Fondets vedtekter.

Vedtekter for “Sør-Varanger historielags lokalhistoriske fond”
(Gjeldende fr 12. mars 2009). Ajourført med endring etter årsmøtet 2021.

            § 1. Formål

·         Ifølge historielagets vedtekter § 1 og § 2 skal laget bidra til å fremme interesse og kunnskap om vår felles lokalhistorie. Gjennom fondet vil laget kanalisere sine bidrag til slikt arbeid.

·         Historielagets styre er også fondsstyre.

            § 2. Fondets størrelse

·         Fondets størrelse er pr. 24.06.2021 på 350 000 kroner og er plassert i bank.

·         Fondskapitalen kan styrkes gjennom avkastning, overføringer, eller gaver.

·         Inntil 80% av fondet kan plasseres i kombinasjonsfond for større avkastning.

·         Historielaget kan benytte inntil 25% pr. år av fondets saldo til egne prosjekt.

·         Årsberetning og revidert regnskap for fondet legges hvert år frem for årsmøtet.

§ 3. Tildeling

·         Søknadsfrist settes til utgangen av mai hvert år, dersom styret beslutter utlysning.

·         Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tidsplan og budsjett.

·         Maksimalt beløp som hvert år kan tildeles fra fondet er 20.000 kroner.

·         Avgjørelse om tildeling tatt av styret kan ikke ankes.

·         Historielaget krever dokumentasjon som bidragsyter samt ett eksemplar av ferdig produkt og prosjektets regnskap innen 2 år fra tildeling.

·         Tildeling av midler fra fondet dokumenteres i fondets årsmelding.


§ 4. Vedtektsendringer

·         Endringer i fondets vedtekter kan gjøres av årsmøtet i historielaget.

·         Forslag til eventuelle endringer må være levert skriftlig til styret innen den frist som er satt for årsmøtesaker.


§ 5. Oppløsning

·       Ved eventuell oppløsning av historielaget overføres lagets midler til fondet og Grenselandmuséet får ansvaret for disponering av fondet etter de retningslinjer som er gitt i fondets vedtekter.