torsdag 21. mars 2019

Innkalling til årsmøte 2019 + årsmelding 2018.Årsmøte 2018

for

Sør-Varanger historielag.27.mars 2019 kl.19.00 på Grenselandsmuseet.Saksliste:
1.    Godkjenning av innkalling og saksliste.
2.   Valg av ordstyrer og referent.
3.   Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.
4.   Regnskap med revisorrapport.
5.   Innkomne saker.
6.   Fastsettelse av kontingent for 2019.
7.   Valg.

1.      Godkjenning av innkalling og saksliste

 Vedtak:          2.      Valg av ordstyrer og referent

      Ordstyrer        -          

      Referent          -          3.      Årsberetning for perioden 19.april 2018 til 27.mars 2019.


3.1              3.1 Styret.                                                                                                                                               Styret har i perioden bestått av:


Nestleder:                              Randi Fløtten Andreassen

Økonomiansvarlig:                Sissel Wollmann

Styremedlem:                        Harald G. Sunde

Styremedlem:                        Knut Wisløff

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng

Varamedlemmer:                  Gunnar Reinholdtsen, Finn Holand og Jon Gaska. Valgkomité: Karin Johnsen og Kjell Vidar Ryeng.3.2              3.2 Medlemstallet.                                                                                                      
            Medlemstallet ved slutten av perioden ble 55, 12 flere enn året før.3.3              3.3 Styrets møter.

·         Styret har i perioden hatt 8 styremøter.

·         Til sammen er det behandlet 88 saker.

·         De viktigste sakene:

o   75-års jubiléet for frigjøringa av Sør-Varanger 25.oktober 2019

o   150-års jubiléet for kong Oscars kapell i Grense-Jakobselv 29.september 2019.

o   Samefestivalen 11.-16.mars 2019

o   Kultur-/krigsminneplan for Sør-Varanger

o   Status Sør-Varanger bøkene

o   Administrering av hjemmesiden og facebook

o   StyreWeb, administrasjonsplattform for historielaget

o   Lokalhistorisk fond

o   Tidsvitner «I godstolen …»

o   Museumsutstilling «Den kalde krigen»

o   Varanger Årbok

o   Landslaget for lokalhistorie

o   Fortidsminneforeningen avd. Finnmark

o   Diverse henvendelser av lokalhistorisk art

o   Aktivitetsplanen

3.4              3.4 Møter, konferanser, boklanseringer

·         Det er avholdt samarbeidsmøter med Sør-Varanger kommune, Sør-Varanger bibliotek og Grenselandmuséet.

·         Leder er medlem av arbeidsgruppa for samefestivalen – 5 møter.

·         Leder er medlem av arbeidsgruppa for frigjøringsjubiléet – 4 møter.

·         Leder har deltatt på 2 møter i samarbeidsforumet for historielag i Øst-Finnmark.

·         Boklansering 02.08. – «Under mistanke» av Arne Store, v/Harald Sunde.

·         Leder deltok på Memoars seminar om muntlig historie på museet i Varangerbotn 31.08. – 20 deltakere.

·         Boklansering 09.10. – «Mitt liv», Svein Ingebrigtsen, ca. 40 deltakere.

·         3 representanter fra styret deltok på Vadsø historielags jubileumsseminar 12.-14.10.

·         Boklansering 06.11. – «I partisanenes fotspor», Harald Sunde, ca. 130 deltakere.

·         Deltakelse i Barentsmessa 10.11. med bok/-salgsstand. Solgt ca. 100 bøker.

·         Møte med NRK Troms 04.02. angående programserie om «Den kalde krigen».

·         Årsmøte i Varanger Årbok 27.02.2019.3.5              3.5 Foredrag

·         Foredrag 11.09.: Poststeder i Sør-Varanger, Frank Davidsen – 5 deltakere.

·         Foredrag 02.10. – slektsforskning: Hvem tror du at du er – 2 Nord-Norske slekter gjennom 350 år - Trygg Hølvold – ca.65 deltakere.

·         Foredrag 23.10.: Den første Norgesflygingen 1922, Horten-Kirkenes/retur, Knut Kristoffersen, ca. 10-12 deltakere.

·         Tidsvitner – «I godstolen med Reidun Pedersen» 27.11. - ca. 35 deltakere.

·         Foredrag 04.12.: «Finske skikker i Pasvikdalen» v/Arve Tannvik og Kjell Vidar Ryeng - ca. 30 deltakere.

·         Tidsvitner – «I godstolen med Ragnar Dahl» - 29.01. – ca. 40 deltakere.

·         Tidsvitner – «I godstolen med Kåre Kristensen» - 26.02. – ca. 85 deltakere.

·         Foredrag 11.03.: «Samiske sagn fra Sør-Varanger» v/Harald Sunde – ca. 20 deltakere.

·         Foredrag 14.03.: «Must og Savio til sydpolen» v/Olaug Gamnes – ca. 35 deltakere.

·         Tidsvitner – «I godstolen med Are og Arnulf Nilsen» - 14.03. – historier fra samebygda Bugøyfjord – ca. 40 deltakere.


3.6              Turer

·         Historietur til Trifonhula torsdag 02.08. – foredrag om Den Hellige Trifon v/Knut Kristoffersen - 22 deltakere, også russiske.

