tirsdag 19. mai 2020

Årsmøte 3. juni kl 1800 på Pensjonistenes hus.

Årsmøte 2019

for

Sør-Varanger historielag.3.juni 2020 kl.18.00 på Pensjonisten.Saksliste:

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste.

2.   Valg av ordstyrer og referent.

3.   Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.

4.   Regnskap med revisorrapport.

5.   Innkomne saker.

6.   Fastsettelse av kontingent for 2020.

7.   Valg.

19.05.2020

1.      Godkjenning av innkalling og sakslisteVedtak:          2.      Valg av ordstyrer og referent      Ordstyrer        -          

      Referent          -          3.      Årsberetning for 20193.1              Styret.                                                                                                                                               Styret har i perioden bestått av:


Nestleder:                              Kjell Vidar Ryeng

Økonomiansvarlig:                 Sissel Wollmann

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen

Styremedlem:                        Knut Wisløff

Styremedlem:                        Liv-Toril Labahå

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng

Varamedlemmer:                  Ingse Wollmann, Jon Bertelsen og Magne Nordlie. Valgkomité: Karin Johnsen og Kjell Vidar Ryeng.3.2              Medlemstallet.                                                                                                      Medlemstallet ved slutten av perioden ble ca. 100, 50 flere enn året før.3.3              Styrets møter.

·         Styret har i 2019 hatt 10 styremøter og ett medlemsmøte.

·         Til sammen er det behandlet 85 saker.

·         De viktigste sakene:

o   Planlegging av 75-års jubiléet for frigjøringa av Sør-Varanger 25.oktober.

o   150-års jubiléet for kong Oscars kapell i Grense-Jakobselv 29.september.

o   Samefestivalen 11.-16.mars.

o   Minnebauta over Savio & Must. KVR deltar i prosjektgruppa.

o   Kultur-/krigsminneplan for Sør-Varanger.

o   Nyutgivelse av Sør-Varangerbok nr.3 – Kirkenes under 2.verdenskrig.

o   Tildeling av minnemedaljer for krigsdeltakelse.

o   Nyutgivelse av Fangeleirboka av Siira/Kosnes.

o   Nyutgivelse av Sør-Varangerbok nr.4 – Gjenreising og den kalde krigen.

o   Administrering av hjemmesiden og facebook.

o   StyreWeb, administrasjonsplattform for historielaget

o   SMS-varsling til medlemmer ved aktiviteter i regi av historielaget.

o   SVK’s policy ifm. skilting av minnesmerker.

o   Høring kommunedelplan «Byplan Kirkenes»

o   Forespørsel om guiding og formidling for Hurtigruten

o   Lokalhistorisk fond.

o   Tidsvitner til «I godstolen …», Transborder Café, NRK fra Ofelas Arena.

o   Utstilling «Den kalde krigen» på Grenselandmuséet i oktober 2019.

o   Varanger Årbok 2019 – «Varanger opp av asken», distribusjon/salg.

o   Landslaget for lokalhistorie.

o   Fortidsminneforeningen avd. Finnmark.

o   Diverse henvendelser av lokalhistorisk art.

o   Finnmark Internasjonale litteraturfestival, Kirkenes 28.-31.10.2020.

o   Aktivitetsplanen.3.4              Møter, konferanser, boklanseringer

·         Det er avholdt samarbeidsmøter med Sør-Varanger kommune, Sør-Varanger bibliotek og Grenselandmuséet.

·         04.02.: Møte med NRK Troms angående programserie om «Den kalde krigen».

·         27.02.: Årsmøte i Varanger Årbok.

·         10.04.: Kulturarv og mobilisering, seminar i Vadsø i regi av FFK (KK).

·         18.06.: Dugnad – minnelund for partisanhjelperne på Langøra.

·         02.08.: Boktorg på biblioteket under Kirkenesdagene.

·         11.09.: Boktorg på fritidsmessa i Barentshallen.

·         13.09.: Besøk fra Orknøyene – foredrag og sang.

