torsdag 4. april 2019

Referat årsmøte i Sør-Varanger Historielag 27.3.2019


13 oppmøtte medlemmer inkl styret.


1. Godkjenning av innkalling og sakslisteVedtak: Godkjent.2.      Valg av ordstyrer og referent      Ordstyrer        -           Knut Kristoffersen

      Referent          -           Harald G. Sunde3.      Årsberetning for perioden 19.april 2018 til 27.mars 2019.Leder Knut K leste gjennom årsberetningen.

Vedtak: Årsmelding godkjent. Mange gav honnør til styret for godt utført arbeid.

Det kom følgende innspill:

·        Arbeid med minnesmerket på Signalhøyden Langøra bør inn i årsmeldingen.

·        Medlemmene ønsket tydeligere innkalling/invitasjon til møter. Oppfordring til styret om å bruke avisa, facebook, hjemmeside, sms-varsling, e-post-informasjon.

·        Ønskelig at alle foredragsholdere bruker mikrofon/høyttaler

·        Mye ugjort i Sør-Varanger når det gjelder vern av gamle bygninger og kulturminner.

·        Russeren Mikael Suprun har tilgang til KGB-intervjuer gjort av russerfanger som satt i tysk fangenskap i Norge under krigen. Det foreslås at Trond Hansen formelt spiller inn et forslag til historielaget om at dette materialet bør belyses under den historiske konferansen i oktober 2019. Historielaget kan spille dette videre inn til arrangementskomiteen.4.      Regnskap, budsjett og revisjonsrapport

·         Det ble lagt fram egen presentasjon på årsmøtet.

·         Hovedtall i årsregnskapet for 2018:

o   Inntekter:                         kr. 43.756,91

o   Driftskostnader:               kr. 81.636,93

o   Resultat:                           kr.-37.880,02

o   Beholdning:                      kr.440.614,25

    

Sissel leste opp revisorbemerkning. Regnskapet var anbefalt godkjent av revisor Steinar Iversen.

Vedtak: Regnskapet godkjent.

5.      Innkomne saker

a.       Styret:      Grenselandmuséet inviteres til fast plass i styret med forslags- og stemmerett.

Før årsmøtet hadde museet fått seg forelagt dette forslaget. De takket nei til tilbudet om fast plass i styret. Saken frafalt dermed.b.       Styret:      Historielaget inviterer til 2 medlemsmøter per år.


Det er ønskelig med tettere kontakt mellom styret og medlemmene i historielaget. Medlemsmøtene blir av uformell karakter for å utveksle erfaringer og idéer.Vedtak: Forslaget fikk tilslutning.6.      Fastsettelse av kontingent for 2019Styrets forslag:           Ingen endring - kr. 200 pr. medlem


Vedtak: Godkjent.

7.      Valg


Valgkomitéens innstilling:Leder:                                     Knut Kristoffersen      -           1 år

Styremedlem:                        Sissel Wollmann         -            1 år

Styremedlem:                        Knut Wisløff               -           ikke på valg

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen  -           2 år

Styremedlem:                        Liv-Toril Labahå          -           2 år

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng        -           ikke på valg

Varamedlemmer:                  Ingse Wollmann         -           1 år

                                               Jon Bertelsen              -           1 år

                                               Magne Nordli                         1 år

Styret konstituerer seg selv.Revisorer:                               Roald Basma og Karin DanielsenValgkomité 2020:                   Karin Johnsen og Kjell Vidar Ryeng.Vedtak: Valgkomiteens forslag fikk enstemmig tilslutning.Årsmøtet takket avtroppende styremedlemmer Randi Fløtten Andreassen og Harald Sunde for sin betydelige innsats for laget.

Årsberetning for Lokalhistorisk fond 2018Styret for Sør-Varanger historielag er også styre for lokalhistorisk fond.

Fondsaker er behandlet i ordinære styremøter.

