torsdag 21. mars 2019

REFERAT fra styremøte i Sør-Varanger historielag onsdag 20.februar 2019Tilstede:          Randi Fløtten Andreassen, Sissel Wollmann, Harald Sunde, Knut Wisløff, Kjell Vidar Ryeng, Gunnar Reinholdtsen og Knut Kristoffersen.

Forfall:            Finn Holand (perm.) og Jon Gaska.

           

Saksliste: 

10/19  -           Godkjenning av referat fra styremøte 09.01.2019.                        

Vedtak: Referatet godkjent.11/19  -           Årsmøtet 27.mars 2019 

·         Møterom på Grenselandmuséet er bestilt

·         Vi mangler evt. foredragsholder.

·         Årsberetning – pågår (KK)

·         Regnskap og budsjett – pågår (SW)

·         Kulturhistorisk fond – årsberetning og regnskap

·         Valg – pågår (KVR)Vedtak:      Foredragsholder - purre Ruth Sindt evt. ny forespørsel til Bjørg Evjen om andre kandidater fra UIT.

Dr. Ruth Sindt har tidligere meldt at det er aktuelt for henne å holde foredrag om et krigstema, men vil komme tilbake med konkretisering og passende dato. 

Alternativt Eivind Kosnes om fangeleirer i Sør-Varanger eller Bjørnevatn idrettslag om arbeidet med jubileumsboka. 

Valg - valgkomitéen arbeider med flere kandidater. Prioriterer å få flere «yngre» kvinner med i det nye styret.

                       

12/19  -           75-års jubileum for frigjøringen av Øst-Finnmark.  

                        Referat fra møte i arbeidsgruppa 15.01. sendt styret.

                        Historielaget fikk i oppdrag å informere om og følge opp egne tiltak.

I en uformell samtale med ordfører ble det opplyst at man fra sentralt hold er opptatt av å støtte lokale tiltak.

Foreløpig budsjett er på 788.000 kr.

For å oppnå aktiv deltakelse fra skolene er skolefaglig rådgiver Mikael Berstad innkalt til neste møte arbeidsgruppen.

Har historielaget tiltak ut over det som allerede er foreslått?Vedtak:            Historielaget etterlyser guidet turer til Litza, Liinahammari eller Parkiina i jubileumsprogrammet.

                                                                       

13/19  -           Kultur-/krigsminneplan for Sør-Varanger kommune. 

Historielaget har ikke mottatt svar fra ordfører på vår henvendelse 16.01. 

Forslag:

Historielaget bearbeider Storfjord kommunes temaplan og tilpasser denne til vår kommune. Vi må samtidig velge 4-5 objekter som verneverdig ift. krigsminne. 

Vedtak:            Knut Wisløff og Knut Kristoffersen jobber videre med forslag til en temaplan.14/19  -           Status «Sør-Varanger bøkene».  

                        Det er ikke utarbeidet finansieringsplan for ny utgave av bok 3 og 4.       

            Krigs- og gjenreisingsboka vil være viktige kilder for prosjektarbeid i skoleverket.  

Forslag:

Historielaget godtar DHT’s tilbud om nyutgivelse av bok 3 og 4 i 100 eksemplarer hver. Finansiering søkes gjennom Landslaget – lokalhistorie i skolesekken.

Siira, Rautio og Kosnes gis mulighet til korreksjon/tilleggsinformasjon. 

Vedtak:            Historielaget ber DHT om tilbud på opptrykking av 200 eks. av krigs- og 200 eks. av gjenreisingsboka.

                        Det søkes om ekstern støtte til finansiering.15/19  -           Krigsminneplate og informasjonstavle ved Langøra. 

Historielaget sendte 21.01. en skriftlig henvendelse til SVK hvor vi ba om en avklaring angående plassering, eierskap og vedlikehold av minnesmerker.

Leder var et par dager senere innom «Plan & utvikling» for å avklare eierforhold til tenkt område. Plasseringen ligger innenfor SVK’s areal.

Vi etterlyste også en policy fra kommunen angående minnesmerker, størrelse, utforming etc. Representant for kommunen uttalte at dette burde være en enkel sak, men vi har foreløpig ikke fått skriftlig svar. 

Når skal vi plassere avdukingen i jubileumsprogrammet?

Harald har funnet passende metallplate og prisen er 25.000 kr.

Alternativ finansiering – BI/16.000, SVHIST/8.000 eller 12.000 på hver. 

