søndag 10. februar 2019

Referat fra styremøtet 9.1.2019.


REFERATfra styremøte i Sør-Varanger historielag (SVHIST) onsdag 9.januar 2019 kl.1800 på «Basen»Tilstede:          Sissel Wollmann, Harald Sunde, Knut Wisløff, Kjell Vidar Ryeng, Gunnar Reinholdtsen og Knut Kristoffersen.

Forfall:            Randi Fløtten Andreassen, Jon Gaska, Finn Holand (perm.)

           

Saksliste:01/19  -           Godkjenning av referat fra styremøte 21.11.18.                        Vedtak: Referatet godkjent.  02/19  -           Kultur-/krigsminneplan for Sør-Varanger kommune (SVK).Det er sannsynlig at SVK’s krigsminneplan vil bli en temaplan.

Storfjord kommune har utarbeidet en slik plan, og den kan danne grunnlag for det videre arbeid med en temaplan.

Det finnes svært mye materiale/dokumentasjon som kan være utgangspunkt for planarbeidet.Vedtak:           Historielaget tar kontakt med SVK v/ordfører og presenterer forslag til tema-/strategisk plan med prioriteringer.

                        SVK anmodes om snarest å etablere en arbeidsgruppe med relevante deltakere som kan starte arbeidet med en plan.

                       

                        Historielaget v/Gunnar Reinholdtsen tar initiativ til å få etablert en utstilling på Grenselandmuséet med tema «Den kalde krigen».

                       

03/19  -           75-års jubileum for frigjøringen av Øst-FinnmarkFørste planleggingsmøte er fastsatt til 15.01. og prosjektleder er Karoline Heggedal. Arbeidsgruppen (kan utvides):

Eirik Slagtern, Kulturskolerektor og korpsmann

Knut Kristoffersen, leder Historielaget

Dagfinn Gjerde, Biblioteksjef

En representant fra Ungdomsrådet/ eller en interessert ungdom

Liza Stepanova, Internasjonal rådgiver Sør-Varanger kommune

Harald Sørensen, Enhetsleder Kultur og fritidAgenda:

Status og gjennomgang av programskisse, budsjett, innspill, arbeidsfordeling, koordineringsmøter, eventuelt.                       

Historielaget har i sak 48/18 ønsket å prioritere følgende tiltak:   

·         Minnes «De som gav sitt liv» for friheten

·         Ta vare på/bearbeide/oppruste krigsminnesmerkene i kommunen

·         Samle, systematisere og presentere eksisterende dokumentasjon

·         Presentere/dokumentere den sosiale hverdag for sivilbefolkningen før, under og etter frigjøringa – få fram de gode og enkle «hverdagshistoriene».

·         Grunnskolen må være en aktiv aktør i formidling av historien (skolefaglig rådgiver Mikael Berstad)

·         Vise eksisterende filmer relatert til perioden rundt frigjøringa – «Brent jord»

·         Studieturer til Litza og Liinahamari – finansiering – Forsvarsdepartementet ?

·         Fremme partisanhistoriene i større grad.

·         Bidra til en bredt anlagt historiekonferanse ifm. jubiléet.Vedtak:            Historielaget følger opp disse tiltakene i arbeidsgruppen.

Det er viktig å få en fortgang i arbeidet med en temaplan.

SVK må etablere en felles struktur for minnesmerkene i kommunen.04/19              Minnesmerke over partisanhjelperne i Langøra.

                       

Vedtak:           Etablering av et minnesmerke over partisanhjelperne som ble henrettet ved Langøra i 1943 vil være ett av historielagets bidrag i jubileumsåret. Harald utarbeider forslag/finansiering.05/19              Lokalhistorisk fond.Vedtak:           Det lyses ikke ut midler fra lokalhistorisk fond i 2019.

Fondsmidler disponeres av styret til aktiviteter ifm. 75-års jubileet.

                       

06/19  -           Status «Sør-Varanger bøkene»                        Vedtak fra forrige møte:

                        «Utarbeide finansieringsplan for ny utgave av 3 og 4.        

                        Vurdere revidering/tillegg sammen med Siira, Kosnes og Rautio.

            Krigs- og etterkrigsbøkene bør være viktige kilder for prosjektarbeid i skoleverket».

Bok 3 og 4 finnes i elektronisk utgave på nettet. (Ref. bibliografi SVK)Vedtak:            Det tas kontakt med Siira (KW), Kosnes og Rautio (KK) for korrigering/tillegg til opptrykk av bok 3.

Ny utgave av bok 3 trykkes ihht. tilbud fra DHK dersom en billigere løsning ikke er mulig07/19  -           Historielagets – hjemmeside/facebook.Rutiner for bruk/publisering – administrators rolle.

Hjemmeside – bli mere synlig, forslag om bredere tilgang.

Facebook – gruppe – hva skal være åpen for alle?  

Vedtak:            Harald administrerer hjemmesiden og legger inn link til facebook-siden.

                        Styremøteprotokoller legges ut på hjemmesiden.

                        Tilgang til facebook-siden administreres av Randi.08/19  -           «StyreWeb» gjennom Landslaget for lokalhistorie.StyreWeb komplett intranett for alle typer lag og foreninger.
Integrert medlemsregister, dokumentarkiv, meldingstjeneste, regnskap og kontingent. Pris full pakke – 160,-/mnd.
Noe for Historielaget?Vedtak:            Historielaget kjøper «StyreWeb» - full pakke.

                        Sissel kvalitetssikrer pris.09/19              Policy for dekning av styrets reisekostnader ved representasjon/møter.                        Forslag:

Det utbetales ingen møtegodtgjørelse.

                        Reiser dekkes etter statens regulativ:

                        Bilgodtgjørelse – kr. 3,90 pr. km, kr. 1,00 pr. passasjer.

                        Diett – inntil 6 timer kr. 0, 6-12 timer kr. 297.Vedtak:            Reiseutgifter dekkes etter 50% av statens regulativ.

                        Ved overnatting dekkes reelle kostnader    10/19              Innkalling til årsmøte i Varanger Årbok                               Onsdag 27.februar kl.1700 på Esbensengården i Vadsø.

Sør-Varanger Historielag kan stille med 4 representanter (2 fra redaksjonskomitéen). Ref. saksliste – forslag til saker?

                       

Vedtak:            Eierskap til «Varanger Årbok» må klargjøres.

Historielagene bør ha sterkere styring med konseptet, administrativt, redaksjonelt og økonomisk.

Knut W utarbeider forslag til sak til styremøte 20.02.

Knut K, Knut W og Trond + 1 deltar på årsmøtet 27.02.

           

11/19  -           Aktivitetsplan 2019                        Oppdatert plan presentert.

                        «I godstolen med Ragnar Dahl» 22.01. må flyttes grunnet sykdom.

                        Alternativ kandidat vurderes.

                        Tema bør være relatert til frigjøringsjubiléet.12/19  -           Orienteringssaker

·         Støtte til bokprosjekt «Bjørnevatn idrettslag 100 år» - 8.000 kr.

·         Knut K og Knut W har gjennomgått historielagets arkiv på Grenselandsmuséet.

·         Minnemarkeringen over partisanhjelperne ved Langøra 02.12.

·         Knut W har samlet en mengde dokumentasjon (skriftlig/film) fra 2. verdenskrig og frigjøringen av Øst-Finnmark.

·         Boklansering 03.12. – «Saksens hemmelighet» - russerjenter i tyske fangeleirer 1942-1945.                        Neste møte onsdag 20.februar 2019.