torsdag 10. juni 2021

Årsmøte 2020 for Sør-Varanger historielag.

 

Årsmøtet avholdes den 24.juni 2021 kl.18.00 

på Pensjonisten.

 

Saksliste:

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste.

2.   Valg av ordstyrer og referent.

3.   Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.

4.   Regnskap med revisorrapport.

5.   Innkomne saker.

6.   Fastsettelse av kontingent for 2021.

7.   Valg.

10.06.2021

1.      Godkjenning av innkalling og saksliste

 

2.      Valg av ordstyrer og referent

 

3.      Årsberetning for 2020

Styret har i perioden bestått av:

Leder:                                     Knut Kristoffersen

Nestleder:                              Kjell Vidar Ryeng

Økonomiansvarlig:                 Sissel Wollmann

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen

Styremedlem:                        Knut Wisløff

Styremedlem:                        Ingse Wollmann

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng

Varamedlemmer:                  Jon Bertelsen, Magne Nordlie og Rune Sotkajervi.

 

Valgkomité: Karin Johnsen og Kjell Vidar Ryeng.

 

3.2           Medlemstallet ved slutten av perioden ble 110 - stabilt.

I tillegg har vi ca.2500 følgere på Facebook.

 

3.3              Styrets møter.

·         Styret har i 2020 hatt 9 styremøter.

·         Grunnet koronasituasjonen er det ikke avholdt medlemsmøte.

·         Til sammen er det behandlet 77 saker.

·         De viktigste sakene:

o   Krigsminneplan for Sør-Varanger – ferdigstillelse mai-2022.

o   Nyutgivelse av Sør-Varanger bok nr.4 – Sør-Varanger 1945-1960, gjenreisning og kald krig – tekst og billeddelen.

o   Gjenreisingen av Finnmark – en lokal, regional og nasjonal dugnad av

dimensjoner.

o   Utgivelse av heftet «Tysk virksomhet 1940-1944 og leirer opprettet av Den Røde Armé 1944/45» av Siira/Kosnes.

o   Krigsetterlatenskaper – statseiendom?

o   Seminar – «Petsamo 1920-1944».

o   Foredrag - «Kina – et mulighetenes land» (Kjell Bjørka) – avlyst.

o   Samefestivalen 7.-15.mars - 3 møter, Knut K og Ingse.

o   Administrering av hjemmesiden og facebook.

o   StyreWeb, administrasjonsplattform for historielaget.

o   Søknader om tilskudd/støtte.

o   Lokalhistorisk fond – søknader om støtte til lokalhistorisk arbeid.

o   Partisanhjelpermonumentet på Skytterhusfjell, inngjerding?

o   Historisk turorientering – KIF: Poster med kort presentasjon av gatenavn.

o   Samarbeid med Snøhotellet og VisitKirkenes om lokalhistoriske tematurer.

o   Diverse henvendelser av lokalhistorisk art.

o   Aktivitetsplanen.

 

3.4              Arrangement, møter, konferanser, boklanseringer

·         14.01.: Tildeling av 20.000 kr. fra VarangerKraft-fondet i Andersgrotta.

·         23.01.: Møte ang. Sivilforsvarets historiske arkiv.

·         14.02.: Boklansering under «Barents Spektakel» - Due & Drone – v/Kjartan Fløgstad.

·         21.02.: Møte i prosjektgruppa for minnesmerke over sydpolfarerne Savio & Must.

·         04.03.: Årsmøte i Varanger Årbok i Varangerbotn.

·         18.03.: Samefestivalen – historier fra samebygda Bugøyfjord – avlyst.

·         03.06.: Møte ang. SVK’s krigsminneplan. Også 20.11. og 18.12.

·         08.06.: Møte i Samarbeidsforum for historielagene i Øst-Finnmark i Vadsø.

·         13.06.: Årsmøtet i fortidsminneforeningen i Karasjok.

·         18.08.: Minnestund ved partisanhjelpermonumentet på Skytterhusfjell.

·         22.10.: Boklansering – «Jevnet med Jorden» v/Per Kristian Olsen – 40 tilhørere.

·         27.10.: Seminar om Petsamo 1920-1944 på Svanhovd.

·         10.11.: Møte i Samarbeidsforum for historielagene i Øst-Finnmark, Varangerbotn.

·         16.11.: Presentasjon av artikkel om Gråbergaksjonen, Grenselandmuséet.

·         19.11.: Presentasjon av Varanger Årbok 2020 på biblioteket – 7 forfattere.

·         21.11.: Avduking av «Malmsteinen» ved Grenselandmuséet – utsatt.

·         24.-25.11.: Seminar om utgivelse av lokalhistorisk litteratur i Vadsø.

·         03.12.: Minnestund ved partisanhjelpermonumentet i Langøra

·         07.12.: Juletradisjoner – «I godstolen med Evelyn Olsen Lid og Agnes Ackermann».