Søke Fortidsminneforeningen om støtte gjennom «Kulturminner for alle»?Vedtak:            Historielaget ønsker at minnesmerket avdukes jubileumsdagen.

Finansieres 50% mellom Bealljecohkka Innovation og historielaget.

                        Kommunen inviteres inn i utformingskomitéen.16/19  -           Varanger Årbok – årsmøte 27.februar i Vadsø. 

Sør-Varanger historielag kan stille med 2 representanter + de 2 i redaksjonskomitéen. 

·         Årsberetning og regnskap

·         Endring av statutter: Vardøhus museumsforening som fast samarbeidspart.

·         Forslag på tema 2019:

o   Varanger opp av asken - Gjenoppbygging og kulturreising.

o   Varanger opp av ruinene - Gjenoppbygging, kulturreisning og samfunnsutvikling 1945 - 1960.

o   Varanger etter 1944 - Gjenoppbygging og samfunnsutvikling.

o   Varanger opp av asken - Gjenoppbygging, kulturreising og samfunnsutvikling.Vedtak:            Sør-Varanger historielag foreslår følgende tema for 2019  

«Varanger opp av asken – gjenoppbygging, samfunnsutvikling og kulturreising».

Leder og redaksjonskomitéens medlemmer deltar på årsmøtet.17/19  -           Utstilling – «Den kalde krigen».  

Historielaget har fått positiv tilbakemelding fra E-tjenesten angående utstilling om «Den kalde krigen» på Grenselandmuséet i oktober-november 2019.

De vil komme tilbake i slutten av mars måned for detaljert planlegging.Vi foreslår Gunnar Reinholdtsen som lokal koordinator for dette tiltaket.Vedtak:            Gunnar velges som koordinator for en slik utstilling og han er godt i gang med planleggingen i samarbeid med Grenselandmuséet.

Han presenterte detaljert fremdriftsplan for styret.

Historielaget eier prosjektet og Grenselandmuséet utstillinga.

Bruk av kildemateriell må avklares.18/19              Finnmarksbesøk juli 2019. 

                        Historielaget har fått oversendt denne fra Harald Sørensen:«Mitt navn er Thor Brandt. Min far ble født Kirkenes i 1919. Min farmor og farfar hadde oppdrag gjennom forsvaret i perioden 1917 til 2028. De bodde først i Vadsø et par år og flyttet så til Kirkenes og Svanvik. Ruth og Fredrik Oscar Brandt.Farfar falt i strid i Rogaland de første dagene under den 2. verdenskrig. Min farmor levde til 1989, og skrev på et manus til en bok, Ruth Brandts erindringer fra tiden i Finnmark.Dette manuset er nå bearbeidet og vi tenker å gi ut en bok, mest til eget bruk. Men jeg regner med den kan være av interesse for historielag/ lokalt bibliotek når den blir ferdig.

Etterkommerne til Ruth og Fredrik planlegger tur til Finnmark for å gå i fotefarene til våre besteforeldre 1. uka i juli i år (ca. 01.07 – 7.07.2019). Base: Sollia Gjestegård

Vi sonderer etter kontaktpersoner som kan ha muligheter å hjelpe oss med guiding på deler av turen».

                       

                        Skal historielaget bidra i organiseringen av oppholdet?Vedtak:            Historielaget (KK) forespør medlemmer om de kan bidra med organisering/guiding i forbindelse med Brandt-familiens tur i farmor og farfars fotefar. (Harald Enebakk, Rolf Randa ?)19/19  -           Aktivitetsplan 2019. 

                        Aktivitetsplanen 1.halvår 2019 gjennomgått.20/19  -           Orienteringssaker

·         Møte med NRK 04.02. – dokumentarserie «Den kalde krigen».

·         Landslaget for lokalhistorie – medlemsbrev januar 2019.

·         Fortidsminneforeningen – medlemsbrev for februar 2019 – søknadsfrist midler er 25.02. - årsmøte 02.03. i Varangerbotn.

·         Samefestivalen 11.-16.mars.

·         Historievandring med Elvenes helselag – tema: Sollia (KVR), Storskog, sagbruket (KK)

·         Gamle campingplasser i Sør-Varanger.

·         Anton Karlsen, CD med TV-intervju, tema: frigjøringa – benyttes under jubiléet?                       

Neste møte torsdag 7.mars 2019.