mandag 20. mars 2017

Forslag til nye vedtekter for «Sør-Varanger historielags lokalhistoriske fond»

Styret legger på årsmøtet den 27/3 fram forslag til endrede vedtekter for fondet. Endringen framkommer i setningen i kursiv under pkt 3, femte kulepunkt.

 

§ 1. Formål:

·       Ifølge historielagets vedtekter § 1 og § 2 skal laget bidra til å fremme interesse og kunnskap om vår felles lokalhistorie. Gjennom fondet vil laget kanalisere sine bidrag til slikt arbeid.

                            § 2. Fondets størrelse:

·       350 000 kroner overføres til fondet. Fondskapitalen kan styrkes gjennom ytterligere overføringer, eller gaver til fondet.

·       Årsberetning og revidert regnskap for fondet legges hvert år frem for årsmøtet.

§ 3. Tildeling:

·       Historielaget styre er også fondsstyre. Avgjørelser tatt av styret kan ikke ankes.

·       Eventuell tildeling av midler fra fondet blir hvert år gjort kjent på lagets årsmøte.

·       Søknadsfrist er innen utgangen av mai hvert år. Maksimalt beløp som hvert år kan brukes av fondet sette til 25.000 kroner.

·       Styret står helt fritt i om det vil tildele midler eller ikke.

·       I fall det ikke foreligger rapport og regnskap for et prosjekt minimum to år fra tildeling, trekkes bevilgningen tilbake.

·       Utenom til egne prosjekt gir historielaget økonomisk støtte bare gjennom fondet.

§ 4. Vedtektsendringer:

·       Bare årsmøtet kan foreta endringer i vedtektene til fondet.

·       Forslag til eventuelle endringer må være levert skriftlig til styret innen den frist som er satt for årsmøtesaker.

§ 5. Oppløsning:

Ved eventuell oppløsning av historielaget overføres lagets midler til fondet og Sør-Varanger Museum får ansvaret etter de retningslinjer som er gitt i fondets vedtekter