Fondets vedtekter.

Vedtekter for “Sør-Varanger historielags lokalhistoriske fond”
(Gjeldende fr 12. mars 2009). Ajourført med endring etter årsmøtet 2017.

§1 Formål:
Ifølge historielagets vedtekter §1 og §2 skal laget bidra til å fremme interesse og kunnskap om vår felles lokalhistorie. Gjennom fondet vil laget kanalisere sine bidrag til slikt arbeid.

§2 Fondets størrelse:
350 000 kroner overføres til fondet. Fondskapitalen kan styrkes gjennom ytterligere overføringer, eller ved gaver til fondet.
Årsberetning og revidert regnskap for fondet legges hvert år frem for årsmøtet.

§3 Tildeling:
Historielagets styre er også fondsstyre. Avgjørelser tatt av styret kan ikke ankes.
Eventuell tildeling av midler fra fondet blir hvert år gjort kjent på lagets årsmøte.
Søknadsfrist er innen utgangen av mai hvert år.
Styret står helt fritt i om det vil tildele midler eller ikke.
I fall det ikke foreligger rapport og regnskap for et prosjekt minimum to år fra tildeling, trekkes bevilgningen tilbake.
Utenom til egne prosjekter gir historielaget økonomisk støtte bare gjennom fondet.
Det gis ikke bevilgninger til offentlige virksomheter og etater.

§4 Vedtektsendringer:
Bare årsmøtet kan foreta endringer i vedtektene til fondet.
Forslag til eventuelle endringer må være levert skriftlig til styret innen den frist som er satt for årsmøtesaker.

§5 Oppløsning:
Ved eventuell oppløsning av historielaget overføres lagets midler til fondet og Sør-Varanger Museum får ansvar for fondet etter de retningslinjer som er gitt i fondets vedtekter.