søndag 10. februar 2019

Referat fra styremøtet 21.11.2018.


REFERAT

fra styremøte i Sør-Varanger historielag onsdag 21.november kl.1800 på «Basen»Tilstede:          Sissel Wollmann, Knut Wisløff og Knut Kristoffersen

Forfall:            Finn Holand (perm.), Kjell Vidar Ryeng, Harald Sunde, Randi F. Andreassen, Gunnar Reinholdtsen og Jon Gaska

           

Saksliste:57/18  -           Godkjenning av referat fra styremøte 10.10.18.

                        Vedtak:            Referatet godkjent.   58/18  -           Kultur-/krigsminneplan for Sør-Varanger kommune.SVK/Plan & Utvikling har akseptert at historielaget utarbeider forslag til grovskisse for en krigsminneplan.

Kjell Vidar har startet arbeidet på grunnlag av plan utarbeidet av Steinkjer kommune og Knut W har laget detaljert innholdsfortegnelse.

Knut K har kontaktet Jan Ingolf Kleppe hos fylkesmannen (FFK) for råd og veiledning i den videre prosess.Vedtak:           Avventer svar fra FFK og initierer et møte mellom FFK, SVK, GLM og SVHIST for å utarbeide en strategisk plan.

KK kontakter ordfører i S-V og informerer om status i historielagets arbeid og etterlyser SVK’s framdriftsplan.

                       

59/18  -           75-års jubileum for frigjøringen av Øst-FinnmarkVi må lage en strategi for det videre arbeidet.

Historielaget ønsker i hovedsak å fokusere på tilrettelegging for grunnskolen.

Etablere samarbeid med SVK/Kultur & Oppvekst/prosjektleder.

                       

Vedtak:           Purrer SVK for å få fortgang i engasjement av prosjektleder slik at noen sentralt har styring med alle tiltak/prosjekt ifm. jubileet. Historielaget vil bistå etter beste evne.60/18  -           Status «Sør-Varanger bøkene»                        1/1826-1906:              ca. 270

                        2/1906-1939:              ca. 200

                        3/1940-1945:              ingen, vurdere nytt (revidert?) opplag

                        4/1946-1960:              ingen, vurdere nytt opplag

                        5/1960-2005:              ca. 900

                        6/Minnesmerker:       ca. 300

Vedtak:            Utarbeide finansieringsplan for ny utgave av 3 og 4.          

                        Vurdere revidering/tillegg sammen med Siira, Kosnes og Rautio.

                        Krigs- og etterkrigsbøkene bør være viktige kilder for prosjektarbeid i skoleverket.61/18  -           SVHIST’s – hjemmeside/facebook.

                       

Rutiner for bruk/publisering – administrators rolle.

Hjemmeside – bli mere synlig, forslag om bredere tilgang.

Facebook – gruppe – hva skal være åpen for alle?                          Vedtak:            Utsettes til neste møte.62/18  -           Nytt medlem i redaksjonskomitéen for Varanger Årbok.                        Det er kommet ett forslag – Trond Hansen.Vedtak:            Trond Hansen overtar etter Randi.63/18  -           «StyreWeb» gjennom Landslaget for lokalhistorie.StyreWeb komplett intranett for alle typer lag og foreninger.
Integrert medlemsregister, dokumentarkiv, meldingstjeneste, regnskap og kontingent. Pris full pakke – 160,-/mnd.
Noe for SVHIST?Vedtak:            Avklares ift. kost/nytte og utsettes til neste møte. 64/18  -           Aktivitetsplan høsten 2018

·         Historietur til Trifonhula torsdag 02.08. – 22 deltakere, også russiske.

·         Lokalisering av lagerplass til Osvald Harjo ved Rørvannet/Sameti 05.08., 12 deltakere men lageret ble ikke funnet.

·         Seminar om muntlig historie på museet i Varangerbotn 31.08. – 200+ publikum.

·         Historietur til Trifonhula torsdag 02.09. – utsatt til 2019

·         Historietur til Namdalen søndag 16.09. – 8 deltakere.

·         Foredrag tirsdag 11.09.: Poststeder i Sør-Varanger – 5 tilhørere.

·         Foredrag tirsdag 02.10. – slektsforskning: Hvem tror du at du er – 2 Nord-Norske slekter gjennom 350 år - Trygg Hølvold – ca.65 deltakere.

·         Tirsdag 09.10. – boklansering – Svein Ingebrigtsen – «Mitt liv» - ca.40 deltakere.

·         Vadsø historielags jubileumsseminar 12.-14.10.

·         Foredrag tirsdag 23.10.: Den første Norgesflygingen 1922,  Horten-Kirkenes.

·         Foredrag tirsdag 06.11.: Partisaner i Finnmark – boklansering, Harald Sunde.

o    Sende formell invitasjon til FD/Henriksen.

·         Deltakelse i Barentsmessa 10.11. med bok/-salgsstand.

·         Tidsvitner – «I godstolen med Reidun Pedersen» tirsdag 27.11.

·         Tidsvitner – noen aktuelle personer: Onni Labahå, Ragnar Dahl, Evelyn Olsen Lid, Jon Berthelsen, Frank Stunes, Hans Josefsen, Ella Noste, Kåre Kristensen, Jarle Skårvik

65/18  -           Orienteringssaker

·         Varanger Årbok – andre bøker som vi har finansiert/eierskap? (sak på neste møte)

·         Foreslå «bokskred» for GLM, mange lokalhistoriske bøker på lager.

·         Boksalg ved boklansering og Barentsmessa – totalt ca. 10.000 i inntekt for SVHIST – svært fornøyd.

·         Grense-Jakobselv kapell 150 år, Sigbjørn Sildnes tar foredraget 31.05.2019.

·         Samefestivalen, 11.-17.03.2019. «I godstolen med … ?» og Harald Sunde foreslått som foredragsholder om samiske sagn.

·         Landslaget for lokalhistorie, ekstraordinært styremøte 12.11.2019.

·         Fortidsminneforeningen;

o    Bevaring av Tollstasjonen på Utnes

o    Medlemsbrev høsten 2018.

·         Referat fra møte i samarbeidsforumet for historielagene i Øst-Finnmark 07.11.

·         Forslag til aktivitetskalender for 2019 presentert.66/18  -           ReisekostnaderSVHIST må utarbeide policy for hva som skal dekkes i forbindelse med styrets reiser/representasjonsoppgaver.

Foreløpig dekkes kjøregodtgjørelse etter statens satser, overnatting og bespisning. Vanlig kost- og møtegodtgjørelse dekkes ikke.Vedtak:           Utsettes til neste møte.

Neste møte onsdag 9.januar 2019.