.: Møte med biblioteket angående aktivitetsplanen 2022.

·         08.02.: Dialogmøte om bobilturisme.

·         17.02.: Planleggingsmøte – samefestivalen.

·         10.03.: «I godstolen» med Ingvald Sørensen.

·         16.03.: Medlemsmøte med tema krigsminner.

·         19.03.: Årsmøte i Fortidsminneforeningen.

·         17.03.: Årsmøte 2020 i Varanger Årbok i Neiden.

·         30.03.: Årsmøte i historielaget på Pensjonisten.

·         28.04.: 80-års jubileum for «Kirkeneslærerne».

·         05.05.: Møte med Orinor angående tematurer.

·         30.-31.05.: Møte i samarbeidsforumet for historielagene i ØFM, Berlevåg.

·         03.06.: Samtale med tekstilkunstner Berit Fuglevaag, Grenselandmuséet.

·         16.06.: Møte om UKL Skoltebyen, Neiden.

·         02.08.: Møte med Sør-Varanger Avis – presentasjon av krigsminneplanen.

·         18.08.: Minnemarkering ved partisanhjelpermonumentet på Skytterhusfjell.

·         05.-08.09.: Arrangere møter med tidsvitner for Guri Oppegård/Aftenposten.

·         01.10.: «Lokalhistorisk dag» på Grenselandmuséet.

·         25.10.: Teaterforestilling «Ødeland» - før- og ettersnakk.

·         08.11.: Møte i samarbeidsforumet for historielaga i Øst-Finnmark, Varangerbotn.

·         10.11.: Boklansering – «Svik» - Trygg Hølvold.

·         12.-13.11.: Barentsmessa – boktorg.

·         16.11.: Boklansering – «Roger Meyer» - Harald Sunde.

·         24.11.: Presentasjon av Varanger Årbok 2022 – 12 artikkelforfattere (SVB).

·         05.12.: Frivillighetsbørsen – Kirkenes VGS

·         06.12.: Rullering av masterplanen for reiselivet – VisitKirkenes – Scandic.

·         11.12.: Minnemarkering for partisanhjelperne på Langøra.

 

Foredrag

·         23.02.: Barents Spektakel – artikkel «Turisten»

·         09.07.: Foredrag/kirkevakt Kong Oscar II kapell i Grense Jakobselv.

·         17.07.: Foredrag/kirkevakt Kong Oscar II kapell i Grense Jakobselv.

·         22.10.: Foredrag – De siste kampene i Neiden 27.10.1944 – Mari Ann Nilsen.

·         01.12.: Fiskeriforvaltning av Barentshavet – Gunnar Sætra (SVB).

·         08.12.: Partisanen Osvald Harjo – Rolf Randa (SVB)

 

Turer

·         08.06.: Historievandring krigsminner – Lanabukt.

·         07.06.: Historievandring krigsminner – Luftwaffeleiren på Gjøkåsen.

·         20.06.: Historievandring krigsminner – Bugøya.

·         06.07.: Historievandring: Bunkersbyen - Postmestervann – Kjerringstupet

·         19.09.: Historievandring krigsminner – Storhaugen.

 

Varanger årbok

·         Varanger Årbok er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Varanger og Vadsø historielag, Vardøhus museumsforening og historieinteresserte personer i Nesseby.

·         Opplaget er på 2000 og hadde i 2022-utgaven hele 376 sider fordelt på 43 artikler, med stiv perm og med tema «Kulturminner i Varanger». Historielaget deltar i distribusjon og salg.

·         12 av bidragsyterne fra Sør-Varanger ble presentert på biblioteket 24.11.

·         Varanger Årbok 2023 har tema «Det e her æ høre til».

·         Sør-Varanger historielag har 2 medlemmer i redaksjonskomitéen, Knut Wisløff og Trond Hansen.

 

Landslaget for lokalhistorie

·         Sør-Varanger historielag er medlem av landslaget og mottar informasjon og evt. bistand fra Landslaget. Kontingenten er kr. 21/medlem – totalt kr. 2100.

·         Via Landslaget abonnerer vi på StyreWeb som er et nettbasert program for administrasjon av laget.