Følgende har fått støtte fra lokalhistorisk fond i 2018:

·         Bjørnevatn idrettslag – «BIL’s 100 års jubileum» – kr. 8000 (tildelt 2017)

·         Svein Ingebrigtsen – «Mitt liv» - kr. 8000 (tildelt 2017)

·         Arne Stores eft. – «Under mistanke» - kr. 20.000 (tildelt 2014)

·         Sør-Varanger filatelistklubb – «Nedlagte postkontorer i Sør-Varanger» - kr. 3.000 (tildelt 2017)

Saldo for lokalhistorisk fond er kr. 420.465,56.Styret har i sak 5/2019 besluttet at det ikke skal lyses ut midler fra Lokalhistorisk fond i 2019.

Midler fra fondet er tenkt benyttet til prosjekter ifm. 75-års jubiléet for frigjøringa.Vedtak: Godkjent.


torsdag 21. mars 2019

Innkalling til årsmøte 2019 + årsmelding 2018.Årsmøte 2018

for

Sør-Varanger historielag.27.mars 2019 kl.19.00 på Grenselandsmuseet.Saksliste:
1.    Godkjenning av innkalling og saksliste.
2.   Valg av ordstyrer og referent.
3.   Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.
4.   Regnskap med revisorrapport.
5.   Innkomne saker.
6.   Fastsettelse av kontingent for 2019.
7.   Valg.

1.      Godkjenning av innkalling og saksliste

 Vedtak:          2.      Valg av ordstyrer og referent

      Ordstyrer        -          

      Referent          -          3.      Årsberetning for perioden 19.april 2018 til 27.mars 2019.


3.1              3.1 Styret.                                                                                                                                               Styret har i perioden bestått av:


Nestleder:                              Randi Fløtten Andreassen

Økonomiansvarlig:                Sissel Wollmann

Styremedlem:                        Harald G. Sunde

Styremedlem:                        Knut Wisløff

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng

Varamedlemmer:                  Gunnar Reinholdtsen, Finn Holand og Jon Gaska. Valgkomité: Karin Johnsen og Kjell Vidar Ryeng.3.2              3.2 Medlemstallet.                                                                                                      
            Medlemstallet ved slutten av perioden ble 55, 12 flere enn året før.3.3              3.3 Styrets møter.

·         Styret har i perioden hatt 8 styremøter.

·         Til sammen er det behandlet 88 saker.

·         De viktigste sakene:

o   75-års jubiléet for frigjøringa av Sør-Varanger 25.oktober 2019

o   150-års jubiléet for kong Oscars kapell i Grense-Jakobselv 29.september 2019.

o   Samefestivalen 11.-16.mars 2019

o   Kultur-/krigsminneplan for Sør-Varanger

o   Status Sør-Varanger bøkene

o   Administrering av hjemmesiden og facebook

o   StyreWeb, administrasjonsplattform for historielaget

o   Lokalhistorisk fond

o   Tidsvitner «I godstolen …»

o   Museumsutstilling «Den kalde krigen»

o   Varanger Årbok

o   Landslaget for lokalhistorie

o   Fortidsminneforeningen avd. Finnmark

o   Diverse henvendelser av lokalhistorisk art

o   Aktivitetsplanen

3.4              3.4 Møter, konferanser, boklanseringer

·         Det er avholdt samarbeidsmøter med Sør-Varanger kommune, Sør-Varanger bibliotek og Grenselandmuséet.

·         Leder er medlem av arbeidsgruppa for samefestivalen – 5 møter.

·         Leder er medlem av arbeidsgruppa for frigjøringsjubiléet – 4 møter.

·         Leder har deltatt på 2 møter i samarbeidsforumet for historielag i Øst-Finnmark.

·         Boklansering 02.08. – «Under mistanke» av Arne Store, v/Harald Sunde.

·         Leder deltok på Memoars seminar om muntlig historie på museet i Varangerbotn 31.08. – 20 deltakere.

·         Boklansering 09.10. – «Mitt liv», Svein Ingebrigtsen, ca. 40 deltakere.

·         3 representanter fra styret deltok på Vadsø historielags jubileumsseminar 12.-14.10.

