Vedtekter

Vedtekter for Sør-Varanger historielag. (Gjeldende fra 15. mars 2007)

§1Formål:
Sør-Varanger historielag har som formål å fremme interesse for historie, spre kunnskap om faget og arbeid4e for historisk granskning.

§2 Oppgaver:
Sør-Varanger historielag vil ha som arbeidsoppgaver:
a) Holde møter og foredrag.
b) Arrangere ekskursjoner.
c) Stimulere og arbeide for lokalhistorisk granskning, innsamling og bevaring.
d) Gi ut lokalhistoriske publikasjoner.

§3 Samarbeide med andre foreninger:
For å nå våre mål er det naturlig for Sør-Varanger historielag å samarbeide med andre beslektede institusjoner som  f.eks. Sør-Varanger museum.

§4 Medlemskap:
Alle historisk interesserte kan være medlemmer mot å betale en kontingent.

§5 Årsmøtet:
Årsmøtet holdes innen utgangen av mars og kunngjøres med 14 dagers varsel. Alle som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet.
Årsmøtet skal blant annet:
a) Behandle styrets årsberetning og regnskap.
b) Behandle årsberetning og reviderte regnskap for historielagets lokalhistoriske fond
c) Behandle saker som fremlegges av styret eller gjennom styret.
d) Velge leder og styremedlemmer med vararepresentanter.
e) Fastsette kontingent.

§6 Styret:
Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. I tillegg velges 3 vararepresentanter. Leder velges for et år om gangen ved særskilt valg. De øvrige styremedlemmer velges for to år om gangen, idet to medlemmer trer ut hvert år. Vararepresentantene velges for et år om gangen.
Styret konstituerer seg og velger internt nestleder, sekretær og kasserer.
a)Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstedet.
b)Bare styret representerer foreningen og fatter alle beslutninger som ikke er tillagt årsmøtet.
c)Styret er også styre for Sør-Varanger historielags lokalhistoriske fond, og skal behandle eksterne søknader om støtte fra fondet.
d) Utenom til egne prosjekt gir historielaget økonomisk støtte bare gjennom forndet.

§7 Vedtektsendringer:
Endinger av lagets lover krever 2/3 flertall av de fremmøtte.
Vanlige vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§8 Oppløsning:
a) Dersom Sør-Varanger historielag skal oppløses, skal dette gjøres på et årsmøte med 2/3 flertall.
b)Etter en eventuell oppløsning av laget, skal lagets eiendeler tilfalle Sør-Varanger Museum.