·         29.09.: Jubileumsgudstjeneste i Kong Oscar II kirke i Grense Jakobselv.

·         Leder og Ingse er medlem av arbeidsgruppa for samefestivalen – 4 møter.

·         Leder var medlem av arbeidsgruppa for frigjøringsjubiléet – 10 møter.

·         Bokgave – Sør-Varangerbøkene gitt til skolene i kommunen

·         16.10.: Medlemsmøte (16) på Grenselandmuséet – «Frigjøringa og gjenreising».

·         17.10.: Åpning av utstilling på Grenselandmuséet – «Den kalde krigen» (GR)

·         23.-24.10.: Historiekonferansen ifm. jubiléet (FFK).

o   Historielaget og BI hadde boksalg under konferansen.

·         25.10.: Avduking av minnetavle over partisanhjelperne i Langøra.

·         09.11.: Barentsmessa – bok-/salgsstand.

·         05.12.: Varanger Årbok 2019 – 5 forfattere presenterer sine artikler.

·         Møter med historielagets redaksjonsmedlemmer i Varanger Årbok.

·         Leder har deltatt på 2 møter i samarbeidsforumet for historielag i Øst-Finnmark.3.5              Foredrag

·         29.01.: «I godstolen med Ragnar Dahl» – ca. 40 deltakere.

·         26.02.: «I godstolen med Kåre Kristensen» – ca. 85 deltakere.

·         11.03.: «Samiske sagn fra Sør-Varanger» v/Harald Sunde – ca. 20 deltakere.

·         14.03.: «Must og Savio til sydpolen» v/Olaug Gamnes – ca. 35 deltakere.

·         14.03.: «I godstolen med Are og Arnulf Nilsen» – historier fra samebygda Bugøyfjord – ca. 40 deltakere.

·         28.05.: Kong Oscar II kapell i Grense Jakobselv v/Sigbjørn Sildnes, SVB.

·         24.06.: Guiding av familien til GSV’s første garnisonssjef v/Harald Enebakk.

·         11.08.: «Sagbruk ved Pasvikelvas utløp», Elvenes helselag (KK)

·         02.10.: «Teksting» av russisk film fra frigjøringa, Pensjonisten.

·         03.10.: Introduksjonsprogram for flyktninger - presentasjon av S-V’s historie.

·         14.-16.10.: Partisanhjelpermonumentet på Skytterhusfjell – mellomtrinnet.

·         16.10.: «Under en steinhimmel» - samtale med Jostein Eliassen, Eurora kino.

·         25.10.: «Kvinner og krig», frigjøringskaféen på Samfunnshuset, Dr. Ruth Sindt.

·         26.-27.10.: Presentasjon av utstillinga "Kald krig - skult tjeneste" (GR)

·         30.11.: «Bestemors og bestefars krig» v/Trygg Hølvold – ca.120 deltakere.

3.6              Turer

·         01.09.: Guidet tur til de sjøsamiske tuftene på Latnæringen og til Bugøynes.

·         27.10.: Busstur til krigsminnesmerker m/minnegudstjeneste i Svanvik kapell.3.7              Varanger årbok

·         Varanger Årbok er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Varanger og Vadsø historielag, Vardøhus museumsforening og historieinteresserte personer i Nesseby.

·         Opplaget er på 2500 og hadde i 2019-utgaven hele 423 sider, med stiv perm og med tema «Varanger opp av asken».

·         Tema for 2020-utgaven er: «Nye tider i Varanger», frist for bidrag er 01.09.2020.

·         Sør-Varanger historielag har 2 medlemmer i redaksjonskomitéen, Knut Wisløff og Trond Hansen.3.8              Landslaget for lokalhistorie

·         Sør-Varanger historielag er medlem av landslaget og mottar informasjon og evt. bistand fra Landslaget.

·         Kartlegging av S-V historielags historie innsendt.

·         Via Landslaget abonnerer vi på StyreWeb som er et nettbasert program for administrasjon av laget.

