onsdag 20. februar 2019

I godstolen med Kåre Kristensen, biblioteket 26. februar kl 18.00.

Historielaget inviterer til "I godstolen med...". Denne gangen er det Kåre Kristensen fra Elvenes som skal sitte i godstolen.
"...og under krigen gikk jeg på ski sammen med den tyske general Dietl» 

Sted: Kirkenes bibliotek
Tidspunkt: Tirsdag 26. februar kl 18.00.
Gratis inngang.

Velkommen!

søndag 10. februar 2019

Referat fra styremøtet 9.1.2019.


REFERATfra styremøte i Sør-Varanger historielag (SVHIST) onsdag 9.januar 2019 kl.1800 på «Basen»Tilstede:          Sissel Wollmann, Harald Sunde, Knut Wisløff, Kjell Vidar Ryeng, Gunnar Reinholdtsen og Knut Kristoffersen.

Forfall:            Randi Fløtten Andreassen, Jon Gaska, Finn Holand (perm.)

           

Saksliste:01/19  -           Godkjenning av referat fra styremøte 21.11.18.                        Vedtak: Referatet godkjent.  02/19  -           Kultur-/krigsminneplan for Sør-Varanger kommune (SVK).Det er sannsynlig at SVK’s krigsminneplan vil bli en temaplan.

Storfjord kommune har utarbeidet en slik plan, og den kan danne grunnlag for det videre arbeid med en temaplan.

Det finnes svært mye materiale/dokumentasjon som kan være utgangspunkt for planarbeidet.Vedtak:           Historielaget tar kontakt med SVK v/ordfører og presenterer forslag til tema-/strategisk plan med prioriteringer.

                        SVK anmodes om snarest å etablere en arbeidsgruppe med relevante deltakere som kan starte arbeidet med en plan.

                       

                        Historielaget v/Gunnar Reinholdtsen tar initiativ til å få etablert en utstilling på Grenselandmuséet med tema «Den kalde krigen».

                       

03/19  -           75-års jubileum for frigjøringen av Øst-FinnmarkFørste planleggingsmøte er fastsatt til 15.01. og prosjektleder er Karoline Heggedal. Arbeidsgruppen (kan utvides):

Eirik Slagtern, Kulturskolerektor og korpsmann

Knut Kristoffersen, leder Historielaget

Dagfinn Gjerde, Biblioteksjef

En representant fra Ungdomsrådet/ eller en interessert ungdom

Liza Stepanova, Internasjonal rådgiver Sør-Varanger kommune

Harald Sørensen, Enhetsleder Kultur og fritidAgenda:

Status og gjennomgang av programskisse, budsjett, innspill, arbeidsfordeling, koordineringsmøter, eventuelt.                       

Historielaget har i sak 48/18 ønsket å prioritere følgende tiltak:   

·         Minnes «De som gav sitt liv» for friheten

·         Ta vare på/bearbeide/oppruste krigsminnesmerkene i kommunen

·         Samle, systematisere og presentere eksisterende dokumentasjon

·         Presentere/dokumentere den sosiale hverdag for sivilbefolkningen før, under og etter frigjøringa – få fram de gode og enkle «hverdagshistoriene».

·         Grunnskolen må være en aktiv aktør i formidling av historien (skolefaglig rådgiver Mikael Berstad)

·         Vise eksisterende filmer relatert til perioden rundt frigjøringa – «Brent jord»

·         Studieturer til Litza og Liinahamari – finansiering – Forsvarsdepartementet ?

·         Fremme partisanhistoriene i større grad.

·         Bidra til en bredt anlagt historiekonferanse ifm. jubiléet.Vedtak:            Historielaget følger opp disse tiltakene i arbeidsgruppen.

Det er viktig å få en fortgang i arbeidet med en temaplan.

SVK må etablere en felles struktur for minnesmerkene i kommunen.04/19              Minnesmerke over partisanhjelperne i Langøra.

                       

Vedtak:           Etablering av et minnesmerke over partisanhjelperne som ble henrettet ved Langøra i 1943 vil være ett av historielagets bidrag i jubileumsåret. Harald utarbeider forslag/finansiering.05/19              Lokalhistorisk fond.Vedtak:           Det lyses ikke ut midler fra lokalhistorisk fond i 2019.

Fondsmidler disponeres av styret til aktiviteter ifm. 75-års jubileet.

