tirsdag 18. april 2017

Møteprotokoll Årsmøtet 2017.


Utskrift av møteprotokoll – årsmøte 2017. 27.03. kl.19.15.

Saksliste:
      1.      Godkjenning av innkalling og saksliste.
2.      Valg av ordstyrer og referent.
3.      Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.
4.      Regnskap med revisorrapport.
5.      Innkomne saker.
6.      Fastsettelse av kontingent for 2017.
7.      Valg.

1)     Godkjenning av innkalling  og saksliste.

Vedtak: Enstemmig.

2)     Valg av ordstyrer: Kjell V. Ryeng.  Referent: Geir O. Aarnes.

3)      Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.

Lagt ut på nett. Facebok: S.V. historielag.

1)      Styret.

2)      Medlemstall.

3)      Styrets arbeid.

4)      Aktiviteter.

5)      Økonomi.

6)      Varanger Årbok og fortidsminneforeningen.

Årsmeldingen enstemmig vedtatt.

A) Årsberetning for lokalhistorisk fond 2016.

Styret.

Leder: Kjell V. Ryeng
Nestleder: Rune Rautio.
Sekretær: Karin Johnsen.
Økonomiansvarlig : Sissel Wollmann.
Styremedlem: H. Sunde.

B) Bevilgninger 2016.
1) Bealljecohkka Innovation                                kr.10.000,-
2) Alf Salangi.                                                      kr.  5.000,-
3) Vigdis Våvang                                                 kr.  7.500,-
4) Sør-Varanger historielag                                 kr.14.000,-

 Enstemmig vedtatt. 

4)     Regnskap med revisorrapport.

Regnskapet er ført oversiktlig og greit. Egenkapital mellom bank og årsregnskap er det differanse på kr. 300,-, noe som skyldes at i bilagsføringen har bilag 75 uteblitt med en inntekt på kr.150,-.
Ut fra dette anbefaler jeg at årsmøte godkjenner regnskapet. (revisor)

Enstemmig vedtatt.


5)      Innkomne saker.

(Fondsvedtekter § 3 endres.)

Bevilgninger: Bevilgninger som ikke brukes inn 2 år, trekkes tilbake.

Dette forslaget innvilges/vedtas.Krigsminner på Kirkenes v/Geir Mortensen.

Skal disse registreres og vernes, eller ikke ?  Hvordan kan historielaget være med på å berge/verne minnene ? Er det tillatt å fjerne minnene ? Fredning ved Riksantikvaren ?

Historielaget bør lage en henvisning til kommunen/fylket.

Styret i S.V.historielag ønsker å verne + krigsminner. Henvendelsen bør gå til flere instanser. Styret arbeider med saken.

(her måtte referenten Geir Aarnes fratre møtet, og leder overlot protokoll til Gunnar S. Kollstrøm)


6)     Fastsettelse av kontingent foreslås til kr.200,-. Forslaget ble nedstemt med 13 mot 2 stemmer. Kontingent for 2016 (150kr) videreføres for 2017.


7)     Valg

Valgstyret forslag:

Nestleder: Randi Fløtten Andreassen (ny)
Kasserer:   Sissel Wollmann -1 år- gjenvalg.
Sekretær: Karin Johnsen -gjenvalg 2 år.
Styremedlem: Harald Sunde. (ikke på valg)
Varamedlemmer: Jon Gaska - gjenvalg 1 år. Bodil Bugge Pedersen - gjenvalg 1 år.
Ingvild Halvorsen - gjenvalg 1 år.

Revisor: Steinar Iversen og Roald Basma - gjenvalg 1 år.

Valgkomite: Alle har trukket seg.


Valg: Forslag om at Kjell V. Ryeng fortsetter. Som leder valgt.
Styret valgt som foreslått.  Varamedlemmer valgt som foreslått.
Revisor valgt som foreslått.

Årsmøtet delegerte til styret å utnevne en valgkomite på 3 medlemmer.

Årsmøtet avsluttet kl.20.45

Referent den siste del  Gunnar S. Kollstrøm.       Kjell Vidar Ryeng. (leder)                       
Karin Danielsen. Bodil Eide. Oddbjørn Danielsen. Roald Basma. Åse Basma. Jon Gaska. Kitt Ryeng. Jon Bertelsen. Sigbjørn Sildnes. Magne Nordli. Knut Kristoffersen. Arne Martila. Ann Eline Martila. Geir Mortensen.