·         Boklansering 06.11. – «I partisanenes fotspor», Harald Sunde, ca. 130 deltakere.

·         Deltakelse i Barentsmessa 10.11. med bok/-salgsstand. Solgt ca. 100 bøker.

·         Møte med NRK Troms 04.02. angående programserie om «Den kalde krigen».

·         Årsmøte i Varanger Årbok 27.02.2019.3.5              3.5 Foredrag

·         Foredrag 11.09.: Poststeder i Sør-Varanger, Frank Davidsen – 5 deltakere.

·         Foredrag 02.10. – slektsforskning: Hvem tror du at du er – 2 Nord-Norske slekter gjennom 350 år - Trygg Hølvold – ca.65 deltakere.

·         Foredrag 23.10.: Den første Norgesflygingen 1922, Horten-Kirkenes/retur, Knut Kristoffersen, ca. 10-12 deltakere.

·         Tidsvitner – «I godstolen med Reidun Pedersen» 27.11. - ca. 35 deltakere.

·         Foredrag 04.12.: «Finske skikker i Pasvikdalen» v/Arve Tannvik og Kjell Vidar Ryeng - ca. 30 deltakere.

·         Tidsvitner – «I godstolen med Ragnar Dahl» - 29.01. – ca. 40 deltakere.

·         Tidsvitner – «I godstolen med Kåre Kristensen» - 26.02. – ca. 85 deltakere.

·         Foredrag 11.03.: «Samiske sagn fra Sør-Varanger» v/Harald Sunde – ca. 20 deltakere.

·         Foredrag 14.03.: «Must og Savio til sydpolen» v/Olaug Gamnes – ca. 35 deltakere.

·         Tidsvitner – «I godstolen med Are og Arnulf Nilsen» - 14.03. – historier fra samebygda Bugøyfjord – ca. 40 deltakere.


3.6              Turer

·         Historietur til Trifonhula torsdag 02.08. – foredrag om Den Hellige Trifon v/Knut Kristoffersen - 22 deltakere, også russiske.

·         Tur til Pasvik for lokalisering av lagerplassen til partisanen Osvald Harjo ved Rørvannet/Sameti 05.08., 12 deltakere men lageret ble ikke funnet.

·         Historietur til Namdalen søndag 16.09. – foredrag om Pernille Tollefsdatter v/Knut Kristoffersen - 8 deltakere.

·         Minnemarkering 02.12. over partisanhjelperne (3) som ble henrettet ved Langøra i 1943. Presentasjon v/Harald Sunde.

 

3.7              Varanger årbok

·         Varanger Årbok er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Varanger og Vadsø historielag, Vardøhus museumsforening og historieinteresserte personer i Nesseby.

·         Opplaget er på 2500 og hadde i 2018-utgaven 336 sider med tema: «Fiskerier i Varanger».

·         Tema for 2019-utgaven er: «Varanger opp av asken - gjenoppbygging, samfunns-utvikling og kulturreising», frist for bidrag er 01.09.2019.

·         Sør-Varanger historielag har 2 medlemmer i redaksjonskomitéen, Knut Wisløff og Trond Hansen.3.8              Landslaget for lokalhistorie

·         Sør-Varanger historielag er medlem av landslaget og mottar informasjon og evt. bistand fra Landslaget.

·         Via Landslaget abonnerer vi på StyreWeb som er et nettbasert program for administrasjon av laget.

·         Landsmøtet avholdes 24.-26.05. i Alta3.9             3.9 Fortidsminneforeningen

·         Sør-Varanger historielag er medlem av Fortidsminneforeningen avd. Finnmark.

·         Det er avholdt 4 styremøter, de fleste i Vadsø.

·         Hovedsak 2019: Bevaring av Utnes tollstasjon på Svanvik.

·         Gitt uttalelse til kulturminneplan for Porsanger og Vadsø kommune.

·         Årsmøte 2.mars 2019 i Varangerbotn, ingen deltakelse fra Sør-Varanger.3.10          Økonomi – salg og støtte

·         Historielaget har mottatt kr. 14.000 i kulturmidler fra Sør-Varanger kommune.