                       

06/19  -           Status «Sør-Varanger bøkene»                        Vedtak fra forrige møte:

                        «Utarbeide finansieringsplan for ny utgave av 3 og 4.        

                        Vurdere revidering/tillegg sammen med Siira, Kosnes og Rautio.

            Krigs- og etterkrigsbøkene bør være viktige kilder for prosjektarbeid i skoleverket».

Bok 3 og 4 finnes i elektronisk utgave på nettet. (Ref. bibliografi SVK)Vedtak:            Det tas kontakt med Siira (KW), Kosnes og Rautio (KK) for korrigering/tillegg til opptrykk av bok 3.

Ny utgave av bok 3 trykkes ihht. tilbud fra DHK dersom en billigere løsning ikke er mulig07/19  -           Historielagets – hjemmeside/facebook.Rutiner for bruk/publisering – administrators rolle.

Hjemmeside – bli mere synlig, forslag om bredere tilgang.

Facebook – gruppe – hva skal være åpen for alle?  

Vedtak:            Harald administrerer hjemmesiden og legger inn link til facebook-siden.

                        Styremøteprotokoller legges ut på hjemmesiden.

                        Tilgang til facebook-siden administreres av Randi.08/19  -           «StyreWeb» gjennom Landslaget for lokalhistorie.StyreWeb komplett intranett for alle typer lag og foreninger.
Integrert medlemsregister, dokumentarkiv, meldingstjeneste, regnskap og kontingent. Pris full pakke – 160,-/mnd.
Noe for Historielaget?Vedtak:            Historielaget kjøper «StyreWeb» - full pakke.

                        Sissel kvalitetssikrer pris.09/19              Policy for dekning av styrets reisekostnader ved representasjon/møter.                        Forslag:

Det utbetales ingen møtegodtgjørelse.

                        Reiser dekkes etter statens regulativ:

                        Bilgodtgjørelse – kr. 3,90 pr. km, kr. 1,00 pr. passasjer.

                        Diett – inntil 6 timer kr. 0, 6-12 timer kr. 297.Vedtak:            Reiseutgifter dekkes etter 50% av statens regulativ.

                        Ved overnatting dekkes reelle kostnader    10/19              Innkalling til årsmøte i Varanger Årbok                               Onsdag 27.februar kl.1700 på Esbensengården i Vadsø.

Sør-Varanger Historielag kan stille med 4 representanter (2 fra redaksjonskomitéen). Ref. saksliste – forslag til saker?

                       

Vedtak:            Eierskap til «Varanger Årbok» må klargjøres.

Historielagene bør ha sterkere styring med konseptet, administrativt, redaksjonelt og økonomisk.

Knut W utarbeider forslag til sak til styremøte 20.02.

Knut K, Knut W og Trond + 1 deltar på årsmøtet 27.02.

           

11/19  -           Aktivitetsplan 2019                        Oppdatert plan presentert.

                        «I godstolen med Ragnar Dahl» 22.01. må flyttes grunnet sykdom.

                        Alternativ kandidat vurderes.

                        Tema bør være relatert til frigjøringsjubiléet.12/19  -           Orienteringssaker

·         Støtte til bokprosjekt «Bjørnevatn idrettslag 100 år» - 8.000 kr.

·         Knut K og Knut W har gjennomgått historielagets arkiv på Grenselandsmuséet.

·         Minnemarkeringen over partisanhjelperne ved Langøra 02.12.

·         Knut W har samlet en mengde dokumentasjon (skriftlig/film) fra 2. verdenskrig og frigjøringen av Øst-Finnmark.

·         Boklansering 03.12. – «Saksens hemmelighet» - russerjenter i tyske fangeleirer 1942-1945.                        Neste møte onsdag 20.februar 2019.

Referat fra styremøtet 21.11.2018.


REFERAT

fra styremøte i Sør-Varanger historielag onsdag 21.november kl.1800 på «Basen»Tilstede:          Sissel Wollmann, Knut Wisløff og Knut Kristoffersen

Forfall:            Finn Holand (perm.), Kjell Vidar Ryeng, Harald Sunde, Randi F. Andreassen, Gunnar Reinholdtsen og Jon Gaska

           

Saksliste:57/18  -           Godkjenning av referat fra styremøte 10.10.18.

                        Vedtak:            Referatet godkjent.   58/18  -           Kultur-/krigsminneplan for Sør-Varanger kommune.SVK/Plan & Utvikling har akseptert at historielaget utarbeider forslag til grovskisse for en krigsminneplan.

