søndag 19. mars 2023

Sør-Varanger Historielags årsberetning for 2022

Årsberetning for 2022

 

3.1              Styret.                                                                                                                                                           

            Styret har i perioden bestått av:

Leder:                                    Knut Kristoffersen

Nestleder:                              Kjell Vidar Ryeng

Økonomiansvarlig:                Hanne Bentsen

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen

Styremedlem:                        Knut Wisløff

Styremedlem:                        Ingse Wollmann

Studieveileder:                      Kjell Vidar Ryeng

Varamedlemmer:                  Jon Bertelsen, Magne Nordlie og Rune Sotkajervi.

 

Valgkomité: Hanne Ulvang og Rolf Randa

 

3.2         Medlemstallet.                                                                                                                                                 Medlemstallet ved slutten av perioden ble 112.

              Vi har ca. 3000 følgere på Facebook.

 

3.3              Styrets møter.

·         Styret har i 2022 hatt 9 styremøter.

·         Det ble avholdt medlemsmøte på Pensjonisten 16.03. med tema krigsminner.

·         Til sammen er det behandlet 68 saker.

·         De viktigste sakene:

o   Aktivitets-/handlingsplanen 2022 og 2023.

o   Økonomi.

o   Krigsminneplan for Sør-Varanger – 26 møter – ferdig april 2023.

§  Ukas krigsminne – artikler (32) i SVA.

o   80-års markering for partisanhjelperne.

o   Nyutgivelse av Sør-Varanger bok nr.4 – Sør-Varanger 1945-1960, gjenreisning og kald krig.

o   Årsmøtet 2022.

o   Salgsavtaler for historielagets bøker.

o   Samarbeid med Fortidsminneforeningen.

o   Samefestivalen 11.-20.mars.

o   Minnesmerke over fagforeningen Nordens Klippe.

o   Administrering av hjemmesiden og facebook.

o   Søknader om tilskudd/støtte.

o   Lokalhistorisk fond – støtte til lokalhistorisk arbeid.

o   Etablering og vedlikehold av kulturhistoriske informasjonstavler.

o   Masterplan for reiselivet, VisitKirkenes:

§  Samarbeid om lokalhistoriske tematurer.

o   Diverse henvendelser av lokalhistorisk art; navnesaker, slekt etc.

 

3.4              Arrangement, møter, konferanser, boklanseringer

·         03.01.: Møte med biblioteket angående aktivitetsplanen 2022.

·         08.02.: Dialogmøte om bobilturisme.

·         17.02.: Planleggingsmøte – samefestivalen.

·         10.03.: «I godstolen» med Ingvald Sørensen.

·         16.03.: Medlemsmøte med tema krigsminner.

·         19.03.: Årsmøte i Fortidsminneforeningen.

·         17.03.: Årsmøte 2020 i Varanger Årbok i Neiden.

·         30.03.: Årsmøte i historielaget på Pensjonisten.

·         28.04.: 80-års jubileum for «Kirkeneslærerne».

·         05.05.: Møte med Orinor angående tematurer.

·         30.-31.05.: Møte i samarbeidsforumet for historielagene i ØFM, Berlevåg.

·         03.06.: Samtale med tekstilkunstner Berit Fuglevaag, Grenselandmuséet.

·         16.06.: Møte om UKL Skoltebyen, Neiden.

·         02.08.: Møte med Sør-Varanger Avis – presentasjon av krigsminneplanen.

·         18.08.: Minnemarkering ved partisanhjelpermonumentet på Skytterhusfjell.

·         05.-08.09.: Arrangere møter med tidsvitner for Guri Oppegård/Aftenposten.

·         01.10.: «Lokalhistorisk dag» på Grenselandmuséet.

·         25.10.: Teaterforestilling «Ødeland» - før- og ettersnakk.

·         08.11.: Møte i samarbeidsforumet for historielaga i Øst-Finnmark, Varangerbotn.

·         10.11.: Boklansering – «Svik» - Trygg Hølvold.

·         12.-13.11.: Barentsmessa – boktorg.

·         16.11.: Boklansering – «Roger Meyer» - Harald Sunde.

·         24.11.: Presentasjon av Varanger Årbok 2022 – 12 artikkelforfattere (SVB).

·         05.12.: Frivillighetsbørsen – Kirkenes VGS

·         06.12.: Rullering av masterplanen for reiselivet – VisitKirkenes – Scandic.

·         11.12.: Minnemarkering for partisanhjelperne på Langøra.

 

Foredrag

·         23.02.: Barents Spektakel – artikkel «Turisten»

·         09.07.: Foredrag/kirkevakt Kong Oscar II kapell i Grense Jakobselv.

