søndag 24. mars 2024

Årsmøte for Sør-Varanger historielag 3. april kl 18.

 Sør-Varanger historielag avholder årsmøte. 

Tid: 3. april kl 1800. 

Sted: Sydvarangerbygget, Storgata 5, Kirkenes

Innledning om "Fremmedboka" på Nyrud. 

VELKOMMEN!


 

Saksliste:

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste.

2.   Valg av ordstyrer og referent.

3.   Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.

4.   Regnskap med revisorrapport og budsjett.

5.   Innkomne saker.

6.   Fastsettelse av kontingent for 2024.

7.   Valg.

 


Årsberetning for 2023

 

3.1             Styret har i perioden bestått av:

Leder:                                     Knut Kristoffersen

Nestleder:                              Kjell Vidar Ryeng

Økonomiansvarlig:                 Hanne Bentsen

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen

Styremedlem:                        Knut Wisløff

Styremedlem:                        Ingse Wollmann

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng

Varamedlemmer:                  Jon Bertelsen, Magne Nordlie og Rune Sotkajervi.

 

Valgkomité: Hanne Ulvang og Rolf Randa

 

3.2            Medlemstallet.                                                                                                      
Medlemstallet er registrert til 106. Vi har over 3000 følgere på Facebook.

 

3.3              Styrets møter.

·         Styret har i 2023 hatt 9 styremøter.

·         Det er ikke avholdt medlemsmøte i 2023.

·         Til sammen er det behandlet 70 saker.

·         De viktigste sakene:

o   Aktivitets-/handlingsplanen for 2023.

o   Økonomi.

o   Krigsminneplan for Sør-Varanger – vedtatt av kommunestyret 20.04.

o   80-års markering for partisanhjelperne på Skytterhusfjell 18.08.2023.

o   80-års markering av frigjøringa 25.10.2024.

o   Nytt opplag av Sør-Varanger bok nr.4 – Gjenreisning og kald krig 1945-1960.

o   Salgsavtaler for historielagets bøker.

o   Bokpresentasjoner – «Spionkrigen»/Bård Wormdal og «Oppdrag Kola»/Trond Hansen.

o   Fremmedboka på Nyrud.

o   Samarbeid med Fortidsminneforeningen og Slekt og Data.

o   Minnesmerke over fagforeningen Nordens Klippe, sydpolfarerne Savio og Must og politimannen Hans Harald Rygh.

o   Administrering av hjemmesiden og facebook.

o   Deltakelse på Barents Spektakel og Barentsmessa 2023.

o   Søknader om tilskudd/støtte – Samfunnsløftet/Sparebankstiftelsen.

o   Lokalhistorisk fond – støtte til lokalhistorisk arbeid.

o   Etablering og vedlikehold av kulturhistoriske informasjonstavler.

o   Informasjon om lokalhistorie for rekrutter og ansatte ved GSV.

o   Bevaring av tårnet «Nabben» på H212 på Høybuktmoen.

o   Flytting av Bugøy-kanonen til fastlandet.

o   Masterplan for reiselivet, samarbeid med VisitKirkenes og Snøhotellet.

o   Pilotprosjekt – gravminnevandring – Neiden Kirkeforening.

o   «Snublesteiner» for Elias og Josef Ebstein.

o   Diverse henvendelser av lokalhistorisk art; navnesaker, slekt etc.

 

3.4              Arrangement, møter, konferanser, boklanseringer

·         10.01.: Revidering av masterplanen for reiselivet.

·         19.01.: Planleggingsmøte for 80-års markeringen for partisanhjelperne.

·         01.02.: Møte i arbeidsgruppa for 80-års markeringen for partisanhjelperne.

·         03.02.: Møte i arbeidsgruppa for krigsminneplanen.

·         15.02.: Møte i arbeidsgruppa for 80-års markeringen for partisanhjelperne.

·         16.02.: Orienteringsmøte om Samefestivalen.

·         17.02.: Møte i arbeidsgruppa for krigsminneplanen.

·         02.03.: Møte gravminneprosjekt Neiden Kirkeforening.

·         07.03.: Årsmøte Varanger Årbok.

·         10.03.: Møte 80-års markeringen og krigsminneplanen.