Kjell Vidar har startet arbeidet på grunnlag av plan utarbeidet av Steinkjer kommune og Knut W har laget detaljert innholdsfortegnelse.

Knut K har kontaktet Jan Ingolf Kleppe hos fylkesmannen (FFK) for råd og veiledning i den videre prosess.Vedtak:           Avventer svar fra FFK og initierer et møte mellom FFK, SVK, GLM og SVHIST for å utarbeide en strategisk plan.

KK kontakter ordfører i S-V og informerer om status i historielagets arbeid og etterlyser SVK’s framdriftsplan.

                       

59/18  -           75-års jubileum for frigjøringen av Øst-FinnmarkVi må lage en strategi for det videre arbeidet.

Historielaget ønsker i hovedsak å fokusere på tilrettelegging for grunnskolen.

Etablere samarbeid med SVK/Kultur & Oppvekst/prosjektleder.

                       

Vedtak:           Purrer SVK for å få fortgang i engasjement av prosjektleder slik at noen sentralt har styring med alle tiltak/prosjekt ifm. jubileet. Historielaget vil bistå etter beste evne.60/18  -           Status «Sør-Varanger bøkene»                        1/1826-1906:              ca. 270

                        2/1906-1939:              ca. 200

                        3/1940-1945:              ingen, vurdere nytt (revidert?) opplag

                        4/1946-1960:              ingen, vurdere nytt opplag

                        5/1960-2005:              ca. 900

                        6/Minnesmerker:       ca. 300

Vedtak:            Utarbeide finansieringsplan for ny utgave av 3 og 4.          

                        Vurdere revidering/tillegg sammen med Siira, Kosnes og Rautio.

                        Krigs- og etterkrigsbøkene bør være viktige kilder for prosjektarbeid i skoleverket.61/18  -           SVHIST’s – hjemmeside/facebook.

                       

Rutiner for bruk/publisering – administrators rolle.

Hjemmeside – bli mere synlig, forslag om bredere tilgang.

Facebook – gruppe – hva skal være åpen for alle?                          Vedtak:            Utsettes til neste møte.62/18  -           Nytt medlem i redaksjonskomitéen for Varanger Årbok.                        Det er kommet ett forslag – Trond Hansen.Vedtak:            Trond Hansen overtar etter Randi.63/18  -           «StyreWeb» gjennom Landslaget for lokalhistorie.StyreWeb komplett intranett for alle typer lag og foreninger.
Integrert medlemsregister, dokumentarkiv, meldingstjeneste, regnskap og kontingent. Pris full pakke – 160,-/mnd.
Noe for SVHIST?Vedtak:            Avklares ift. kost/nytte og utsettes til neste møte. 64/18  -           Aktivitetsplan høsten 2018

·         Historietur til Trifonhula torsdag 02.08. – 22 deltakere, også russiske.

·         Lokalisering av lagerplass til Osvald Harjo ved Rørvannet/Sameti 05.08., 12 deltakere men lageret ble ikke funnet.

·         Seminar om muntlig historie på museet i Varangerbotn 31.08. – 200+ publikum.

·         Historietur til Trifonhula torsdag 02.09. – utsatt til 2019

·         Historietur til Namdalen søndag 16.09. – 8 deltakere.

·         Foredrag tirsdag 11.09.: Poststeder i Sør-Varanger – 5 tilhørere.

·         Foredrag tirsdag 02.10. – slektsforskning: Hvem tror du at du er – 2 Nord-Norske slekter gjennom 350 år - Trygg Hølvold – ca.65 deltakere.

·         Tirsdag 09.10. – boklansering – Svein Ingebrigtsen – «Mitt liv» - ca.40 deltakere.

·         Vadsø historielags jubileumsseminar 12.-14.10.

·         Foredrag tirsdag 23.10.: Den første Norgesflygingen 1922,  Horten-Kirkenes.

·         Foredrag tirsdag 06.11.: Partisaner i Finnmark – boklansering, Harald Sunde.

o    Sende formell invitasjon til FD/Henriksen.

·         Deltakelse i Barentsmessa 10.11. med bok/-salgsstand.

·         Tidsvitner – «I godstolen med Reidun Pedersen» tirsdag 27.11.

·         Tidsvitner – noen aktuelle personer: Onni Labahå, Ragnar Dahl, Evelyn Olsen Lid, Jon Berthelsen, Frank Stunes, Hans Josefsen, Ella Noste, Kåre Kristensen, Jarle Skårvik

65/18  -           Orienteringssaker

·         Varanger Årbok – andre bøker som vi har finansiert/eierskap? (sak på neste møte)

·         Foreslå «bokskred» for GLM, mange lokalhistoriske bøker på lager.