·         Tur til Pasvik for lokalisering av lagerplassen til partisanen Osvald Harjo ved Rørvannet/Sameti 05.08., 12 deltakere men lageret ble ikke funnet.

·         Historietur til Namdalen søndag 16.09. – foredrag om Pernille Tollefsdatter v/Knut Kristoffersen - 8 deltakere.

·         Minnemarkering 02.12. over partisanhjelperne (3) som ble henrettet ved Langøra i 1943. Presentasjon v/Harald Sunde.

 

3.7              Varanger årbok

·         Varanger Årbok er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Varanger og Vadsø historielag, Vardøhus museumsforening og historieinteresserte personer i Nesseby.

·         Opplaget er på 2500 og hadde i 2018-utgaven 336 sider med tema: «Fiskerier i Varanger».

·         Tema for 2019-utgaven er: «Varanger opp av asken - gjenoppbygging, samfunns-utvikling og kulturreising», frist for bidrag er 01.09.2019.

·         Sør-Varanger historielag har 2 medlemmer i redaksjonskomitéen, Knut Wisløff og Trond Hansen.3.8              Landslaget for lokalhistorie

·         Sør-Varanger historielag er medlem av landslaget og mottar informasjon og evt. bistand fra Landslaget.

·         Via Landslaget abonnerer vi på StyreWeb som er et nettbasert program for administrasjon av laget.

·         Landsmøtet avholdes 24.-26.05. i Alta3.9             3.9 Fortidsminneforeningen

·         Sør-Varanger historielag er medlem av Fortidsminneforeningen avd. Finnmark.

·         Det er avholdt 4 styremøter, de fleste i Vadsø.

·         Hovedsak 2019: Bevaring av Utnes tollstasjon på Svanvik.

·         Gitt uttalelse til kulturminneplan for Porsanger og Vadsø kommune.

·         Årsmøte 2.mars 2019 i Varangerbotn, ingen deltakelse fra Sør-Varanger.3.10          Økonomi – salg og støtte

·         Historielaget har mottatt kr. 14.000 i kulturmidler fra Sør-Varanger kommune.

·         Det er søkt om kr. 24.600 i aktivitetsstøtte ifm. «Den kulturelle spaserstokken».

·         Sør-Varanger kommune – kr. 10.000.

·         Salg av lokalhistoriske bøker – kr. 14.000.

·         Det er søkt om inntil kr. 30.000 i støtte fra Landslaget og kr. 10.000 fra Varanger Kraft – fondet til utgivelse av ny utgave av bok 3 og 4 i Sør-Varanger serien – grunnlag: «Formidling av lokal kulturarv til barn og unge».

  

4.      Regnskap, budsjett og revisjonsrapport

·         Egen presentasjon på årsmøtet.

·         Hovedtall i årsregnskapet for 2018:

o   Inntekter:                         kr. 43.756,91

o   Driftskostnader:               kr. 81.636,93

o   Resultat:                           kr.-37.880,02

o   Beholdning:                      kr.440.614,25 5.      Innkomne saker

a.       Styret:      Grenselandmuséet inviteres til fast plass i styret med forslags- og

stemmerett.Historielaget ønsker et tettere samarbeid med muséet for å utvikle vår felles interesse rundt lokalhistorie.b.       Styret:      Historielaget inviterer til 2 medlemsmøter pr.år.Det er ønskelig med tettere kontakt mellom styret og medlemmene i historielaget. Medlemsmøtene blir av uformell karakter for å utveksle erfaringer og idéer.

6.      Fastsettelse av kontingent for 2019 

            Styrets forslag:           Ingen endring             -           kr. 200 pr. medlem

7.      Valg

Valgkomitéens innstilling:Leder:                                     Knut Kristoffersen      -           1 år

Styremedlem:                         Sissel Wollmann         -           1 år

Styremedlem:                        Knut Wisløff               -           ikke på valg

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen  -           2 år

Styremedlem:                        Liv-Toril Labahå          -           2 år

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng        -           ikke på valg

Varamedlemmer:                  Ingse Wollmann         -           1 år

                                               Jon Bertelsen              -           1 år

                                               XXX                                         1 år

Styret konstituerer seg selv.Revisorer:                               Roald Basma og Karin Danielsen 

Valgkomité 2020:                   Karin Johnsen og Kjell Vidar Ryeng.Årsberetning for Lokalhistorisk fond 2018Styret for Sør-Varanger historielag er også styre for lokalhistorisk fond.

Fondsaker er behandlet i ordinære styremøter.

Følgende har fått støtte fra lokalhistorisk fond i 2018:

·         Bjørnevatn idrettslag – «BIL’s 100 års jubileum» – kr. 8000 (tildelt 2017)

·         Svein Ingebrigtsen – «Mitt liv» - kr. 8000 (tildelt 2017)

·         Arne Stores eft. – «Under mistanke» - kr. 20.000 (tildelt 2014)

·         Sør-Varanger filatelistklubb – «Nedlagte postkontorer i Sør-Varanger» - kr. 3.000 (tildelt 2017)

Saldo for lokalhistorisk fond er kr. 420.465,56.Styret har i sak 5/2019 besluttet at det ikke skal lyses ut midler fra Lokalhistorisk fond i 2019.

Midler fra fondet er tenkt benyttet til prosjekter ifm. 75-års jubiléet for frigjøringa.