·         Årsmeldinger, møtereferater, aktivitetsplaner og regnskap ligger på StyreWeb.

Fortidsminneforeningen

·         Sør-Varanger historielag er medlem av Fortidsminneforeningen avd. Finnmark.

·         Foreningen har blant annet fokus på opplæring av unge håndverkere i gamle håndverks-tradisjoner.

·         «Lokale» saker 2022: Piipolabuene på Bugøynes er restaurert og Utnes tollstasjon på Svanvik har fått vernestatus.

I tillegg har vi gitt innspill om gravkapellet i Kirkenes, tårnet «Nabben» på Høyde 212, gård fra 1850-tallet i Namdalen og Malmklang.

·         Gir uttalelse til kulturminneplanene for kommuner. Kontingent – 500 kr./år.

 

Økonomi – salg og støtte 2022

·         Historielaget har mottatt kr. 18.185 i kulturmidler fra Sør-Varanger kommune.

·         Kr. 9.000 (2021) + 10.000 (2022) i aktivitetsstøtte ifm. «Den kulturelle spaserstokken».

·         Salg av bøker: kr. 5.179

·         Innbetalt medlemskontingent: 400,- (ikke innkrevet for 2022)


Regnskap, budsjett og revisjonsrapport

·         Egen presentasjon på årsmøtet.

·         Hovedtall i årsregnskapet for 2022:

o   Inntekter:                                                 kr.   98.262,74

o   Driftskostnader:                                       kr.   29.107,36

o   Resultat:                                                   kr.   69.155,38

o   Beholdning driftskonto                            kr.   92.244,42

o   Beholdning bank/særvilkår                     kr. 174.125,97

o   Beholdning aksjefond:                             kr. 172.391,87

·         Største inntektsposter:

o   Kulturmidlet SVK                                     kr.   18.185,00

o   Den kulturelle spaserstokken SVK           kr.   19.000,00   

o   Salg av bøker                                           kr.     5.179,00

o   Prosjekt «Krigsminneplan»                     kr.   50.000,00

·         Største utgiftsposter:

o   Annonser                                                  kr.     5.252,50

o   Programvare                                           kr.     3.659,00

o   Styre- og årsmøte                                    kr.     2.676,94

o   Kontingenter/medlemsavgift                  kr.     1.752,00

·         Lokalhistorisk fond: Ingen utbetalinger i 2022.

 


Årsberetning for Lokalhistorisk fond 2022

 

Styret for Sør-Varanger historielag er også styre for lokalhistorisk fond.

Fondsaker behandles i ordinære styremøter.

Saldo for lokalhistorisk fond (aksjefond + bank/særvilkår) er kr. 346.517,84.

 

Grunnet liten avkastning på fondet ble det ikke lyst ut midler til lokalhistoriske prosjekter i 2022.

torsdag 17. november 2022

Varanger årbok 2022 presenteres torsdag 24. november kl 18

 

Varanger årbok 2022 har tema "kulturminner". 

Sør-Varanger Historielag presenterer årboka i samarbeid med Sør-Varanger Bibliotek. 

Sted: 

Biblioteket torsdag 24.november kl.1800.

Ti av bidragsyterne fra Sør-Varanger presenterer sine artikler.


søndag 30. oktober 2022

Boklansering: "Roger Meyer - Dobbeltagenten fra Kirkenes" lanseres på Grenselandmuseet 16. november.

Maskinfører Roger Meyer fra Kirkenes var uforsiktig og lot seg traktere av russere under anleggsarbeid på kraftstasjonen ved Rajakoski/Grensefoss på grensen mellom Norge og Sovjetunionen i Pasvikdalen i 1967. Som følge av dette risikerte han å miste både jobben og grensepasset, i tillegg til å bli tiltalt og straffet for ulovlig kontakt med russere.

For å slippe å bli rapportert lot han seg innrullere som informant i Sovjetunionens fryktede KGB. Samtidig holdt han fortløpende politiets overvåkingstjeneste i Kirkenes informert om hva han holdt på med. I åtte år var Roger Meyer dobbeltagent og tok en rekke turer over grensen for å møte representanter for Sovjetisk etterretning.