·         Det er søkt om kr. 24.600 i aktivitetsstøtte ifm. «Den kulturelle spaserstokken».

·         Sør-Varanger kommune – kr. 10.000.

·         Salg av lokalhistoriske bøker – kr. 14.000.

·         Det er søkt om inntil kr. 30.000 i støtte fra Landslaget og kr. 10.000 fra Varanger Kraft – fondet til utgivelse av ny utgave av bok 3 og 4 i Sør-Varanger serien – grunnlag: «Formidling av lokal kulturarv til barn og unge».

  

4.      Regnskap, budsjett og revisjonsrapport

·         Egen presentasjon på årsmøtet.

·         Hovedtall i årsregnskapet for 2018:

o   Inntekter:                         kr. 43.756,91

o   Driftskostnader:               kr. 81.636,93

o   Resultat:                           kr.-37.880,02

o   Beholdning:                      kr.440.614,25 5.      Innkomne saker

a.       Styret:      Grenselandmuséet inviteres til fast plass i styret med forslags- og

stemmerett.Historielaget ønsker et tettere samarbeid med muséet for å utvikle vår felles interesse rundt lokalhistorie.b.       Styret:      Historielaget inviterer til 2 medlemsmøter pr.år.Det er ønskelig med tettere kontakt mellom styret og medlemmene i historielaget. Medlemsmøtene blir av uformell karakter for å utveksle erfaringer og idéer.

6.      Fastsettelse av kontingent for 2019 

            Styrets forslag:           Ingen endring             -           kr. 200 pr. medlem

7.      Valg

Valgkomitéens innstilling:Leder:                                     Knut Kristoffersen      -           1 år

Styremedlem:                         Sissel Wollmann         -           1 år

Styremedlem:                        Knut Wisløff               -           ikke på valg

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen  -           2 år

Styremedlem:                        Liv-Toril Labahå          -           2 år

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng        -           ikke på valg

Varamedlemmer:                  Ingse Wollmann         -           1 år

                                               Jon Bertelsen              -           1 år

                                               XXX                                         1 år

Styret konstituerer seg selv.Revisorer:                               Roald Basma og Karin Danielsen 

Valgkomité 2020:                   Karin Johnsen og Kjell Vidar Ryeng.Årsberetning for Lokalhistorisk fond 2018Styret for Sør-Varanger historielag er også styre for lokalhistorisk fond.

Fondsaker er behandlet i ordinære styremøter.

Følgende har fått støtte fra lokalhistorisk fond i 2018:

·         Bjørnevatn idrettslag – «BIL’s 100 års jubileum» – kr. 8000 (tildelt 2017)

·         Svein Ingebrigtsen – «Mitt liv» - kr. 8000 (tildelt 2017)

·         Arne Stores eft. – «Under mistanke» - kr. 20.000 (tildelt 2014)

·         Sør-Varanger filatelistklubb – «Nedlagte postkontorer i Sør-Varanger» - kr. 3.000 (tildelt 2017)

Saldo for lokalhistorisk fond er kr. 420.465,56.Styret har i sak 5/2019 besluttet at det ikke skal lyses ut midler fra Lokalhistorisk fond i 2019.

Midler fra fondet er tenkt benyttet til prosjekter ifm. 75-års jubiléet for frigjøringa.
REFERAT fra styremøte i Sør-Varanger historielag onsdag 20.februar 2019Tilstede:          Randi Fløtten Andreassen, Sissel Wollmann, Harald Sunde, Knut Wisløff, Kjell Vidar Ryeng, Gunnar Reinholdtsen og Knut Kristoffersen.

Forfall:            Finn Holand (perm.) og Jon Gaska.

           

Saksliste: 

10/19  -           Godkjenning av referat fra styremøte 09.01.2019.                        

Vedtak: Referatet godkjent.11/19  -           Årsmøtet 27.mars 2019 

·         Møterom på Grenselandmuséet er bestilt

·         Vi mangler evt. foredragsholder.