·         16.03.: Møte om Malmklangs skjebne.

·         23.03.: Kurs i Styreweb.

·         27.03.: Prosjekt «Fotefar mot nord» - Grense Jakobselv.

·         20.04.: Møte i arbeidsgruppa for 80-års markeringen for partisanhjelperne.

·         08.05.: Minnemarkering frigjøringen – Skytterhusfjell.

·         11.05.: Presentasjon av krigsminneplanen.

·         15.05.: Møte i arbeidsgruppa for 80-års markeringen for partisanhjelperne.

·         15.06.: Møte i arbeidsgruppa for 80-års markeringen for partisanhjelperne.

·         06.07.: Planleggingsmøte – flytting av Bugøy-kanonen til fastlandet.

·         07.08.: Møte med ordfører angående 80-års markeringen av frigjøringa 25.10.24.

·         18.08.: 80-års markeringen for partisanhjelperne på Skytterhusfjell.

·         08.09.: Avduking av Nordens Klippe monumentet.

·         12.09.: Møte angående 80-års markeringen for frigjøringen 25.10.2024.

·         26.09.: Møte angående 80-års markeringen av frigjøringen.

·         28.09.: Webinar – Hvordan redde gamle hus og bygninger?

·         05.10.: «I godstolen» med Willy Bangsund.

·         18.10.: Møte med Neiden kirkeforening – gravminnevandring.

·         19.10.: Bokpresentasjon – «De hemmelige tjenester» - Bård Wormdal.

·         11.-12.11.: Barentsmessa – boktorg.

·         23.11.: Presentasjon av Varanger Årbok 2023.

·         28.11.: Møte med Pikene på Broen – Barents Spektakel – «Soft Shields».

·         30.11.: Bokpresentasjon – «Oppdrag Kola» - Trond Hansen.

·         03.12.: Minnemarkering for partisanhjelperne i Langøra.

·         28.12.: Rapportering – Den kulturelle spaserstokken.

3.5              Foredrag

·         02.02.: Foredrag om kampene i Neiden 27.10.44 – Mari-Ann Nilsen.

·         26.02.: Barents Spektakel – foredrag «Betongskolen», gamle brannstasjonen.

·         13.07.: Kirkevakt/foredrag Kong Oscar II kapell i Grense Jakobselv

·         23.07.:                  «                                 «

·         02.08.: Foredrag om laksehyttene ved Pasvikelvas utløp.

·         03.08.: Foredrag/boklansering – «Svik» - Trygg Hølvold.

·         07.09.: Foredrag – vern gjennom bruk – Fortidsminneforeningen.

·         28.09.: Foredrag om den lokale kirkehistorien fram til 1905.

 

3.6              Turer

·         13.-14.05.: Seminar om stedsutvikling – Vadsø/Vardø.

·         05.-06.06.: Møte i samarbeidsforumet for historielagene i Øst-Finnmark – Kiberg.

·         17.06.: Åpning av info-punkt «Gjøken»

·         27.08.: Besøk av Vadsø Historielag til Grense Jakobselv – guiding.

·         07.09.: Presentasjon av Smuk-gården i Lille Ropelv.

 

3.7              Varanger årbok

·         Varanger Årbok er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Varanger og Vadsø historielag, Vardøhus museumsforening og historieinteresserte personer i Nesseby.

·         Opplaget er på 1800 og hadde i 2023-utgaven hele 422 sider fordelt på 43 artikler, med stiv perm og med tema «Det e hær æ høre til». Historielaget deltar i distribusjon og salg.

·         Regnskapet for 2023 viser et underskudd på kr. 89.553,-.

·         13 av bidragsyterne fra Sør-Varanger ble presentert på biblioteket 23.11.

·         Varanger Årbok 2024 har tema «Varangerfolk før og nå».

·         Sør-Varanger historielag har 2 medlemmer i redaksjonskomitéen, Knut Wisløff og Trond Hansen.

 

3.8              Landslaget for lokalhistorie

·         Sør-Varanger historielag er medlem av landslaget og mottar informasjon og evt. bistand fra Landslaget. Kontingenten er kr. 21/medlem – totalt kr. 2100.

