mandag 9. april 2018

Årsmøte med åpent temaforedrag 18/4 kl 18.00.Årsmøte med åpent temaforedrag.

Onsdag, den 18.04. kl.18.00. på Grenselandmuseet.


Del 1. Åpent foredrag:

              Helgen i Grenseland - Arven fra Trifon av Petsjenga.

              ved forfatter og kunsthistoriker Ph.d Caroline Serck-Hanssen.

Del 2. Årsmøte 2018.

Alle er velkommen til en historisk aften.

Styret.

__________________________________________________________
Last ned:
Sør-Varanger historielags Årsmelding 2017
Sør-Varanger historielags Årsberetning for lokalhistorisk fond 2017
Sør-Varanger historielags Aktivitetsplan 2018 
Sør-Varanger historielags Budsjett 2018
__________________________________________________________


Årsmøte 2017
for
Sør-Varanger historielag.

19.april kl.19.00 på Grenselandsmuseet.

Saksliste:

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste.

2.   Valg av ordstyrer og referent.

3.   Årsberetning historielaget og lokalhistorisk fond.

4.   Regnskap med revisorrapport.

5.   Innkomne saker.

6.   Fastsettelse av kontingent for 2017.

7.   Valg.
Årsberetning for perioden 27.mars 2017 til 19.april 2018.

1)      Styret.                                                                                                                                               Styret har i perioden bestått av:

Leder:                                     Kjell Vidar Ryeng.

Nestleder:                              Randi Fløtten Andreassen.

Sekretær:                                Karin Johnsen.

Økonomiansvarlig:                 Sissel Wollmann.

Styremedlem:                        Harald Sunde.

Varamedlemmer:                  Jon Gaska. Bodil Bugge Pedersen og Ingvild Halvorsen.

Valgkomité: Knut Kristoffersen og Gunnar Reinholdtsen.

2)     Medlemstallet.                                                                                                      Medlemstallet i 2017 har vært på 43 betalende medlemmer samme som året før.

3)     Styrets og historielagets arbeid. Styret har i perioden hatt 4 styremøter, et fondsmøte og et medlemsmøte. Til sammen er det behandlet 62 saker, inklusiv samarbeidsmøte med norsk/finsk forening. I tillegg har det vært deltakelse i ekstra møter som:

Strategimøte i medio april med kulturminneforeningen om kulturminneplan og bevaring av fysiske krigsminner. Her deltok Karin Danielsen og Kjell Vidar Ryeng.  En ble en enig om å fordele arbeidsoppgavene med hver sin skriftlige henvendelse til Sør-Varanger kommune ved ordfører. Brev avsendt 3/5 fra leder.                         Leder deltok også på tillyst møte vedrørende kommuneplanens arealdel 2014-2026. Etterlyste en bedre ivaretakelse av kulturminner og fysiske krigsminner. Skriftlig henvendelse ble gjort av leder, den 23/5-17. Svar fra Sør-Varanger kommune ved Lund og Nilsen Trasti med konklusjon; En kulturminneplan er dessverre ikke inntatt i planstrategien og derfor heller ikke en plan som vil bli prioritert i denne planperioden.

Vi legger til at kommunestyret i møte 07.06.17 vedtok at det skal utarbeides en krigsminneplan for Sør-Varanger og viser til eget brev om dette.                              
Videre så ønsket kommuneadministrasjonen et møte med historielaget august/september. Skriftlig innkalling ville bli gjort. Den 8/1-18 ble møte en realitet der Gunnar Kollstrøm og Kjell Vidar Ryeng deltok. Den videre behandling vil skje i et  fellesmøte mellom Finnmark fylkeskulturetat, Sør-Varanger kommune og Varanger museum og Historielaget. En del av sakskomplekset er å finne økonomi til blant annet å gjennomføre en krigsminneplan. 

Styret fikk også en henvendelse fra fylkeskulturkontoret på planutkast til en regional kulturminneplan med rett til uttalelse. På vegne av historielaget besvarte leder utkastet med en påfølgende invitasjon til et fellesmøte i Vadsø, den 28 oktober. Siden er også planen blitt repetert på fellesmøte 9.november i Varangerbotn mellom  historielagene i Aust-Finnmark der Sissel Wollmann og Kjell Vidar Ryeng deltok.