·         Årsberetning – pågår (KK)

·         Regnskap og budsjett – pågår (SW)

·         Kulturhistorisk fond – årsberetning og regnskap

·         Valg – pågår (KVR)Vedtak:      Foredragsholder - purre Ruth Sindt evt. ny forespørsel til Bjørg Evjen om andre kandidater fra UIT.

Dr. Ruth Sindt har tidligere meldt at det er aktuelt for henne å holde foredrag om et krigstema, men vil komme tilbake med konkretisering og passende dato. 

Alternativt Eivind Kosnes om fangeleirer i Sør-Varanger eller Bjørnevatn idrettslag om arbeidet med jubileumsboka. 

Valg - valgkomitéen arbeider med flere kandidater. Prioriterer å få flere «yngre» kvinner med i det nye styret.

                       

12/19  -           75-års jubileum for frigjøringen av Øst-Finnmark.  

                        Referat fra møte i arbeidsgruppa 15.01. sendt styret.

                        Historielaget fikk i oppdrag å informere om og følge opp egne tiltak.

I en uformell samtale med ordfører ble det opplyst at man fra sentralt hold er opptatt av å støtte lokale tiltak.

Foreløpig budsjett er på 788.000 kr.

For å oppnå aktiv deltakelse fra skolene er skolefaglig rådgiver Mikael Berstad innkalt til neste møte arbeidsgruppen.

Har historielaget tiltak ut over det som allerede er foreslått?Vedtak:            Historielaget etterlyser guidet turer til Litza, Liinahammari eller Parkiina i jubileumsprogrammet.

                                                                       

13/19  -           Kultur-/krigsminneplan for Sør-Varanger kommune. 

Historielaget har ikke mottatt svar fra ordfører på vår henvendelse 16.01. 

Forslag:

Historielaget bearbeider Storfjord kommunes temaplan og tilpasser denne til vår kommune. Vi må samtidig velge 4-5 objekter som verneverdig ift. krigsminne. 

Vedtak:            Knut Wisløff og Knut Kristoffersen jobber videre med forslag til en temaplan.14/19  -           Status «Sør-Varanger bøkene».  

                        Det er ikke utarbeidet finansieringsplan for ny utgave av bok 3 og 4.       

            Krigs- og gjenreisingsboka vil være viktige kilder for prosjektarbeid i skoleverket.  

Forslag:

Historielaget godtar DHT’s tilbud om nyutgivelse av bok 3 og 4 i 100 eksemplarer hver. Finansiering søkes gjennom Landslaget – lokalhistorie i skolesekken.

Siira, Rautio og Kosnes gis mulighet til korreksjon/tilleggsinformasjon. 

Vedtak:            Historielaget ber DHT om tilbud på opptrykking av 200 eks. av krigs- og 200 eks. av gjenreisingsboka.

                        Det søkes om ekstern støtte til finansiering.15/19  -           Krigsminneplate og informasjonstavle ved Langøra. 

Historielaget sendte 21.01. en skriftlig henvendelse til SVK hvor vi ba om en avklaring angående plassering, eierskap og vedlikehold av minnesmerker.

Leder var et par dager senere innom «Plan & utvikling» for å avklare eierforhold til tenkt område. Plasseringen ligger innenfor SVK’s areal.

Vi etterlyste også en policy fra kommunen angående minnesmerker, størrelse, utforming etc. Representant for kommunen uttalte at dette burde være en enkel sak, men vi har foreløpig ikke fått skriftlig svar. 

Når skal vi plassere avdukingen i jubileumsprogrammet?

Harald har funnet passende metallplate og prisen er 25.000 kr.

Alternativ finansiering – BI/16.000, SVHIST/8.000 eller 12.000 på hver. 

Søke Fortidsminneforeningen om støtte gjennom «Kulturminner for alle»?Vedtak:            Historielaget ønsker at minnesmerket avdukes jubileumsdagen.

Finansieres 50% mellom Bealljecohkka Innovation og historielaget.

