torsdag 4. april 2019

Referat årsmøte i Sør-Varanger Historielag 27.3.2019


13 oppmøtte medlemmer inkl styret.


1. Godkjenning av innkalling og sakslisteVedtak: Godkjent.2.      Valg av ordstyrer og referent      Ordstyrer        -           Knut Kristoffersen

      Referent          -           Harald G. Sunde3.      Årsberetning for perioden 19.april 2018 til 27.mars 2019.Leder Knut K leste gjennom årsberetningen.

Vedtak: Årsmelding godkjent. Mange gav honnør til styret for godt utført arbeid.

Det kom følgende innspill:

·        Arbeid med minnesmerket på Signalhøyden Langøra bør inn i årsmeldingen.

·        Medlemmene ønsket tydeligere innkalling/invitasjon til møter. Oppfordring til styret om å bruke avisa, facebook, hjemmeside, sms-varsling, e-post-informasjon.

·        Ønskelig at alle foredragsholdere bruker mikrofon/høyttaler

·        Mye ugjort i Sør-Varanger når det gjelder vern av gamle bygninger og kulturminner.

·        Russeren Mikael Suprun har tilgang til KGB-intervjuer gjort av russerfanger som satt i tysk fangenskap i Norge under krigen. Det foreslås at Trond Hansen formelt spiller inn et forslag til historielaget om at dette materialet bør belyses under den historiske konferansen i oktober 2019. Historielaget kan spille dette videre inn til arrangementskomiteen.4.      Regnskap, budsjett og revisjonsrapport

·         Det ble lagt fram egen presentasjon på årsmøtet.

·         Hovedtall i årsregnskapet for 2018:

o   Inntekter:                         kr. 43.756,91

o   Driftskostnader:               kr. 81.636,93

o   Resultat:                           kr.-37.880,02

o   Beholdning:                      kr.440.614,25

    

Sissel leste opp revisorbemerkning. Regnskapet var anbefalt godkjent av revisor Steinar Iversen.

Vedtak: Regnskapet godkjent.

5.      Innkomne saker

a.       Styret:      Grenselandmuséet inviteres til fast plass i styret med forslags- og stemmerett.

Før årsmøtet hadde museet fått seg forelagt dette forslaget. De takket nei til tilbudet om fast plass i styret. Saken frafalt dermed.b.       Styret:      Historielaget inviterer til 2 medlemsmøter per år.


Det er ønskelig med tettere kontakt mellom styret og medlemmene i historielaget. Medlemsmøtene blir av uformell karakter for å utveksle erfaringer og idéer.Vedtak: Forslaget fikk tilslutning.6.      Fastsettelse av kontingent for 2019Styrets forslag:           Ingen endring - kr. 200 pr. medlem


Vedtak: Godkjent.

7.      Valg


Valgkomitéens innstilling:Leder:                                     Knut Kristoffersen      -           1 år

Styremedlem:                        Sissel Wollmann         -            1 år

Styremedlem:                        Knut Wisløff               -           ikke på valg

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen  -           2 år

Styremedlem:                        Liv-Toril Labahå          -           2 år

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng        -           ikke på valg

Varamedlemmer:                  Ingse Wollmann         -           1 år

                                               Jon Bertelsen              -           1 år

                                               Magne Nordli                         1 år

Styret konstituerer seg selv.Revisorer:                               Roald Basma og Karin DanielsenValgkomité 2020:                   Karin Johnsen og Kjell Vidar Ryeng.Vedtak: Valgkomiteens forslag fikk enstemmig tilslutning.Årsmøtet takket avtroppende styremedlemmer Randi Fløtten Andreassen og Harald Sunde for sin betydelige innsats for laget.

Årsberetning for Lokalhistorisk fond 2018Styret for Sør-Varanger historielag er også styre for lokalhistorisk fond.

Fondsaker er behandlet i ordinære styremøter.

Følgende har fått støtte fra lokalhistorisk fond i 2018:

·         Bjørnevatn idrettslag – «BIL’s 100 års jubileum» – kr. 8000 (tildelt 2017)

·         Svein Ingebrigtsen – «Mitt liv» - kr. 8000 (tildelt 2017)

·         Arne Stores eft. – «Under mistanke» - kr. 20.000 (tildelt 2014)

·         Sør-Varanger filatelistklubb – «Nedlagte postkontorer i Sør-Varanger» - kr. 3.000 (tildelt 2017)

Saldo for lokalhistorisk fond er kr. 420.465,56.Styret har i sak 5/2019 besluttet at det ikke skal lyses ut midler fra Lokalhistorisk fond i 2019.

Midler fra fondet er tenkt benyttet til prosjekter ifm. 75-års jubiléet for frigjøringa.Vedtak: Godkjent.