I boka «Dobbeltagenten fra Kirkenes» forteller han om det å vokse opp ved den norsk-sovjetiske grensen og den dramatiske historien om hans liv som dobbeltagent under den kalde krigen i 1960- og 1970-årene. 

Boka om og av Roger Meyer ble gitt ut på Trane forlag i 2007 under tittelen "Dobbeltagenten - dekknavn JANIS", men har vært utsolgt lenge. Boka gis nå ut igjen i ny innpakning. Temaet - spionasje mellom Norge og Russland - synes å være mer brennaktuelt enn noensinne. 

Boka lanseres på Grenselandmuseet i Kirkenes onsdag 16. november kl 18. Roger Meyer vil da bli intervjuet av Harald G. Sunde. 
fredag 23. september 2022

Lokalhistorisk dag

 

Sør-Varanger Historielag og Grenselandmuséet inviterer til lokalhistorisk dag på Grenselandmuséet lørdag 1.oktober 0900-1500.

 

  • Gratis inngang til utstillingene!
  • Salg av utvalgt lokalhistorisk litteratur.
  • Kl.1100: Guidet omvisning i krigsutstillingen.
  • Kl.1200: Presentasjon av status i arbeidet med kommunens krigsminneplan
    • Siste sjanse til innspill !
  • Kaféen er åpen.

 

TA VARE PÅ LOKALHISTORIEN

tirsdag 22. mars 2022

Årsmøte 2022 den 30. mars kl 1930 på Grenselandmuseet.

 

Saksliste for årsmøtet:

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste.

2.   Valg av ordstyrer og referent.

3.   Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.

4.   Regnskap med revisorrapport og budsjett.

5.   Innkomne saker.

6.   Fastsettelse av kontingent for 2022.

7.   Valg.

15.03.2022

1.      Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Vedtak:          

 

2.      Valg av ordstyrer og referent

 

      Ordstyrer        -          

      Referent          -          

 

3.      Årsberetning for 2021

 

3.1              Styret.                                                                                                                                               Styret har i perioden bestått av:

Leder:                                     Knut Kristoffersen

Nestleder:                              Kjell Vidar Ryeng

Økonomiansvarlig:                 Hanne Bentsen

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen

Styremedlem:                        Knut Wisløff

Styremedlem:                        Ingse Wollmann

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng

Varamedlemmer:                  Jon Bertelsen, Magne Nordlie og Rune Sotkajervi.

 

Valgkomité: Hanne Ulvang og Rolf Randa

 

3.2              Medlemstallet.                                                                                                      Medlemstallet ved slutten av perioden ble 110 - stabilt.

I tillegg har vi ca. 2500 følgere på Facebook.

 

3.3              Styrets møter.

·         Styret har i 2021 hatt 9 styremøter.

·         Grunnet koronasituasjonen er det ikke avholdt medlemsmøte.

·         Til sammen er det behandlet 70 saker.

·         De viktigste sakene:

o   Aktivitetsplanen 2021 og 2022.

o   Økonomi.

o   Krigsminneplan for Sør-Varanger – ferdigstillelse 2022.

o   Ukas krigsminne – artikler (30) i SVA.

o   Nyutgivelse av Sør-Varanger bok nr.4 – Sør-Varanger 1945-1960, gjenreisning og kald krig – billeddelen.

o   Distribusjon av heftet «Tysk virksomhet 1940-1944 og leirer opprettet av Den Røde Armé 1944/45» av Siira/Kosnes.

o   Nyutgivelse av heftet «Fangeleirer, andre typer leirer og fengsler i tiden 1940-1944»

o   Årsmøtet 2021.

o   Salgsavtale med Grenselandmuséet for historielagets bøker.

o   Samarbeid med Fortidsminneforeningen.

o   Verneverdige bygninger i Sør-Varanger – SEFRAK-registeret.

o   Samefestivalen 11.-25.mars - 5 møter, Knut K og Ingse.

o   Kultur-/krigsminne – bevaring av H212 «Nabben», og tollstasjon på Utnes.

