torsdag 17. november 2016

Innkalling til årsmøte 2016 og årsberetning for 2015


Årsmøte 2016 for Sør-Varanger historielag 17. mars kl 20.000 på Grenselandmuseet

Saksliste:
  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Årsberetning historielag og lokalhistorisk fond
  4. Regnskap
  5. Valg
  6. Fastsettelse av kontingent
________________________________________________

 
Årsberetning for perioden 20. mars 2015 - 17. mars 2016

1. Styret

Styret har i perioden bestått av
 • Leder                          Rolf Randa
 • Nestleder                    Rune Rautio
 • Sekretær                     Karin Johnsen
 • Økonomiansvarlig     Sissel Wollmann
 • Styremedlem              Harald Sunde

Varamedlemmer Jon Gaska, Ingvild Halvorsen og Bodil Bugge Pedersen.
Revisor har vært Steinar Iversen og Sigbjørn Sildnes.
Valgkomité har vært Randi Fløtten Andreassen, Nils Edvard Olsen og Mathis Persen.
Randi Fløtten Andreassen meldte sykdomsforfall før arbeidet startet. Styret forsøkte å finne en ny kandidat, men det endte med at Nils Edvard Olsen tok på seg lederoppgaven for valgkomiteen.

2. Medlemstall
Vi hadde i 2015 67 betalende medlemmer mot 100 året før. Nå er det også flere som har betalt inn kontingent etter årsskiftet, så det kommer noen i tillegg.

3. Styret arbeid.
Styret har i perioden hatt fire styremøter. I tillegg har enkelte saker blitt avklart på epost og telefon. Heller ikke år har styret greid å følge opp alle de gode planer vi hadde for aktiviteter og innsatt, noe leder tar ansvar for.
i 2015 ble det gjort sensasjonelle funn av ca 7000 år gamle helleristninger ved Gamnesbukt på Tømmerneset, der det planlegges å bygge en oljeterminal. Like ved var også 9000 år gamle tufter. Leder har vært der flere ganger med besøk, både fra Alta- og Varanger museum og representanter fra fylkeskommunen. Status i henhold til bevaring er at området er frigitt til oljeterminal, og at det er vanskelig å se at helleristningene vil kunne være tilgjengelig på stedet i ettertid. 

Det kommer stadig henvendelser fra nær og fjern med spørsmål om hjelp til å finne informasjon om forfedre eller annen historie fra Sør-Varanger. Disse får som regel litt hjelp. i 2015 her flere fra Pasvik spesielt vært opptatt av gamle statlige bygg på Statskogs “museumsanlegg” Gjøkhotellet ved Vaggetem. Bygg som i dag er i FeFos eie, og som FeFo har vedtatt å flytte til Ellentjern. Leder har tatt dette opp både gjennom aviser, i brev til FeFos styre og gjennom Varanger Museum. Også styret for Øvre PÅasvik Nasjonalpark her tatt opp saken med FeFo. Status i dag er at FeFo avventer flytting til Fylkesmannen avgjør en klagesak etter at kommunen avslo å dispensere fra kommuneplanen for området.

En annen henvendelse henvendelse som kan være av interesse for årene fremover er at forfatter Roger Albrigtsen, bosatt i Lakselv, er i gang med arbidet om å skrive en biografi om Kirkenesværingen Ivar Hauge, kjent som “Tanabreddens Hemmingway”. Albrigtsen friver for tida innsamling av materiale, spesielt biolder fra Toppen i Kirkenes hvor Hauge vokste opp. Det historiske Sør-Varangersamfunnet er stadig av interesse, gjerne fra nye innfallsvinkler, noe vi ser positivt på og ønsker å bygge oppunder.

4. Økonomi.
Økonomien i laget er fotsatt god. Driftsresultatet er på minus rkr 23 000,- hvorav kr 15 000,- er fondsutbetalinger, og bankinnskuddet er fortsatt på over en halv million kroner.

5. Aktiviteter.
Historielaget har ikke greid å gjennomføre alle de aktiviteter vi kunne ønske oss. Men noen har vi gjennomført, og vi registrerer også at både turlaget og kommersielle profesjonelle arrangerer aktiviteter for lokalbefolkningen. Båtturer til helleristningene ved Gamnesbukt er et godt eksempel på det. Også dette er en styrke for å ivareta vår lokalhistorie.
Av egne aktiviteter kan vi nevne at vår busstur til 70-års frigjøringsjubileet i Nikel den 9. mai var en suksess. Vi hadde 26 eldre og yngre deltakere, og hadde et program som varte hele dagen. I tillegg skal det nevnes at kommunen var tilstede med offisiell delegasjon og at Kirkenes skolekorps var det eneste korpset som spilt i Nikel, alle andre korps var i Murmansk eller ved Litsa. Vår tur dit vakte en del mediaoppmerksomhet i lys av at regjeringen avstod fra å delta i Moskva grunnet Ukrainakrisen. Både aviser og Nrk hadde innslag om saken.

Vi hadde ingen egen markering under Kirkenesdagene, men det var mange arrangementer av lokalhistorisk karakter i løpet av dagene. Planlagt tur sammen med Vadsø historielag til Kjelmøya ble utsatt til inneværende år da Vadsø fant ut at prisen i fjor ble for høy pr. deltaker. Vi har så langt ikke gjort mer forberedelser i den anledning.

Etter famlende forsøk i 2014 kom vi denne vinteren med etablering av slektshistorisk forum. Med støttespillere som Magne Nordli, Kjell Hoel og Odd Willy Ovesen har vi gjennomført tre kvelder på museet og på Hesseng flerbrukssenter. Leder har organisert dette og vi har så langt 22 på lista over deltakere. Ca 10 har møtt til hver av kveldene som har vært avholdt hver andre -tredje uke. De flinkeste har hjulpet de som kan mindre og folk har på denne måte fått hjelp til å komme igang.
Dette tiltaket vil fortsette etter påske.
Vi har gjennom året ikke arrangert foredragskvelder.

6. Boksalg
Vi har ikke gjort noen fremstøt for å kvitte oss med vårt store boklager som ligger her på museet.

7. Varanger årbok.
Varanger årbok hadde sitt årsmøte i Varangerbotn den 23/2. Fra Sør-Varanger deltok historielagets leder. Martha Birkeland gikk da av som leder for redaksjonskomiteen, mens Trygg Jakola overtok vervet. Fra Sør-Varanger sitter Arne Wikan og Ingvild Halvorsen som medlemmer i komiteen. Årboka selger fortsatt jevnt og overlever økonomisk, men har de senere år ikke utlyst midler fra sitt fond da dette vokser sakte grunnet lave renter.

Kirkenes 13. mars 2016
Rolf Randa