tirsdag 22. mars 2022

Årsmøte 2022 den 30. mars kl 1930 på Grenselandmuseet.

 

Saksliste for årsmøtet:

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste.

2.   Valg av ordstyrer og referent.

3.   Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.

4.   Regnskap med revisorrapport og budsjett.

5.   Innkomne saker.

6.   Fastsettelse av kontingent for 2022.

7.   Valg.

15.03.2022

1.      Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Vedtak:          

 

2.      Valg av ordstyrer og referent

 

      Ordstyrer        -          

      Referent          -          

 

3.      Årsberetning for 2021

 

3.1              Styret.                                                                                                                                               Styret har i perioden bestått av:

Leder:                                     Knut Kristoffersen

Nestleder:                              Kjell Vidar Ryeng

Økonomiansvarlig:                 Hanne Bentsen

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen

Styremedlem:                        Knut Wisløff

Styremedlem:                        Ingse Wollmann

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng

Varamedlemmer:                  Jon Bertelsen, Magne Nordlie og Rune Sotkajervi.

 

Valgkomité: Hanne Ulvang og Rolf Randa

 

3.2              Medlemstallet.                                                                                                      Medlemstallet ved slutten av perioden ble 110 - stabilt.

I tillegg har vi ca. 2500 følgere på Facebook.

 

3.3              Styrets møter.

·         Styret har i 2021 hatt 9 styremøter.

·         Grunnet koronasituasjonen er det ikke avholdt medlemsmøte.

·         Til sammen er det behandlet 70 saker.

·         De viktigste sakene:

o   Aktivitetsplanen 2021 og 2022.

o   Økonomi.

o   Krigsminneplan for Sør-Varanger – ferdigstillelse 2022.

o   Ukas krigsminne – artikler (30) i SVA.

o   Nyutgivelse av Sør-Varanger bok nr.4 – Sør-Varanger 1945-1960, gjenreisning og kald krig – billeddelen.

o   Distribusjon av heftet «Tysk virksomhet 1940-1944 og leirer opprettet av Den Røde Armé 1944/45» av Siira/Kosnes.

o   Nyutgivelse av heftet «Fangeleirer, andre typer leirer og fengsler i tiden 1940-1944»

o   Årsmøtet 2021.

o   Salgsavtale med Grenselandmuséet for historielagets bøker.

o   Samarbeid med Fortidsminneforeningen.

o   Verneverdige bygninger i Sør-Varanger – SEFRAK-registeret.

o   Samefestivalen 11.-25.mars - 5 møter, Knut K og Ingse.

o   Kultur-/krigsminne – bevaring av H212 «Nabben», og tollstasjon på Utnes.

o   Minnesmerke over fagforeningen Nordens Klippe.

o   Administrering av hjemmesiden og facebook.

o   Søknader om tilskudd/støtte.

o   Lokalhistorisk fond – støtte til lokalhistorisk arbeid.

o   Oppgradering og evt. vern av gravkapellet i Kirkenes.

o   Etablering og vedlikehold av kulturhistoriske informasjonstavler.

o   Masterplan for reiselivet.

o   Dramatisering av grensefastsettinga i 1826 (Kåre Tannvik)

o   Samarbeid med VisitKirkenes om lokalhistoriske tematurer.

o   Registrering av overtro i fisket, samarbeid med Varanger museum.

o   Diverse henvendelser av lokalhistorisk art; navnesaker, slekt etc.

 

3.4              Arrangement, møter, konferanser, boklanseringer

·         10.03.: Årsmøte 2020 i Varanger Årbok i Vardø.

·         20.03.: Årsmøte i Fortidsminneforeningen (streamet/forfall)

·         25.03.: Boklansering – «Uten filter» av Hans Hatle (SVB - streamet)

·         12.06.: Årsmøte i Landslaget for historielag (streamet/forfall)

·         24.06.: Årsmøte i historielaget på Pensjonisten.

·         02.07.: Guide ved «Åpen kirke» i Grense Jakobselv (også 04.07.)

·         06.07.: Sommerskolen + 08., 13., 26.07. og 03. og 10.08.

·         18.08.: Minnestund ved partisanhjelpermonumentet på Skytterhusfjell.

·         23.08.: Møte i samarbeidsforum for historielagene i Øst-Finnmark, Varangerbotn.

·         24.08.: Seminar om Hans Kristian Eriksen, Fylkesbiblioteket, Vadsø.

·         08.09.: Avduking av «Malmsteinen» ved Grenselandmuséet.

·         16.09.: Samtale med eksplosivrydderne etter 2.verdenskrig på biblioteket (SVB).

·         11.10.: Presentasjon av Sør-Varanger Historielag for pensjonistforeningene.

·         14.10.: Boklansering – «Krigens veger i Finnmark» v/Bjarne Langseth (SVB).

·         09.11.: Møte i samarbeidsforumet for historielaga i Øst-Finnmark, Vadsø.

·         13.11.: Bjørkli-seminaret på Varanger Samiske Museum i Varangerbotn.

·         18.11.: Helseforholdene i Sør-Varanger under 2.verdenskrig (SVB)

·         25.11.: Presentasjon av Varanger Årbok 2021 – 10 artikkelforfattere (SVB).

·         03.12.: Intervju med Arne Stenbakk, Pasvik (KVR – biblioteket/SVB)

·         03.12.: Minnestund ved partisanhjelpermonumentet i Langøra.