·         Via Landslaget abonnerer vi på StyreWeb som er et nettbasert program for administrasjon av laget.

·         Årsmeldinger, møtereferater, aktivitetsplaner og regnskap ligger på StyreWeb.

 

3.9              Fortidsminneforeningen

·         Sør-Varanger historielag er medlem av Fortidsminneforeningen avd. Finnmark.

·         Foreningen har blant annet fokus på opplæring av unge håndverkere i gamle håndverks-tradisjoner.

·         «Lokale» saker 2023 - bevaringsobjekter:

o   Tårnet «Nabben» på høyde 212 på Høybuktmoen.

o   Nordre Namdalen gård.

o   Gravkapellet i Kirkenes.

o   Kanonen på Bugøya.

·         Gir faglig bistand til verneprosjekter og uttalelse til kulturminneplaner i kommunene. Kontingent – 500 kr./år.

 

3.10          Økonomi – salg og støtte 2022

·         Historielaget har mottatt kr. 9.000 til den kulturrelle spaserstokken fra SVK.

·         Salg av bøker: kr. 27.593,-.

 

4.      Regnskap, budsjett og revisjonsrapport

·         Egen presentasjon på årsmøtet.

·         Hovedtall i årsregnskapet for 2023:

o   Inntekter:                                                 kr.   97.779,47

o   Driftskostnader:                                       kr. 102.854,29

o   Resultat:                                                   kr.    -5.074,82

o   Beholdning driftskonto                            kr.   61.027,81

o   Beholdning bank/særvilkår                     kr. 177.475,76

o   Beholdning aksjefond:                             kr. 202.383,87

·         Største inntektsposter:

o   Den kulturelle spaserstokken SVK           kr.     9.000,00   

o   Salg av bøker                                           kr.   27.593,00

o   Tilskudd 80-års markeringen GLM          kr.   20.000,00

·         Største utgiftsposter:

o   Annonser                                                  kr.     7.246,48

o   Programvare                                           kr.     3.727,25

o   Styre- og årsmøte                                    kr.     2.444,90

o   Godtgjøring krigsminneplanen                kr.   35.417,00

o   Trykking S-V bok nr.4                               kr.   28.270,00

o   80-års markeringen                                 kr.   18.784,95

 

·         Realisert gevinst på aksjefond pr. 07.03.2024  - kr.   29.992,00.

·         Godtgjøring krigsminneplanen kr. 50.000,- ført som inntekt 2022.

·         Lokalhistorisk fond: Ingen utbetalinger i 2023.

 

5.      Innkomne saker

           

            5.1       Fra styret:        Ubetalt kontingent informeres/purres.

            5.2       Fra styret:        Lokalhistorisk fond utlyser 1 stipend á kr. 10.000,- i 2024.

            5.3       Fra styret:        Aktivitetsplanen 2024.

 

6.      Fastsettelse av kontingent for 2024

 

            Vedtak årsmøtet 2023:          Kontingent 2024         -           kr. 250 pr. medlem

 

 

7.      Valg

 

Valgkomitéens innstilling:

 

Leder:                                     Knut Kristoffersen      -           1 år

Styremedlem/kasserer:         Bjørg Nilsen                -           2 år

Styremedlem:                        Knut Wisløff               -           2 år

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen  -           ikke på valg

Styremedlem:                        Ingse Wollmann         -           2 år

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng        -           1 år

Varamedlem:                        Jon Bertelsen              -           1 år

Varamedlem:                         Hanne Ulvang             -           1 år

Varamedlem:                         Paul Yngve Hansen     -           1 år

Facebook-koordinator:           Rune Sotkajervi          -           1 år    

 

Valgkomité 2025:                   Årsmøtet gir styret i oppdrag å utnevne valgkomité.

 

Årsberetning for Lokalhistorisk fond 2023

 

Styret for Sør-Varanger historielag er også styre for lokalhistorisk fond.

Fondsaker behandles i ordinære styremøter.

Saldo for lokalhistorisk fond (aksjefond + bank/særvilkår) er kr. 379.859,63.

 

Avkastning på fondet har vært positiv og styret foreslår at det lyses ut 1 stipend på

kr. 10.000,- til lokalhistorisk prosjekt i 2024.