·         Boksalg ved boklansering og Barentsmessa – totalt ca. 10.000 i inntekt for SVHIST – svært fornøyd.

·         Grense-Jakobselv kapell 150 år, Sigbjørn Sildnes tar foredraget 31.05.2019.

·         Samefestivalen, 11.-17.03.2019. «I godstolen med … ?» og Harald Sunde foreslått som foredragsholder om samiske sagn.

·         Landslaget for lokalhistorie, ekstraordinært styremøte 12.11.2019.

·         Fortidsminneforeningen;

o    Bevaring av Tollstasjonen på Utnes

o    Medlemsbrev høsten 2018.

·         Referat fra møte i samarbeidsforumet for historielagene i Øst-Finnmark 07.11.

·         Forslag til aktivitetskalender for 2019 presentert.66/18  -           ReisekostnaderSVHIST må utarbeide policy for hva som skal dekkes i forbindelse med styrets reiser/representasjonsoppgaver.

Foreløpig dekkes kjøregodtgjørelse etter statens satser, overnatting og bespisning. Vanlig kost- og møtegodtgjørelse dekkes ikke.Vedtak:           Utsettes til neste møte.

Neste møte onsdag 9.januar 2019.

tirsdag 15. januar 2019

I godstolen med Kåre Kristensen. Møtet utsatt.

Historielaget inviterer til "I godstolen med...". Denne gangen er det Kåre Kristensen fra Elvenes som skal sitte i godstolen.
"...og under krigen gikk jeg på ski sammen med den tyske general Dietl» 

Sted: Kirkenes bibliotek
Tidspunkt: Møtet blir utsatt. Ny dato kommer seinere.
Gratis inngang.

Velkommen!

onsdag 24. oktober 2018

Aktivitetsplan høsten 2018
·         Historietur til Trifonhula torsdag 02.08. – 22 deltakere, også russiske.

·         Lokalisering av lagerplass til Osvald Harjo ved Rørvannet/Sameti 05.08., 12 deltakere men lageret ble ikke funnet.

·         Seminar om muntlig historie på museet i Varangerbotn 31.08. – 200+ publikum.

·         Historietur til Trifonhula torsdag 02.09. – utsatt til 2019

·         Historietur til Namdalen søndag 16.09. – 8 deltakere.

·         Foredrag tirsdag 11.09.: Poststeder i Sør-Varanger – 5 tilhørere.

·         Foredrag tirsdag 02.10. – slektsforskning: Hvem tror du at du er – 2 Nord-Norske slekter gjennom 350 år - Trygg Hølvold – ca.65 deltakere.

·         Tirsdag 09.10. – boklansering – Svein Ingebrigtsen – «Mitt liv» - ca.40 deltakere.

·         Vadsø historielags jubileumsseminar 12.-14.10.

·         Foredrag tirsdag 23.10.: Den første Norgesflygingen 1922, del 1, Horten-Kirkenes.

·         Foredrag tirsdag 06.11.: I partisanenes fotspor – boklansering på biblioteket ved Harald G. Sunde.

·         Deltakelse i Barentsmessa 10.11. med bok/-salgsstand.

·         Foredrag tirsdag 20.11.: Den første Norgesflygingen 1922, del 2, Kirkenes-Horten.

·         Tidsvitner – i godstolen med?

torsdag 19. juli 2018

Partisanjakt i Pasvikskogene søndag 5. august


Søndag 5/8 inviterer Sør-Varanger Historielag til historisk skattejakt i Pasvikdalen i samarbeid med Sør-Varanger turlag. Planen er å gå i Sameti-området for å se etter noen av Osvald Harjos gjemmesteder. Harjo opererte under krigen som partisan, dvs agent i Sovjetunionens etterretningstjeneste, og Harjos gruppe benyttet seg av en rekke oppholdssteder i Pasvik. Et av stedene ved Sameti ble funnet i fjor av Trond Michelsen og Harald G. Sunde som begge vil delta på denne turen. De to fant imidlertid ikke depotet med utstyr som skulle være like i nærheten.
Målet for turen er å danne en manngard i det aktuelle området slik at vi kanskje kan klare å finne dette depotet. «Vi trenger ca 20 personer som kan stille opp og være med på et slikt søk» forteller de to, som lover aktiv historisk guiding i løpet av turen.
Turen vil starte ved Sameti og vi må først gå ca 3 km vestover før søket starter. Etter søket må vi gå tilbake. Okselva må passeres, slik at godt fottøy anbefales. Myggmiddel likeså.

