mandag 12. juli 2021

Årsmøte for Sør-Varanger historielag 24. juni 2021.

Saksliste:

1.   1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2.   2. Valg av ordstyrer og referent.

3.   3. Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.

4.   4. Regnskap med revisorrapport.

5.   5. Innkomne saker.

6.   6. Fastsettelse av kontingent for 2021.

7.   7. Valg.


REFERAT

Tilstede:          Evelyn Olsen Lid, Jan Kosnes, Roald Basma, Sissel Wollmann, Kjell Vidar Ryeng, Ingse Wollmann, Gunnar Reinholdtsen, Knut Wisløff, Jon Bertelsen og Knut Kristoffersen.

 

1.      Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:          Innkalling og saksliste godkjent.

 

2.      Valg av ordstyrer og referent

       Ordstyrer        -           Gunnar Reinholdtsen

      Referent          -           Knut kristoffersen

 

3.      Årsberetning for 2020

 3.1              Styret.                                                                                                                                              

Valgkomité har vært: Hanne Ulvang og Rolf Randa.

 3.2              Medlemstallet.                                                                                                      

Pr. i dag har laget over 3000 følgere på Facebook.

 3.3              Styrets møter.

·         Krigsetterlatenskaper – statseiendom?

Det ble stilt spørsmål angående status i denne saken, og konklusjonen var at ansvaret ligger hos grunneier.

Jan Kosnes kommenterte at oppdrag i forbindelse med fjerning av sprenglegemer fra krigen ble organisert av forsvaret via politiet.

Evelyn Olsen Lid etterlyste ansvar og tiltak i forbindelse med mengder med piggtråd som ennå ligger skjult i terrenget, til skade både for mennesker og dyr.

 

Vedtak: Årsmøtet ber det nye styret ta opp saken med de ansvarlige kommunale myndigheter.

 

·         Historisk turorientering – KIF: Poster med kort presentasjon av gatenavn.

Ingse Wollmann stilte spørsmål om og hvor dette materielle var arkivert.

Gunnar Reinholdtsen opplyste at initiativtakerne, Rotary og KIF, har lagret dette materiellet og at det også ville bli benyttet til turorientering denne sesong.

·         Monument over Antarktispionerene Savio & Must.

Kjell Vidar Ryeng orienterte og arbeidet i prosjektgruppa.

Videre arbeid med prosjektet var avhengig av eierskap og finansiering.

 

Vedtak: Årsmøtet ber det nye styret følge opp saken med prosjektgruppa.

        

3.4              Arrangement, møter, konferanser, boklanseringer

·         18.03.: Samefestivalen – historier fra samebygda Bugøyfjord – avlyst.

Leder gav en kort orientering om lagets deltakelse i organisering av Samefestivalen.

·         03.06.: Møte ang. Sør-Varanger kommunes krigsminneplan.

Også 20.11. og 18.12.

Historielaget har 2 representanter i arbeidsgruppa for krigsminneplanen.

Planen forventes ferdigstilt første halvår 2022.

·         19.11.: Presentasjon av Varanger Årbok 2020 på biblioteket – 7 forfattere.

Dette er blitt en årlig aktivitet for historielaget og er viktig i forhold til promotering av Varanger årbok.

·         07.12.: Juletradisjoner – «I godstolen med Evelyn Olsen Lid og Agnes Ackermann».

Grunnet tekniske problemer ble ikke denne samtalen publisert.


 3.5              Foredrag

Styret fikk honnør fra årsmøtet for sitt omfattende arbeid på det lokalhistoriske plan.


3.6              Turer

·         29.08.: Historietur til Skogerøya.

Leder orienterte kort om det historiske innhold i turen.

·         04.-06-09.: Fortidsminneforeningens tur til Seiland.

Ingse og Gunnar fortalte om en reise til et sted «der ingen kunne tru at nokon kunne bu».