På medlemsmøte som ble avviklet, den 23 oktober, ble en del av overnevnte tatt opp som tema i tillegg til andre temaer som: finsk uke, medlemskap i Landslaget for lokalhistorie, kurs i slektsgransking, boplasser på finsk side av Grense Jakobselv.

Minnesteiner og ettersøkninger. Også i år har leder fått henvendelse om personer med tilknytting til den 2.verdenskrig. Kjell Vidar Ryeng, Kitt Ryeng og Emmy Klerck var på vårparten i møte med Åge Nesbø på hurtigruten fra Laksevåg kultur historiske forening om hendelsene til arrestasjonen av Olav Voigt i Kirkenes. Angivelig skal Voigt ha stjålet våpen fra tyskerne og blitt arrestert for dette i alder av ca. 17 år. Tyskerne dømte ham til tukthus i Tyskland og han ble satt fri i 1943 ved en feiltakelse. Etter krigen fikk ikke familien overbragt historien om disse hendelser av Voigt selv. Emmy Klerck kjente til familien her i Kirkenes, men kunne ikke stadfeste arrestasjonen.

I mai fikk leder en henvendelse fra kulturetaten ved Harald Sørensen om å finne tre steiner til en minnelund ved Stavne gravlund i Trondheim under tittelen: En Stein for å minnes.
Historikken bak prosjektet var tvangsevakueringen fra Finnmark i 1944, der en del finnmarkinger døde som følge av umenneskelige og harde påkjenninger med sykdom, fravær av mat, uhygieniske tilstander og rent drikkevann. Stavne gravlund hadde registrert 28 døde fra Finnmark , hvorav tre personer fra  Sør-Varanger. Gravene kunne ikke identifiseres. Derfor ble det tatt initiativ til opprettelse av en minnelund ved at hjemkommunen sendte en stein i ca. størrelse 50X70 cm. fra hjemplassen sin.                                                                                                                       
Fra Sør-Varanger var følgende:

·         Anna Marie Ollila. Bugøynes. (Lebesby Gamlehjem) 54 år.

·         Johan Rova. Bugøynes. (Børselv Gamlehjem) 69 år.

·         Ilse Helen Strachota. Elvenes. (f.11.07.44 – d.12.11.44) 4 mnd.

Alf Salangi ordnet med minnestein fra Bugøynes. Leder var av den oppfatning at det måtte finnes slektninger til Ilse Helen og at det var riktig at de som eventuelt var i familie kanskje selv ville ordne med en minnestein. Styret var samstemt enig i denne vurdering. Mye arbeid ble lagt ned for å finne nære slektninger. Til slutt lykkes det og Hans Arne Bekkeli ordnet med minnestein på vegne av familien som ble sendt kollektivt med hurtigruten  til Trondheim. Medio september ble det holdt en offisiell innvielse av minnelunden. Fra Finnmark deltok bl.a. Ordføreren fra Loppa kommune. Ingen fra Sør-Varanger må vite.  
Medlemsmøte ble avviklet på Grenselandsmuseet, den 23 oktober. Konservator og leder i fortidsminneforeningen Sigrid Skarstein holdt foredrag om kultur-  og fysiske krigsminner, samt gav en orientering om planer som andre kommuner har over temaene.  Ordfører var invitert, men kunne ikke komme. Leder Kjell Vidar Ryeng orienterte om arrangementet som ville skje sammen med norsk/finsk forening . Arbeidstittelen var:  « Døtre og sønner av et folk». Hundre års jubileum for Finlands uavhengighet. Styret oppfordret medlemmene om hjelp til arrangementet.
Videre ble det gitt en orientering om å slutte seg til Landslaget for lokalhistorie som vil være en paraplyorganisasjon for historielagene i Øst-Finnmark. Medlemsmøte bifalt forslaget om å legge saken fram for årsmøte 2018.

På medlemsmøte ble en henvendelse til lederen tatt opp om å lage et dokument på boplasser på tidligere finsk område av Grense Jakobselv. Et av medlemmene på møte mente å være i besittelse av en slik oversikt. Medlemstur til Finland ville bli tatt opp til vurdering senere.