De som vil delta stiller ved Pumpehuset i Kirkenes søndag 5/8 kl 10. Vi stopper også ved Svanvik kl 1045 og tar med de som vil være med herfra. Ta med mat, drikke og kamera.
Kontaktperson: Harald G. Sunde, tlf 90831337

torsdag 24. mai 2018

Referat fra årsmøtet 18.4.2018.


REFERATfra årsmøte 2017 i Sør-Varanger historielag onsdag 18.april 2018.

9 av lagets medlemmer tilstede!SAKSLISTE:1.      Godkjenning av innkalling og saksliste.Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.2.      Valg av ordstyrer og referent.Vedtak: Ordstyrer Kjell Vidar Ryeng og referent Knut Kristoffersen.3.      Årsberetning for historielaget og lokalhistorisk fond.a)      Historielaget.

Kjell Vidar Ryeng refererte årsberetningen. Kommentarer:

·         Medlemslisten er på totalt 116 personer men kun 43 har betalt kontingent.

·         Rutinene for kontingentinnkreving må vurderes.

·         Arbeidet med kulturminneplan lokalt og regionalt vil bli svært omfattende.

·         Etablering av minnestein for tvangsevakuerte ved Stavne gravlund ble en arbeidskrevende prosess for leder.

·         Gjennomføring av «Finsk uke» i forbindelse med Finlands 100-års jubileum ble vellykket, med stor innsats fra leder og Norsk-Finsk forening.

b)      Lokalhistorisk fond.

Fondet mottok 9 søknader på til sammen 156.702,50 kr.

4 prosjekter fikk tilsagn om midler på til sammen 23.000,- kr.

           

Vedtak: Årsberetningene godkjent.4.      Regnskap og revisorrapport.Årsregnskapet for 2017 viser et resultat på ÷ 2533,79 kr.

Beholdning på lokalhistorisk fond er 470.818,56 kr.Vedtak: Regnskap og revisjonsrapport godkjent.5.      Innkomne saker.a)      Endring av vedtekter for Sør-Varanger historielags lokalhistoriske fond.

Under §3. tildeling, tilføyes et nytt punkt (styret):

«Det gis ikke bevilgninger til offentlige virksomheter og etater.»Under §3. tildeling, fjernes følgende setning (årsmøtet):

Maksimalt beløp som hvert år kan brukes av fondet settes til 25.000 kroner.

           

            Vedtak: Endringene godkjent.b)      Medlemskap i Landslaget for lokalhistorie (styret).Landslaget har 80.000 medlemmer og kontingenten er 16,- kr./medlem.            Vedtak: Det nye styret gis fullmakt til å beslutte medlemskap i Landslaget.c)      Kontingenten i Sør-Varanger historielag økes fra 150,- til 200,- kr. (styret).Vedtak: Kontingenten økes til 200,- kr.d)      Aktivitetsplan for Sør-Varanger historielag 2018 (styret).Aktivitetsplanen er grunnlaget for søknad om kulturmidler (17.000) fra SVK.            Vedtak: Planen oversendes det nye styret for oppfølging.6.      Valg.Valg komitéens innstilling:

Leder                          -           Knut Kristoffersen (1 år)

Styremedlem              -           Randi Fløtten Andreassen (1 år – ikke på valg)

                                               Sissel Wollmann (1 år)

                                                Jon Gaska (2 år)

                                               Harald Sunde (2 år)

Vararepresentant       -           Gunnar Reinholdtsen (1 år)

                                               Finn Holand (1 år)

                                               Knut Wisløff (1 år)

Studie-/kursveileder   -           Kjell Vidar Ryeng (2 år)

Revisorer                    -           Steinar Iversen og Roald Basma

Rep. Varanger Årbok  -           Randi Fløtten Andreassen og Knut Wisløff

Valgkomité                 -           Karin Johnsen og Kjell Vidar RyengJon Gaska ønsket ikke å sitte som styremedlem.

Årsmøtet foreslo rokkering mellom Jon Gaska og Knut Wisløff.Vedtak: Med årsmøtets rokkering er valgkomitéens innstilling godkjent.

Knut Kristoffersen (referent)