·         Landsmøtet ble avholdt 24.-26.05. i Alta, ingen deltakelse fra Sør-Varanger.3.9              Fortidsminneforeningen

·         Sør-Varanger historielag er medlem av Fortidsminneforeningen avd. Finnmark.

·         Det er avholdt 4 styremøter, de fleste i Vadsø.

·         «Lokale» saker 2019: Bevaring av Utnes tollstasjon på Svanvik og Høyde 212.

·         Gir uttalelse til kulturminneplanene for kommuner.

·         Årsmøte avholdt 2.mars 2019 i Varangerbotn, ingen deltakelse fra Sør-Varanger.3.10          Økonomi – salg og støtte

·         Historielaget har mottatt kr. 24.000 i kulturmidler fra Sør-Varanger kommune.

·         Vi fikk kr. 10.000 i aktivitetsstøtte ifm. «Den kulturelle spaserstokken».

·         Det er søkt om kr. 20.000 i støtte fra Landslaget for nyutgivelse av S-V bok nr.4.

·         Vi har fått kr. 15.000 i støtte fra Varanger Kraft-fondet til nyutgivelse av bok 4 i Sør-Varanger serien – grunnlag: «Formidling av lokal kulturarv til barn og unge».

o   Vi fikk også kr. 5.000 til kommunikasjonsmidler mot skoler.4.      Regnskap, budsjett og revisjonsrapport

·         Egen presentasjon på årsmøtet.

·         Hovedtall i årsregnskapet for 2019:

o   Inntekter:                         kr. 100.606,17

o   Driftskostnader:               kr. 154.584,66

o   Resultat:                           kr. ÷53.978,49

o   Beholdning drift               kr.   55.907,00

o   Beholdning fond:              kr. 332.362,76·         Beholdningen er redusert fra 2018 til 2019 tilsvarende resultat 2019.

·         Største inntektspost er kr. 24.000 fra SVK – kulturmidler.

·         Største utgiftspost er kr. 35.663 for opptrykk av S-V bok nr.3 – 2.verdenskrig.5.      Innkomne saker

           

            Ingen.

           

Ref. aktivitetsplanen for 2020.6.      Fastsettelse av kontingent for 2020            Styrets forslag:           Ingen endring             -           kr. 200 pr. medlem7.      ValgValgkomitéens innstilling:Leder:                                     Knut Kristoffersen      -           1 år

Styremedlem:                         Sissel Wollmann         -           1 år

Styremedlem:                        Knut Wisløff               -           2 år

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen  -           ikke på valg

Styremedlem:                        Ingse Wollmann         -           2 år

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng        -           1 år

Varamedlemmer:                  Jon Bertelsen              -           1 år

                                               Magne Nordlie           -           1 år

Facebook-koordinator:           Rune Sotkajervi          -           1 år

Styret konstituerer seg selv.Revisorer:                               Roald Basma og Karin Danielsen (forslag)Valgkomité 2020:                   Årsmøtet bestemmer.

Årsberetning for Lokalhistorisk fond 2019Styret for Sør-Varanger historielag er også styre for lokalhistorisk fond.

Fondsaker behandles i ordinære styremøter.

Ingen har fått støtte fra lokalhistorisk fond i 2019.

Saldo for lokalhistorisk fond er kr. 332.362,76.

Dette er en reduksjon på kr. 88.102,80 fra 2018, men regnskapsmessig overføres

kr. 17.637,24 fra driftskonto for å opprettholde fondets saldo på kr. 350.000.Styret har i sak 5/2019 besluttet at det ikke skal lyses ut midler fra Lokalhistorisk fond i 2019.

Midler fra fondet ble benyttet til prosjekter ifm. 75-års jubiléet for frigjøringa.Det er foreslått utdeling av 2 stipend á kr. 10.000 til lokalhistoriske prosjekter i 2020, men styret har valgt å avvente evt. utlysning i påvente av økonomisk status/tilskudd.