o   Minnesmerke over fagforeningen Nordens Klippe.

o   Administrering av hjemmesiden og facebook.

o   Søknader om tilskudd/støtte.

o   Lokalhistorisk fond – støtte til lokalhistorisk arbeid.

o   Oppgradering og evt. vern av gravkapellet i Kirkenes.

o   Etablering og vedlikehold av kulturhistoriske informasjonstavler.

o   Masterplan for reiselivet.

o   Dramatisering av grensefastsettinga i 1826 (Kåre Tannvik)

o   Samarbeid med VisitKirkenes om lokalhistoriske tematurer.

o   Registrering av overtro i fisket, samarbeid med Varanger museum.

o   Diverse henvendelser av lokalhistorisk art; navnesaker, slekt etc.

 

3.4              Arrangement, møter, konferanser, boklanseringer

·         10.03.: Årsmøte 2020 i Varanger Årbok i Vardø.

·         20.03.: Årsmøte i Fortidsminneforeningen (streamet/forfall)

·         25.03.: Boklansering – «Uten filter» av Hans Hatle (SVB - streamet)

·         12.06.: Årsmøte i Landslaget for historielag (streamet/forfall)

·         24.06.: Årsmøte i historielaget på Pensjonisten.

·         02.07.: Guide ved «Åpen kirke» i Grense Jakobselv (også 04.07.)

·         06.07.: Sommerskolen + 08., 13., 26.07. og 03. og 10.08.

·         18.08.: Minnestund ved partisanhjelpermonumentet på Skytterhusfjell.

·         23.08.: Møte i samarbeidsforum for historielagene i Øst-Finnmark, Varangerbotn.

·         24.08.: Seminar om Hans Kristian Eriksen, Fylkesbiblioteket, Vadsø.

·         08.09.: Avduking av «Malmsteinen» ved Grenselandmuséet.

·         16.09.: Samtale med eksplosivrydderne etter 2.verdenskrig på biblioteket (SVB).

·         11.10.: Presentasjon av Sør-Varanger Historielag for pensjonistforeningene.

·         14.10.: Boklansering – «Krigens veger i Finnmark» v/Bjarne Langseth (SVB).

·         09.11.: Møte i samarbeidsforumet for historielaga i Øst-Finnmark, Vadsø.

·         13.11.: Bjørkli-seminaret på Varanger Samiske Museum i Varangerbotn.

·         18.11.: Helseforholdene i Sør-Varanger under 2.verdenskrig (SVB)

·         25.11.: Presentasjon av Varanger Årbok 2021 – 10 artikkelforfattere (SVB).

·         03.12.: Intervju med Arne Stenbakk, Pasvik (KVR – biblioteket/SVB)

·         03.12.: Minnestund ved partisanhjelpermonumentet i Langøra.

 

3.5              Foredrag

·         16.06.: Presentasjon av lokalhistorien for Frelsesarméen i Kirkenes (KK)

·         05.08.: Sollia Tuberkulosehjem (KVR)

·         02.10.: Orientering om skoltesamiske bosettinger i Pasvikdalen, høyde 96 (KVR).

·         06.10.: Foredrag om Høybuktmoen 1940-44 på Pensjonisten v/Rune Rautio.

 

3.6              Turer

·         19.05.: Befaring «Bunkersbyen» på Skytterhusfjell

·         26.05.: Befaring tyske bunkersanlegg på flyplassen

·         17.06.: Befaring av tyske fjellanlegg på Høybuktmoen

·         05.07.: Befaringen av krigsminner på Kjelmøya

·         28.08.: Bygdevandring på Jakobsnes v/Birger Figenschou

·         03.-05.09.: Fortidsminneforeningens tur til Porsanger – Ingse deltok.

·         07.09.: Befaring på Stalag 322 og «Pappenheim» på Elvenes.

·         23.10.: Ekskursjon til høyde 96, Pasvik på leting etter skoltesamiske tufter.

 

3.7              Varanger årbok

·         Varanger Årbok er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Varanger og Vadsø historielag, Vardøhus museumsforening og historieinteresserte personer i Nesseby.