                        Kommunen inviteres inn i utformingskomitéen.16/19  -           Varanger Årbok – årsmøte 27.februar i Vadsø. 

Sør-Varanger historielag kan stille med 2 representanter + de 2 i redaksjonskomitéen. 

·         Årsberetning og regnskap

·         Endring av statutter: Vardøhus museumsforening som fast samarbeidspart.

·         Forslag på tema 2019:

o   Varanger opp av asken - Gjenoppbygging og kulturreising.

o   Varanger opp av ruinene - Gjenoppbygging, kulturreisning og samfunnsutvikling 1945 - 1960.

o   Varanger etter 1944 - Gjenoppbygging og samfunnsutvikling.

o   Varanger opp av asken - Gjenoppbygging, kulturreising og samfunnsutvikling.Vedtak:            Sør-Varanger historielag foreslår følgende tema for 2019  

«Varanger opp av asken – gjenoppbygging, samfunnsutvikling og kulturreising».

Leder og redaksjonskomitéens medlemmer deltar på årsmøtet.17/19  -           Utstilling – «Den kalde krigen».  

Historielaget har fått positiv tilbakemelding fra E-tjenesten angående utstilling om «Den kalde krigen» på Grenselandmuséet i oktober-november 2019.

De vil komme tilbake i slutten av mars måned for detaljert planlegging.Vi foreslår Gunnar Reinholdtsen som lokal koordinator for dette tiltaket.Vedtak:            Gunnar velges som koordinator for en slik utstilling og han er godt i gang med planleggingen i samarbeid med Grenselandmuséet.

Han presenterte detaljert fremdriftsplan for styret.

Historielaget eier prosjektet og Grenselandmuséet utstillinga.

Bruk av kildemateriell må avklares.18/19              Finnmarksbesøk juli 2019. 

                        Historielaget har fått oversendt denne fra Harald Sørensen:«Mitt navn er Thor Brandt. Min far ble født Kirkenes i 1919. Min farmor og farfar hadde oppdrag gjennom forsvaret i perioden 1917 til 2028. De bodde først i Vadsø et par år og flyttet så til Kirkenes og Svanvik. Ruth og Fredrik Oscar Brandt.Farfar falt i strid i Rogaland de første dagene under den 2. verdenskrig. Min farmor levde til 1989, og skrev på et manus til en bok, Ruth Brandts erindringer fra tiden i Finnmark.Dette manuset er nå bearbeidet og vi tenker å gi ut en bok, mest til eget bruk. Men jeg regner med den kan være av interesse for historielag/ lokalt bibliotek når den blir ferdig.

Etterkommerne til Ruth og Fredrik planlegger tur til Finnmark for å gå i fotefarene til våre besteforeldre 1. uka i juli i år (ca. 01.07 – 7.07.2019). Base: Sollia Gjestegård

Vi sonderer etter kontaktpersoner som kan ha muligheter å hjelpe oss med guiding på deler av turen».

                       

                        Skal historielaget bidra i organiseringen av oppholdet?Vedtak:            Historielaget (KK) forespør medlemmer om de kan bidra med organisering/guiding i forbindelse med Brandt-familiens tur i farmor og farfars fotefar. (Harald Enebakk, Rolf Randa ?)19/19  -           Aktivitetsplan 2019. 

                        Aktivitetsplanen 1.halvår 2019 gjennomgått.20/19  -           Orienteringssaker

·         Møte med NRK 04.02. – dokumentarserie «Den kalde krigen».

·         Landslaget for lokalhistorie – medlemsbrev januar 2019.

·         Fortidsminneforeningen – medlemsbrev for februar 2019 – søknadsfrist midler er 25.02. - årsmøte 02.03. i Varangerbotn.

·         Samefestivalen 11.-16.mars.

·         Historievandring med Elvenes helselag – tema: Sollia (KVR), Storskog, sagbruket (KK)

·         Gamle campingplasser i Sør-Varanger.

·         Anton Karlsen, CD med TV-intervju, tema: frigjøringa – benyttes under jubiléet?                       

Neste møte torsdag 7.mars 2019.