·         17.07.: Foredrag/kirkevakt Kong Oscar II kapell i Grense Jakobselv.

·         22.10.: Foredrag – De siste kampene i Neiden 27.10.1944 – Mari Ann Nilsen.

·         01.12.: Fiskeriforvaltning av Barentshavet – Gunnar Sætra (SVB).

·         08.12.: Partisanen Osvald Harjo – Rolf Randa (SVB)

 

Turer

·         08.06.: Historievandring krigsminner – Lanabukt.

·         07.06.: Historievandring krigsminner – Luftwaffeleiren på Gjøkåsen.

·         20.06.: Historievandring krigsminner – Bugøya.

·         06.07.: Historievandring: Bunkersbyen - Postmestervann – Kjerringstupet

·         19.09.: Historievandring krigsminner – Storhaugen.

 

Varanger årbok

·         Varanger Årbok er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Varanger og Vadsø historielag, Vardøhus museumsforening og historieinteresserte personer i Nesseby.

·         Opplaget er på 2000 og hadde i 2022-utgaven hele 376 sider fordelt på 43 artikler, med stiv perm og med tema «Kulturminner i Varanger». Historielaget deltar i distribusjon og salg.

·         12 av bidragsyterne fra Sør-Varanger ble presentert på biblioteket 24.11.

·         Varanger Årbok 2023 har tema «Det e her æ høre til».

·         Sør-Varanger historielag har 2 medlemmer i redaksjonskomitéen, Knut Wisløff og Trond Hansen.

 

Landslaget for lokalhistorie

·         Sør-Varanger historielag er medlem av landslaget og mottar informasjon og evt. bistand fra Landslaget. Kontingenten er kr. 21/medlem – totalt kr. 2100.

·         Via Landslaget abonnerer vi på StyreWeb som er et nettbasert program for administrasjon av laget.

·         Årsmeldinger, møtereferater, aktivitetsplaner og regnskap ligger på StyreWeb.

Fortidsminneforeningen

·         Sør-Varanger historielag er medlem av Fortidsminneforeningen avd. Finnmark.

·         Foreningen har blant annet fokus på opplæring av unge håndverkere i gamle håndverks-tradisjoner.

·         «Lokale» saker 2022: Piipolabuene på Bugøynes er restaurert og Utnes tollstasjon på Svanvik har fått vernestatus.

I tillegg har vi gitt innspill om gravkapellet i Kirkenes, tårnet «Nabben» på Høyde 212, gård fra 1850-tallet i Namdalen og Malmklang.

·         Gir uttalelse til kulturminneplanene for kommuner. Kontingent – 500 kr./år.

 

Økonomi – salg og støtte 2022

·         Historielaget har mottatt kr. 18.185 i kulturmidler fra Sør-Varanger kommune.

·         Kr. 9.000 (2021) + 10.000 (2022) i aktivitetsstøtte ifm. «Den kulturelle spaserstokken».

·         Salg av bøker: kr. 5.179

·         Innbetalt medlemskontingent: 400,- (ikke innkrevet for 2022)


Regnskap, budsjett og revisjonsrapport

·         Egen presentasjon på årsmøtet.

·         Hovedtall i årsregnskapet for 2022:

o   Inntekter:                                                 kr.   98.262,74

o   Driftskostnader:                                       kr.   29.107,36

o   Resultat:                                                   kr.   69.155,38

o   Beholdning driftskonto                            kr.   92.244,42

o   Beholdning bank/særvilkår                     kr. 174.125,97

o   Beholdning aksjefond:                             kr. 172.391,87

·         Største inntektsposter:

o   Kulturmidlet SVK                                     kr.   18.185,00

o   Den kulturelle spaserstokken SVK           kr.   19.000,00   

o   Salg av bøker                                           kr.     5.179,00

o   Prosjekt «Krigsminneplan»                     kr.   50.000,00

·         Største utgiftsposter:

o   Annonser                                                  kr.     5.252,50

o   Programvare                                           kr.     3.659,00

o   Styre- og årsmøte                                    kr.     2.676,94

o   Kontingenter/medlemsavgift                  kr.     1.752,00

·         Lokalhistorisk fond: Ingen utbetalinger i 2022.

 


Årsberetning for Lokalhistorisk fond 2022

 

Styret for Sør-Varanger historielag er også styre for lokalhistorisk fond.

Fondsaker behandles i ordinære styremøter.

Saldo for lokalhistorisk fond (aksjefond + bank/særvilkår) er kr. 346.517,84.

 

Grunnet liten avkastning på fondet ble det ikke lyst ut midler til lokalhistoriske prosjekter i 2022.