torsdag 24. mai 2018

Referat fra årsmøtet 18.4.2018.


REFERATfra årsmøte 2017 i Sør-Varanger historielag onsdag 18.april 2018.

9 av lagets medlemmer tilstede!SAKSLISTE:1.      Godkjenning av innkalling og saksliste.Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.2.      Valg av ordstyrer og referent.Vedtak: Ordstyrer Kjell Vidar Ryeng og referent Knut Kristoffersen.3.      Årsberetning for historielaget og lokalhistorisk fond.a)      Historielaget.

Kjell Vidar Ryeng refererte årsberetningen. Kommentarer:

·         Medlemslisten er på totalt 116 personer men kun 43 har betalt kontingent.

·         Rutinene for kontingentinnkreving må vurderes.

·         Arbeidet med kulturminneplan lokalt og regionalt vil bli svært omfattende.

·         Etablering av minnestein for tvangsevakuerte ved Stavne gravlund ble en arbeidskrevende prosess for leder.

·         Gjennomføring av «Finsk uke» i forbindelse med Finlands 100-års jubileum ble vellykket, med stor innsats fra leder og Norsk-Finsk forening.

b)      Lokalhistorisk fond.

Fondet mottok 9 søknader på til sammen 156.702,50 kr.

4 prosjekter fikk tilsagn om midler på til sammen 23.000,- kr.

           

Vedtak: Årsberetningene godkjent.4.      Regnskap og revisorrapport.Årsregnskapet for 2017 viser et resultat på ÷ 2533,79 kr.

Beholdning på lokalhistorisk fond er 470.818,56 kr.Vedtak: Regnskap og revisjonsrapport godkjent.5.      Innkomne saker.a)      Endring av vedtekter for Sør-Varanger historielags lokalhistoriske fond.

Under §3. tildeling, tilføyes et nytt punkt (styret):

«Det gis ikke bevilgninger til offentlige virksomheter og etater.»Under §3. tildeling, fjernes følgende setning (årsmøtet):

Maksimalt beløp som hvert år kan brukes av fondet settes til 25.000 kroner.

           

            Vedtak: Endringene godkjent.b)      Medlemskap i Landslaget for lokalhistorie (styret).Landslaget har 80.000 medlemmer og kontingenten er 16,- kr./medlem.            Vedtak: Det nye styret gis fullmakt til å beslutte medlemskap i Landslaget.c)      Kontingenten i Sør-Varanger historielag økes fra 150,- til 200,- kr. (styret).Vedtak: Kontingenten økes til 200,- kr.d)      Aktivitetsplan for Sør-Varanger historielag 2018 (styret).Aktivitetsplanen er grunnlaget for søknad om kulturmidler (17.000) fra SVK.            Vedtak: Planen oversendes det nye styret for oppfølging.6.      Valg.Valg komitéens innstilling:

Leder                          -           Knut Kristoffersen (1 år)

Styremedlem              -           Randi Fløtten Andreassen (1 år – ikke på valg)

                                               Sissel Wollmann (1 år)

                                                Jon Gaska (2 år)

                                               Harald Sunde (2 år)

Vararepresentant       -           Gunnar Reinholdtsen (1 år)

                                               Finn Holand (1 år)

                                               Knut Wisløff (1 år)

Studie-/kursveileder   -           Kjell Vidar Ryeng (2 år)

Revisorer                    -           Steinar Iversen og Roald Basma

Rep. Varanger Årbok  -           Randi Fløtten Andreassen og Knut Wisløff

Valgkomité                 -           Karin Johnsen og Kjell Vidar RyengJon Gaska ønsket ikke å sitte som styremedlem.

Årsmøtet foreslo rokkering mellom Jon Gaska og Knut Wisløff.Vedtak: Med årsmøtets rokkering er valgkomitéens innstilling godkjent.

Knut Kristoffersen (referent)