 

3.7              Varanger årbok

Historielagets ene medlem i redaksjonskomitéen, Knut Wisløff, orienterte om status i arbeidet med årboka og fremhevet det store omfang av lokalhistoriske «forfattere» som ønsket å bidra med artikler til boka.

 

3.8              Landslaget for lokalhistorie

Leder orienterte om det nettbaserte administrasjonsverktøyet StyreWeb.

Brukerterskelen synes noe høy i forhold til vårt behov, men vi ønsker å fortsette abonnementet og prøve å utnytte den regnskapsmessige delen i større grad.

 

3.9              Fortidsminneforeningen

Historielaget har fokusert på bevaringsstatus for Utnes tollstasjon på Svanvik, tårnet «Nabben» på Høyde 212 og i år det gamle gravkapellet i Kirkenes.

 

3.10          Økonomi – salg og støtte

Historielaget har i 2020 mottatt kr. 30.000 i støtte.

I tillegg har vi fått kr. 12.000 som ble bokført først i 2021.

Inntekter fra boksalg er ikke spesifisert.

 4.      Regnskap, budsjett og revisjonsrapport

            Leder presenterte regnskapet.

           Revisjonsrapporten 2020:

            Regnskapet er ikke ført og er svært mangelfullt.

Revisor har mottatt ringperm med bilag og kontoutskrifter. Ingen bilag er nummerert mot kontoutskriftene og selve regnskapet som viser lagets aktivitet med inntekter og utgifter mangler. Det er derfor ikke mulig for revisor å godkjenne lagets regnskap da regnskapet mangler.

Det blir derfor opp til årsmøtet å godkjenne regnskapet.

Det detaljerte regnskapet var dessverre ikke lagt ved bilagspermen.

Bilagene var av regnskapsfører ikke nummerert i regnskapsoversikten.

Vedtak:           Årsmøtet pålegger det nye styret å fremlegge revidert regnskap for 2020.

 

5.      Innkomne saker

           Fra styret:        Revisjon av vedtektene for historielagets lokalhistoriske fond.

           Leder og kasserer orienterte om grunnlaget for endring av fondsvedtektene.

           Vedtak: Årsmøtet godkjenner de nye vedtektene for historielagets lokalhistoriske fond.

 

6.      Fastsettelse av kontingent for 2021

             Styrets forslag:           Ingen endring             -           kr. 200 pr. medlem

             Vedtak:           Styret forslag vedtatt.

 

7.      Valg

 Valgkomitéens innstilling:

 

Leder:                                     Knut Kristoffersen      -           1 år

Styremedlem:                         Hanne Bentsen           -           2 år

Styremedlem:                        Knut Wisløff               -           ikke på valg

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen  -           2 år

Styremedlem:                        Ingse Wollmann         -           ikke på valg

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng        -           1 år

Varamedlemmer:                  Jon Bertelsen              -           1 år

                                               Magne Nordlie           -           1 år

Facebook-koordinator:           Rune Sotkajervi          -           1 år

Styret konstituerer seg selv.

 Revisorer:                               Roald Basma

 Valgkomité 2021:                   Årsmøtet gir styret i oppdrag å utnevne valgkomité.

 Vedtak:           Valgkomitéens innstilling vedtatt, unntatt;

Roald Basma stiller ikke til gjenvalg som revisor.

Det nye styret må engasjere ny revisor.

 

Årsberetning for Lokalhistorisk fond 2020

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsberetningen 2020 for det lokalhistoriske fond.

 

Lokalhistorisk foredrag

 Gunnar Reinholdtsen holdt et engasjert foredrag om historien rundt Luftforsvarets lyttestasjon «Rabben» på høyde 212 på Høybuktmoen.

Grunnlaget for etableringen ble presentert og vi fikk et innblikk i oppbyggingen av tjenesten

med «den kalde krigen» som bakteppe.

Historielaget har gitt innspill om vern av «Rabben».

 

Avslutning

Sissel Wollmann ble overrakt en hilsen og gave fra historielaget for lang innsats på det lokalhistoriske plan.