Finsk uke: "Døtre og sønner av et folk."                                                                  Etter mye planlegging og uformelle samtaler, inkl. e-poster gikk ukearrangementet av stabelen fra 13/11 til 18/11. I forkant ble det søkt om penger til prosjektet fra Frivillighetssentralen  (den kulturelle spaserstokken)  og kulturmidler fra Sør-Varanger kommune. Til sammen ble det bevilget kr. 17.000,-. 
Mandag: 13/11 holdt Alf Salangi et kåseri om finskbygda Bugøynes på formiddagen på biblioteket . Oppmøte var på 35 stk. i alderen 60+. 
Tirsdag: 14/11 ble det på biblioteket avholdt på formiddagen «lynkurs i finsk» anført av lærere og elever som hadde dette som valgfag på mellomtrinnet i skolene i Sør-Varanger. Anslagsvis var det samlet ca.55-60 personer. Mange foreldre og besteforeldre fant fram til arrangementet. Godt besøkt var også innføringskurset på biblioteket i slektsforskning (ca.50 stk.) som i hovedsak var å finne fram til sine finske aner. Stor interesse blant de frammøtte.
Onsdag: 15/11 hadde Norsk/finsk forening og historielaget et kveldsarrangement på Pensjonisten med forbundsleder Nils Petter Pedersen som holdt foredrag over tema: Hva har finsk innvandring betydd for samfunnsutviklingen i Finnmark ? Ca. 55 personer besøkte arrangementet i aldergruppe 55 +.
Torsdag: 16/11 holdt lederen i historielaget et foredrag biblioteket om barneminner fra Øvre-Pasvik. I tillegg ble det vist en 60 års gammel filmsnutt fra en reinsamling. Anslagsvis 35 stk. overvar foredraget.
Fredag: 17/11 på biblioteket ble filmen: Gjøken vist. 11 stk. så filmen. Ca. 55 +.
Lørdag: 18/11 på Grenselandmuseet hadde vi NRK’s Morten Jenfoft som foredragsholder over tema: Finland 1918. I overkant av 150 lydhøre personer overvar arrangementet.                 I forkant av foredraget underholdt koret Fossekallen med sanger på finsk. Arrangementet ble en del forsinket på grunn av dårlige landingsforhold med tåke på flyplassen i Murmansk. Harald Sunde og Kjell Vidar Ryeng prøvde på beste vis å holde de fremmøtte i ånde med foredrag og lokalhistoriske fortellinger. Styret vil rose det tålmodige publikum som holdt ut i ventetiden.
Konklusjon: Styret og Norsk-Finsk forening har kunne si seg fornøyd med arrangementet. En stor takk må sendes til biblioteket, Grenselandmuseet, Hesseng videregående skole, kokk-og servitør linjen for bistand. Av internregnskap så hadde vi utgifter for kr.20.301,- og inntekter på kr.17.000,- Mellomlegget ble dekket av andre kulturmidlene som vi fikk tildelt.             Norsk-Finsk forening dekket dessuten en søknad på kr.4.000,-. til T-skjorter med logo til de som deltok på arrangementet, den 14 november. En må legge til at Centrum kafe hadde fredag i angjeldende uke finsk rett på menyen. 
Skuffelsen var at kinoen ikke kunne sette opp finsk film i jubileumsåret.  Lederen i historielaget brukte mye tid på å få arrangementet i boks, samt at det også medførte oppmøteplikt ved hvert arrangement. Denne plikten ble også gjennomført av lederen i Norsk-Finsk forening.
Sør-Varanger historielag takker Norsk-Finsk forening for samarbeidet og de kontakter vi har opparbeidet.        
Regionmøte, den 9 november i Varangerbotn.                                                                        Fra lokallaget deltok Sissel Wollmann og Kjell Vidar Ryeng. Det ble holdt foredrag av en representant for Finnmark fylkeskulturkontor om regional kulturminneplan.  Landslaget for lokalhistorie ved Elin Myhre orienterte om fordeler med å være med i en paraplyorganisasjon for å fremme saker som historielagene er opptatt av. 
Varanger årbok. De som har representert Sør-Varanger historielag i denne perioden har vært Randi Fløtten Andreassen og Arne Wikan.
Aktiviteten i historielaget har vært meislet ut i fra det som har vært mulig å få til. Enkeltmedlem som Harald Sunde har gjort et godt arbeide med å finne partisanleirer i Sør-Varanger. Kjell Vidar Ryeng har bidratt litt til filmen i regi av Hilde Korsæth om partisanene og spesielt Ragnvald Figenschou. Trolig vil den bli vist under Kirkenes dagene i 2018.
  

Kjell Vidar Ryeng.