·         08.12.: Juletradisjoner – «I godstolen med Reidun Pedersen og Svea Andersen».

 

3.5              Foredrag

·         21.01.: «Angiveri, dødsstraff og svik» - skjebnen til Harry Jensen under 2.verdenskrig – biblioteket - v/Kåre Tannvik.

·         05.02.: «Den kalde krigen» - GSV – v/Gunnar Reinholdtsen.

·         07.04.: «Pernille Tollefsdatter» - Sør-Varangers første kolonist – biblioteket (streamet) - v/Knut Kristoffersen.

·         19.05.: «Sagbruk ved Pasvikelvas munning» - biblioteket (streamet) – v/Knut Kristoffersen.

·         02.06.: «Øvre Pasvik nasjonalpark 50 år» - Svanhovd – v/Gunnar Reinholdtsen.

·         23.06.: «Idretten i gjenreisingstiden» - Basen (streamet) – v/Arne Ulvang.

·         19.09.: Skjebnen til russiske krigsfanger - minnesmerket i Skafferhullet – v/Knut Kristoffersen.

3.6              Turer

·         29.08.: Historietur til Skogerøya

·         04.-06-09.: Fortidsminneforeningens tur til Seiland.

 

3.7              Varanger årbok

·         Varanger Årbok er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Varanger og Vadsø historielag, Vardøhus museumsforening og historieinteresserte personer i Nesseby.

·         Opplaget er på 2500 og hadde i 2020-utgaven hele 518 sider, med stiv perm og med tema «Nye tider i Varanger», historielaget deltar i distribusjon og salg.

·         Sør-Varanger historielag har 2 medlemmer i redaksjonskomitéen, Knut Wisløff og Trond Hansen.

 

3.8              Landslaget for lokalhistorie

·         Sør-Varanger historielag er medlem av landslaget og mottar informasjon og evt. bistand fra Landslaget.

·         Levert artikkel om frigjøringsjubiléet 2019 til Landslagets magasin 3/2020.

·         Via Landslaget abonnerer vi på StyreWeb som er et nettbasert program for administrasjon av laget.

 

3.9              Fortidsminneforeningen

·         Sør-Varanger historielag er medlem av Fortidsminneforeningen avd. Finnmark.

·         Det er avholdt 4 styremøter, nettbasert, de fleste i Vadsø.

·         «Lokale» saker 2020: Bevaring av Piipolabuene på Bugøynes, Utnes tollstasjon på Svanvik og tårnet «Nabben» på Høyde 212.

·         Gir uttalelse til kulturminneplanene for kommuner.

 

3.10          Økonomi – salg og støtte

·         Historielaget har mottatt kr. 20.000 i kulturmidler fra Sør-Varanger kommune.

·         Kr. 20.000 i støtte til seminaret «Petsamo 1920-1944» fra fylkeskommunen.

·         Kr. 7.000 i aktivitetsstøtte ifm. «Den kulturelle spaserstokken».

·         Kr. 15.000 i støtte fra Varanger Kraft-fondet til nyutgivelse av bok 4 i Sør-Varanger serien – grunnlag: «Formidling av lokal kulturarv til barn og unge».

o   Vi fikk også kr. 5.000 til kommunikasjonsmidler mot skoler.

·         Kontingent:

  

4.      Regnskap, budsjett og revisjonsrapport

·         Egen presentasjon på årsmøtet.

·         Hovedtall i årsregnskapet for 2020:

o   Inntekter:                         kr.

o   Driftskostnader:               kr.

o   Resultat:                           kr.

o   Beholdning drift               kr.   12.000

o   Beholdning fond:              kr. 350.000

           ·         Største inntektspost er kr. 20.000 fra SVK og Fylkeskommunen.

·         Største utgiftspost er kr. 71.000 for trykking av heftet «Tysk virksomhet 1940-1944 og leirer opprettet av Den Røde Armé 1944/45».

·         Revisjonsrapport vedlagt regnskapet.

 

5.      Innkomne saker

           Fra styret:        Revisjon av vedtektene for historielagets lokalhistoriske fond.

           Ref. aktivitetsplanen for 2021.

 

6.      Fastsettelse av kontingent for 2021

             Styrets forslag:           Ingen endring             -           kr. 200 pr. medlem

 

7.      Valg

 Valgkomitéens innstilling.


Årsberetning for Lokalhistorisk fond 2020

Styret for Sør-Varanger historielag er også styre for lokalhistorisk fond.

Fondsaker behandles i ordinære styremøter.

Saldo for lokalhistorisk fond er kr. 350.000.

Det ble foreslått utdeling av 2 stipend á kr. 10.000 til lokalhistoriske prosjekter i 2020, men styret valgte ikke å lyse ut midler i påvente av økonomisk status/tilskudd.

Alf Salangi har imidlertid fått kr. 5000 i støtte i forbindelse med utgivelse av heftet om partisanhjelperen Richard Johansen.

Forslag om reviderte vedtekter fremmes årsmøtet til behandling.