 

3.5              Foredrag

·         16.06.: Presentasjon av lokalhistorien for Frelsesarméen i Kirkenes (KK)

·         05.08.: Sollia Tuberkulosehjem (KVR)

·         02.10.: Orientering om skoltesamiske bosettinger i Pasvikdalen, høyde 96 (KVR).

·         06.10.: Foredrag om Høybuktmoen 1940-44 på Pensjonisten v/Rune Rautio.

 

3.6              Turer

·         19.05.: Befaring «Bunkersbyen» på Skytterhusfjell

·         26.05.: Befaring tyske bunkersanlegg på flyplassen

·         17.06.: Befaring av tyske fjellanlegg på Høybuktmoen

·         05.07.: Befaringen av krigsminner på Kjelmøya

·         28.08.: Bygdevandring på Jakobsnes v/Birger Figenschou

·         03.-05.09.: Fortidsminneforeningens tur til Porsanger – Ingse deltok.

·         07.09.: Befaring på Stalag 322 og «Pappenheim» på Elvenes.

·         23.10.: Ekskursjon til høyde 96, Pasvik på leting etter skoltesamiske tufter.

 

3.7              Varanger årbok

·         Varanger Årbok er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Varanger og Vadsø historielag, Vardøhus museumsforening og historieinteresserte personer i Nesseby.

·         Opplaget er på 2500 og hadde i 2021-utgaven hele 530 sider, med stiv perm og med tema «Inn i vår tid», historielaget deltar i distribusjon og salg.

·         Sør-Varanger historielag har 2 medlemmer i redaksjonskomitéen, Knut Wisløff og Trond Hansen.

 

3.8              Landslaget for lokalhistorie

·         Sør-Varanger historielag er medlem av landslaget og mottar informasjon og evt. bistand fra Landslaget.

·         Via Landslaget abonnerer vi på StyreWeb som er et nettbasert program for administrasjon av laget.

 

3.9              Fortidsminneforeningen

·         Sør-Varanger historielag er medlem av Fortidsminneforeningen avd. Finnmark.

·         Det er avholdt 6 styremøter i Vadsø.

·         «Lokale» saker 2021: Bevaring av Piipolabuene på Bugøynes, Utnes tollstasjon på Svanvik, gravkapellet i Kirkenes og tårnet «Nabben» på Høyde 212.

·         Gir uttalelse til kulturminneplanene for kommuner.

 

3.10          Økonomi – salg og støtte

·         Historielaget har mottatt kr. 25.000 i kulturmidler fra Sør-Varanger kommune.

·         Kr. 7.000 i aktivitetsstøtte ifm. «Den kulturelle spaserstokken».

·         Vi fikk kr. 20.000 i støtte fra fylkeskommunen til Petsamoseminaret i 2020,

og kr. 5.000 fra norsk-finsk forening.

·         Salg av bøker: 33.683,99

·         Medlemskontingent: 19.600,-

 

 

 

 

 

 

4.      Regnskap, budsjett og revisjonsrapport

·         Egen presentasjon på årsmøtet.

·         Hovedtall i årsregnskapet for 2021:

o   Inntekter:                                                 kr. 120.127,75

o   Driftskostnader:                                       kr.   54.495,98

o   Resultat:                                                   kr.   65.631,77

o   Beholdning drift                                       kr.   79.854,12

o   Beholdning fond:                                      kr. 298.552,76

·         Største inntektspost er tilskudd – 66.036,76 kr.

o   Kulturmidlet SVK –                                   kr.   25.000,00

o   Den kulturelle spaserstokken SVK –        kr.     7.000,00   (2020)

o   Finnmark fylkeskommune –                    kr.   20.000,00   (2020)

o   Norsk-finsk forening –                             kr.     5.000,00   (2020)

·         Største utgiftspost er kr. 31.448 til nyutgivelse av heftet «Fangeleirer, andre typer leirer og fengsler i tiden 1940-1944». Trykket i 100 eksemplarer.

·         Ingen fondsutbetalinger.

·         Revisjonsrapport vedlagt regnskapet.

 

5.      Innkomne saker

           

            Fra styret:        Handlingsplan 2022 - ref. aktivitetsplanen.

 

6.      Fastsettelse av kontingent for 2021

 

            Styrets forslag:           Ingen endring             -           kr. 200 pr. medlem

 

7.      Valg

 

Valgkomitéens (Hanne Ulvang og Rolf Randa) innstilling :

 

Leder:                                     Knut Kristoffersen      -           1 år

Styremedlem:                         Hanne Bentsen           -           ikke på valg

Styremedlem:                        Knut Wisløff               -           2 år

Styremedlem:                        Gunnar Reinholdtsen  -           ikke på valg

Styremedlem:                        Ingse Wollmann         -           2 år

Studieveileder:                       Kjell Vidar Ryeng        -           1 år

Varamedlemmer:                  Jon Bertelsen              -           1 år

                                               Magne Nordlie           -           1 år

Facebook-koordinator:           Rune Sotkajervi          -           1 år

Revisorer:                              

 

Valgkomité 2022:                   Årsmøtet gir styret i oppdrag å utnevne valgkomité.

 

 

Årsberetning for Lokalhistorisk fond 2021

 

Styret for Sør-Varanger historielag er også styre for lokalhistorisk fond.

Fondsaker behandles i ordinære styremøter.

Saldo for lokalhistorisk fond er kr. 298.552,76.

 

Grunnet liten avkastning på fondet ble det ikke lyst ut midler til lokalhistoriske prosjekter i 2021.