·         Opplaget er på 2500 og hadde i 2021-utgaven hele 530 sider, med stiv perm og med tema «Inn i vår tid», historielaget deltar i distribusjon og salg.

·         Sør-Varanger historielag har 2 medlemmer i redaksjonskomitéen, Knut Wisløff og Trond Hansen.

 

3.8              Landslaget for lokalhistorie

·         Sør-Varanger historielag er medlem av landslaget og mottar informasjon og evt. bistand fra Landslaget.

·         Via Landslaget abonnerer vi på StyreWeb som er et nettbasert program for administrasjon av laget.

 

3.9              Fortidsminneforeningen

·         Sør-Varanger historielag er medlem av Fortidsminneforeningen avd. Finnmark.

·         Det er avholdt 6 styremøter i Vadsø.

·         «Lokale» saker 2021: Bevaring av Piipolabuene på Bugøynes, Utnes tollstasjon på Svanvik, gravkapellet i Kirkenes og tårnet «Nabben» på Høyde 212.

·         Gir uttalelse til kulturminneplanene for kommuner.

 

3.10          Økonomi – salg og støtte

·         Historielaget har mottatt kr. 25.000 i kulturmidler fra Sør-Varanger kommune.

·         Kr. 7.000 i aktivitetsstøtte ifm. «Den kulturelle spaserstokken».

·         Vi fikk kr. 20.000 i støtte fra fylkeskommunen til Petsamoseminaret i 2020,

og kr. 5.000 fra norsk-finsk forening.

·         Salg av bøker: 33.683,99

·         Medlemskontingent: 19.600,-

 

 

 

 

 

 

4.      Regnskap, budsjett og revisjonsrapport

·         Egen presentasjon på årsmøtet.

·         Hovedtall i årsregnskapet for 2021:

o   Inntekter:                                                 kr. 120.127,75

o   Driftskostnader:                                       kr.   54.495,98

o   Resultat:                                                   kr.   65.631,77

o   Beholdning drift                                       kr.   79.854,12

o   Beholdning fond:                                      kr. 298.552,76

·         Største inntektspost er tilskudd – 66.036,76 kr.

o   Kulturmidlet SVK –                                   kr.   25.000,00

o   Den kulturelle spaserstokken SVK –        kr.     7.000,00   (2020)

o   Finnmark fylkeskommune –                    kr.   20.000,00   (2020)

o   Norsk-finsk forening –                             kr.     5.000,00   (2020)

·         Største utgiftspost er kr. 31.448 til nyutgivelse av heftet «Fangeleirer, andre typer leirer og fengsler i tiden 1940-1944». Trykket i 100 eksemplarer.

·         Ingen fondsutbetalinger.

·         Revisjonsrapport vedlagt regnskapet.

 

5.      Innkomne saker

           

            Fra styret:        Handlingsplan 2022 - ref. aktivitetsplanen.

 

6.      Fastsettelse av kontingent for 2021

 

            Styrets forslag:           Ingen endring             -           kr. 200 pr. medlem

 

7.      Valg

 

Valgkomitéens (Hanne Ulvang og Rolf Randa) innstilling :

 

Leder:                                     Knut Kristoffersen      -           1 år

Styremedlem:                         Hanne Bentsen           -           ikke på valg

Styremedlem:                        Knut Wisløff               -           2 år

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen  -           ikke på valg

Styremedlem:                        Ingse Wollmann         -           2 år

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng        -           1 år

Varamedlemmer:                  Jon Bertelsen              -           1 år

                                               Magne Nordlie           -           1 år

Facebook-koordinator:           Rune Sotkajervi          -           1 år

Revisorer:                              

 

Valgkomité 2022:                   Årsmøtet gir styret i oppdrag å utnevne valgkomité.

 

 

Årsberetning for Lokalhistorisk fond 2021

 

Styret for Sør-Varanger historielag er også styre for lokalhistorisk fond.

Fondsaker behandles i ordinære styremøter.

Saldo for lokalhistorisk fond er kr. 298.552,76.

 

Grunnet liten avkastning på fondet ble det ikke lyst ut midler til lokalhistoriske prosjekter i 2021.